Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Пенсиите в ЕС: доклад отчита усилията на държавите членки за осигуряване на адекватни пенсии, макар и да са необходими допълнителни действия

Брюксел, 30 април 2018 r.

В Доклада за адекватността на пенсиите от 2018 г., който беше публикуван днес, се анализира по какъв начин сегашните и бъдещите пенсии спомагат за това да се предотврати бедността в напреднала възраст и да се запазят доходите на мъжете и жените по време на пенсионния период.

В него се подчертава, че в своите реформи държавите членки обръщат все по-голямо внимание на осигуряването на устойчиви и адекватни пенсии. В бъдеще обаче ще са необходими допълнителни мерки.

Мариан Тейсен, комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „Всеки пенсионер има право да живее достойно. Това е основен принцип на европейския стълб на социалните права. Адекватните пенсии са от ключово значение за предотвратяването на бедността и социалното изключване сред възрастните хора в Европа, особено жените. Необходимо е да направим така, че хората, които упражняват нестандартни форми на заетост или са самостоятелно заети лица, да не бъдат пренебрегвани. Трябва да обърнем приоритетно внимание на текущите реформи, които насърчават адекватните пенсии за всички.“

Днес възрастните европейци, които са изложени на риск от бедност или социално изключване, са с 1,9 милиона по-малко, отколкото преди десет години, а само през последните три години броят на работещите възрастни работници се е увеличил с 4,1 милиона. Въпреки тези подобрения в положението на европейските пенсионери, няма място за успокоение. Според доклада в момента около 17,3 милиона души — или 18,2 % от възрастните хора в ЕС (на възраст над 65 години) — продължават да са застрашени от бедност и социално изключване. Техният дял е останал почти непроменен от 2013 г. насам. Освен това продължават да се наблюдават съществени различия между отделните държави и различните групи от населението. Например пенсиите на жените са все още с 37 % по-ниски от тези на мъжете поради по-ниските заплати и по-краткия им трудов стаж заради отговорностите им за полагане на грижи. По същия начин хората, които упражняват нестандартни форми на заетост или са самостоятелно заети лица, често се сблъскват с по-неблагоприятни условия за достъп и придобиване на право на пенсия, в сравнение с тези, които упражняват стандартни форми на заетост. Рискът от бедност и социално изключване в напреднала възраст също се увеличава с възрастта. Повече от половината от всички възрастни хора, изложени на риск от бедност или социално изключване в ЕС, са на възраст над 75 години. Това се дължи на факта, че докато с напредването на годините нуждите се увеличават, по време на пенсионния период стойността на пенсиите намалява.

Държавите членки въведоха мерки, за да гарантират задържането на въпроса за адекватността на пенсиите (особено на ниските пенсии) на все по-централно място в политическите си усилия. Необходимо е обаче да се положат допълнителни усилия. За да може сегашните и бъдещите пенсии да бъдат адекватни и устойчиви, пенсионните системи трябва да стимулират по-дългия трудов живот в съответствие с трайното увеличаване на средната продължителност на живота. Това може да се осъществи чрез стимулиране на ученето през целия живот, осигуряване на безопасна и здравословна работна среда, адаптиране на пенсионната възраст, поощряване на по-късното пенсиониране и възпиране на ранното напускане на пазара на труда. Все повече се разпространяват гъвкавите варианти за работа, включително възможността пенсията да се съчетава с трудови доходи, и данъчните стимули, насърчаващи по-късното пенсиониране. Те ще продължат да бъдат от значение.

Държавите членки трябва също така да предприемат допълнителни мерки за премахване на разликите между половете по отношение на пенсиите, като въведат политики за равни възможности, насочени към жените и мъжете в трудоспособна възраст, например чрез насърчаване на равновесието между професионалния и личния живот и равно разпределение на отговорностите за полагане на грижи, и като обърнат внимание на въпросите, свързани с участието на пазара на труда, интензивността на работата и прекъсването на професионалната дейност. По-специално е необходимо пенсионните политики да предвиждат адекватна защита при прекъсвания с цел полагане на грижи. В съответствие с европейския стълб на социалните права Комисията цели да подкрепи държавите членки в тези усилия, например с предложението си за създаване на по-добър баланс между личния живот и професионалното развитие на работещите родители и лицата, полагащи грижи.

И накрая, важно е също така да продължи да се разширява пенсионното покритие, като се включат хората, които упражняват нестандартни форми на заетост или са самостоятелно заети лица, както и да се насърчават допълнителните пенсионни спестявания. В тази връзка, както и в рамките на стълба на социалните права, неотдавна Комисията представи предложение за препоръка относно достъпа до социална закрила.

Контекст

Стълбът на социалните права беше представен от Комисията през април 2017 г. Той беше провъзгласен официално от Европейския парламент, Съвета и Комисията по време на социалната среща на високо равнище в Гьотеборг през ноември 2017 г. С принцип 15 от европейския стълб на социалните права се признава правото на работниците и самостоятелно заетите лица да получават пенсия, която да гарантира адекватен доход.

Докладът за адекватността на пенсиите се изготвя на всеки три години от Европейската комисия и Комитета за социална закрила. В изданието от 2018 г. се анализира по какъв начин сегашните и бъдещите пенсии спомагат за това да се предотврати бедността в напреднала възраст и да се запазят доходите на мъжете и жените по време на пенсионния период.

В доклада се прави сравнителен анализ на адекватността на пенсиите в 28-те държави — членки на ЕС. Разглеждат се настоящият жизнен стандарт на възрастните хора и въздействието на пенсионните системи върху него и се прави преглед на неотдавнашните пенсионни реформи. Накрая се прави анализ на основните предизвикателства, свързани с адекватността на бъдещите пенсии, и на начините за справяне с тях.

В доклада е представено и по-подробно описание на пенсионната система и на адекватността на пенсиите във всяка от 28-те държави членки.

Докладът за адекватността на пенсиите от 2018 г. и направеният в него набор от заключения за политиките бяха приети от Комитета за социална закрила на 25 април 2018 г. Предвижда се заключенията за политиките да бъдат одобрени от Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси през юни 2018 г. и да бъдат използвани в процеса на европейския семестър.

Докладът за адекватността на пенсиите се допълва взаимно с предстоящия доклад от 2018 г. относно застаряването, който се изготвя от Комитета за икономическа политика и ще направи оценка на това как бъдещите разходи за пенсии ще се отразят върху устойчивостта на публичните финанси.

За повече информация

Доклад за адекватността на пенсиите от 2018 г.: адекватност на настоящите и бъдещите доходи на лицата в напреднала възраст в ЕС, том I и том II

Уебсайт за европейския стълб на социалните права

Следете дейността на Мариан Тейсен във Facebook и Twitter

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването, издаван от Европейската комисия.

IP/18/3507

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar