Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Vaccinationer: Kommissionen efterlyser kraftfullare EU-samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas

Bryssel den 26 april 2018

Vaccinationer: Kommissionen efterlyser kraftfullare EU-samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas

I dag utfärdar kommissionen en uppsättning rekommendationer för hur EU kan stärka samarbetet i kampen mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination. Detta följer på den uppmaning EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lade fram i sitt tal om tillståndet i unionen 2017 om att genomföra åtgärder för att öka vaccinationstäckningen och se till att alla i EU har tillgång till vaccinationer.

Folkhälsokommissionär Vytenis Andriukaitis säger: – Vaccinationerna hör till de viktigaste och mest kostnadseffektiva folkhälsoåtgärder som utvecklats under 1900-talet. För mig som läkare är det en tragedi att se barn dö på grund av låg vaccinationsgrad, vaccinationsskepsis eller vaccinbrist. Infektionssjukdomar hejdas inte av nationella gränser. Brister i immuniseringen i något av EU:s medlemsländer innebär en risk för hälsa och säkerhet för invånare i hela EU. Samarbete på detta område ligger i allas intresse. Skydda våra barn, vaccinera!

Vaccinationer sparar mellan 1 och 3 miljoner liv i hela världen varje år. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kommer vacciner att rädda ytterligare 25 miljoner liv under följande årtionde. Ändå lyfter den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC fram det faktum att flera EU-länder, på grund av otillräcklig vaccinationstäckning, nu drabbas av oväntade utbrott av mässling och att andra sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination är på väg tillbaka. Barn och vuxna i EU dör fortfarande i dessa sjukdomar.

Kommissionens förslag inriktas på tre viktiga åtgärdsområden: 1. åtgärder för att minska vaccinationsmotståndet och öka vaccinationstäckningen, 2. vaccinationsstrategier på hållbar grund inom hela EU, och 3. EU-samordning och bidrag till den globala hälsan.

Förslaget uppmanar till 20 olika åtgärder från kommissionens och medlemsländernas sida, bland annat följande:

  • att nationella och/eller regionala vaccinationsplaner utvecklas och genomförs före år 2020, med en vaccinationstäckning mot mässling högre än 95 % som ett av målen,
  • att man inför rutinkontroller av vaccinationsstatus och regelbundet återkommande möjligheter att bli vaccinerad i olika livsskeden, exempelvis i skolorna och på arbetsplatserna,
  • att lägga fram alternativ för ett gemensamt vaccinationskort som kan delas elektroniskt och oberoende av landsgränser,
  • att en europeisk informationsportal för vaccination etableras senast år 2019 för att på webben tillhandahålla objektiva, transparenta och aktuella uppgifter om fördelarna med vaccination och vaccinernas tillförlitlighet,
  • att minska risken för brist på vaccin genom att utveckla EU:s datalager (virtuellt register) med information om vaccinlager och -behov för att underlätta frivilligt utbyte av information om disponibla vaccinresurser och brist på grundläggande vacciner,
  • att ge alla anställda inom hälso- och sjukvården den nödvändiga utbildningen så att de på ett förtroendeingivande vis kan utföra vaccinationer och komma till rätta med vaccinationsmotståndet,
  • att bilda en koalition för vaccination för att sammanföra europeiska organisationer för anställda inom hälso- och sjukvården, liksom relevanta studentorganisationer på området, för att se till att allmänheten får korrekt information och mytbildning bekämpas, liksom för utbyte av bästa praxis,
  • att etablera ett europeiskt system för informationsutbyte för att samla information och utarbeta riktlinjer för ett grundläggande vaccinationsprogram för EU senast år 2020, med doser och åldersnivåer gemensamma för alla länder, efter överenskommelse mellan EU:s medlemsländer,
  • att i vaccinationsfrågor stärka samarbete och partnerskap med internationella partner.

 

Lägesrapport: huvudsakliga brister i fråga om vaccination inom EU

Enligt de senaste uppgifterna från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) fortsätter fallen av mässling att öka i vissa EU- och EES-länder. Under 12-månadersperioden mellan den 1 mars 2017 och den 28 februari 2018 rapporterades 14 813 fall av mässling via det europeiska övervakningssystemet. I de fall där man kände till vaccinationsstatusen, visade sig 86 % vara ovaccinerade. Dessutom uppskattar ECDC att minst 40 000 personer dör i influensa varje år, till en del på grund av låg vaccinationstäckning.

 

Nästa steg

Kommissionens förslag kommer att diskuteras i rådet, med sikte på att det antas före utgången av 2018, för att omedelbart träda i kraft. Därefter kommer kommissionen att vart tredje år rapportera om de framsteg som görs i genomförandet av rekommendationen. Dessutom kommer kommissionen som ett led i processen inom ramen för Hälsotillståndet i EU att ta fram en rapport om ”förtroendet för vaccinationer i EU” för att följa upp attityderna till vaccination.

 

Bakgrund

I sitt tal om tillståndet i unionen 2017 sade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker: I en union av jämlikar får det inte finnas några andra klassens medborgare. Det är oacceptabelt att det 2017 fortfarande finns barn som dör i sjukdomar som borde ha utrotats för länge sedan i Europa. (…) Inga om och inga men. (…) Onödiga dödsfall får inte förekomma i EU.

Rådets rekommendation om sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination bygger på flera av EU:s befintliga strategier och projekt inom vaccinationsområdet. Till dessa hör rådets rekommendation om vaccination mot säsongsinfluensa från 2009, avtalet om gemensam upphandling som ingicks i och med beslutet om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa (1082/2013/EU), och en av folkhälsoprogrammet 2014–2020 medfinansierad gemensam åtgärd för vaccination, som inleds under de närmaste månaderna med avsikt att bland annat åtgärda vaccinationsmotståndet.

 

Läs mer

Se MEMO/18/3458

Vaccination - En totalbild

Följ oss på Twitter: @EU_Health, @V_Andriukaitis #vaccineswork och #EUvaccines

 

 

 

 

IP/18/3457

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar