Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Luftkvalitet: Kommissionen vidtar åtgärder för att skydda allmänheten från luftföroreningar

Bryssel den 17 maj 2018

Kommissionen försvarar européernas behov av ren luft:

Kommissionen ger nationella, regionala och lokala aktörer praktisk hjälp med att förbättra luftkvaliteten i Europa, samtidigt som den skärper insatserna mot medlemsstater som bryter mot överenskomna EU-regler om begränsningar av luftföroreningar och typgodkännande av bilar.

– Beslutet att väcka talan mot ett antal medlemsstater vid EU-domstolen har fattats på medborgarnas vägnar, säger Karmenu Vella, kommissionsledamot med ansvar för miljöfrågor. Vi har bestämt oss för att det här ska vara en skyddande kommission. Genom våra beslut håller vi oss till vår utfästelse. Under de senaste tio åren har de här medlemsstaterna fått tillräckligt många ”sista chanser” att förbättra situationen. Jag är övertygad om att dagens beslut kommer att leda till mycket snabbare förbättringar för medborgarna. Men enbart rättsliga åtgärder kommer inte att lösa problemet. Det är därför som vi framhåller den praktiska hjälp som kommissionen kan erbjuda utöver de nationella myndigheternas ansträngningar att främja renare luft i europeiska städer.

– Det är bara om bilundstrin bidrar i sammanhanget, som vi kommer att lyckas i kampen mot luftföroreningarna i städerna, säger kommissionsledamoten med ansvar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag Elżbieta Bieńkowska. Utsläppsfria bilar är framtiden. Men innan vi når dit är det ett krav att lagstiftningen om utsläpp. Tillverkare som fortsätter att ignorera lagstiftningen måste få ta konsekvenserna av sina avsteg.

I ett medelande med titeln Ett Europa som skyddar: Ren luft åt alla, anger kommissionen vilka åtgärder som finns för att hjälpa medlemsstaterna att bekämpa luftföroreningar. Kommissionen betonar också behovet av ett förstärkt samarbete med medlemsstaterna genom att tillsammans med berörda myndigheter delta i dialoger inom ramen för projektet ”Ren luft” samt genom EU-stöd till åtgärder för förbättrad luftkvalitet.

Kommissionen har dessutom idag beslutat att väcka talan mot Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Rumänien och Förenade kungariket vid EU-domstolen eftersom de inte uppfyller överenskomna gränsvärden för luftkvaliteten och inte vidtar lämpliga åtgärder för att hålla överskridandeperioderna så korta som möjligt. Kommissionen utfärdar dessutom formella underrättelser till Tyskland, Italien, Luxemburg, och Förenade kungariket eftersom de har åsidosatt EU-regler om typgodkännande av fordon.

Åtgärder mot luftföroreningar

De åtgärder som kommissionen föreslår idag bygger på följande tre grundprinciper: Luftkvalitetsnormer, nationella mål för minskade utsläpp och utsläppsnormer för centrala källor till föroreningar, t.ex. utsläpp från fordon och fartyg samt energiproduktion och industrin.

För att komma till rätta med utsläpp av luftföroreningar från trafiken, kommer kommissionen, inom ramen för EU-agendan för städer, att ytterligare intensifiera sitt samarbete med nationella, regionala och lokala myndigheter om en gemensam integrerad strategi för infartsregleringar för fordon i stadsområden.

Kommissionen har dessutom gått i spetsen för en omfattande reform för att se till att utsläpp av luftföroreningar från motorfordon mäts vid verkliga körförhållanden (se FAQs).

Skärpta insatser för att säkra efterlevnaden

 Talan väcks vid EU-domstolen mot sex medlemsstater

Kommissionen vidtar åtgärder för att komma till rätta med de betydande och ihållande överskridandena av gränsvärden för två viktiga föroreningar med hälsokonsekvenser: kvävedioxid, som till stor del kommer från vägtrafiken och industrin, samt partiklar, som huvudsakligen förekommer i utsläpp från industrin, uppvärmningen, trafiken och jordbruket.

Kommissionen har beslutat att väcka talan mot Frankrike, Tyskland och Förenade kungariket vid EU-domstolen för underlåtenhet att iaktta gränsvärdena för kvävedioxid (NO2) och för underlåtenhet att vidta lämpliga åtgärder för att se till att överskridandeperioderna blir så korta som möjligt. I fråga om gränsvärden väcks talan mot Ungern, Italien och Rumänien vid EU-domstolen för ihållande höga partikelnivåer (PM10). De gränser som fastställs i EU:s lagstiftning om luftkvalitet (direktiv 2008/50/EG) skulle ha efterlevts 2010 respektive 2005.

Beslutet kommer efter ett ministermöte om luftkvalitet som sammankallades av kommissionsledamot Karmenu Vella till den 30 januari 2018, i ett sista försök att ta itu med det allvarliga problemet med luftföroreningar i nio medlemsstater. De sex medlemsstaterna i fråga kunde inte presentera några trovärdiga, effektiva och snabba åtgärder för att minska föroreningarna, inom de överenskomna gränserna och snarast möjligt, på det sätt som krävs enligt EU-lagstiftningen. Kommissionen har därför beslutat att gå vidare med rättsliga åtgärder.

I fråga om Tjeckien, Slovakien, och Spanien förefaller de införda eller planerade åtgärder som meddelades kommissionen efter ministermötet om luftkvalitet på lämpligt sätt kunna avhjälpa de konstaterade bristerna, förutsatt de genomförs på korrekt sätt. Därför kommer kommissionen också fortsatt att noga övervaka både genomförandet av åtgärderna och deras effektivitet i fråga om att snarast möjligt avhjälpa situationen.

 Ytterligare åtgärder i överträdelseförfarandena mot fyra medlemsstater

Kommissionen vidtar ytterligare åtgärder i överträdelseförfarandet mot fyra medlemsstater på grund av att de har åsidosatt EU:s regler om typgodkännande för fordon. Kommissionen har i dag beslutat att utfärda kompletterande formella underrättelser till Tyskland, Italien, Luxemburg och Förenade kungariket.

EU:s typgodkännandelagstiftning ålägger medlemsstaterna att upprätthålla effektiva, proportionella och avskräckande påföljdssystem för att förhindra biltillverkare från att bryta mot lagen. När en sådan överträdelse äger rum, t.ex. med hjälp av manipulationsanordningar för att försämra utsläppskontrollsystemens effektivitet, måste beslut om korrigerande åtgärder – såsom återkallande – fattas och påföljder tillämpas (artiklarna 30 och 46 i direktiv 2007/46 och artikel 13 i förordning nr 715/2007).

Kommissionen inledde ett överträdelseförfarande mot Tyskland, Luxemburg och Förenade kungariket i december 2016 avseende Volkswagengruppen och översände kompletterande formella underrättelser i juli 2017 med en begäran om ytterligare förtydliganden.

I dag översänder kommissionen formella underrättelser för att begära närmare upplysningar om utredningar och rättsliga åtgärder i samband med dessa öveträdelser. Efter upptäckten av nya fall av oegentligheter med motormanipulation i dieselbilar (Porsche Cayenne Touareg Volkswagen och Audi A6 och A7) uppmanar kommissionen Tyskland och Luxemburg, som de behöriga myndigheterna för typgodkännande, att redovisa vilka korrigerande åtgärder och påföljder som planeras. Kommissionen kräver även klarlägganden från Förenade kungariket om planerad nationell lagstiftning.

I maj 2017 inledde kommissionen ett överträdelseförfarande mot Italien för att landet inte fullgör sina skyldigheter enligt EU:s lagstiftning om typgodkännande av fordon i fråga om bilar från Fiat Chrysler. Sedan dess har Italien vidtagit korrigerande åtgärder genom att Fiat Chrysler Automobiles genomför en obligatorisk återkallelse i EU. I dag begär kommissionen, som en del av det pågående utbytet, ytterligare upplysningar om vilka konkreta åtgärder som vidtagits och vilka påföljder som tillämpats.

En kompletterande formell underrättelse är en officiell begäran om upplysningar. Medlemsstaterna har nu två månader på sig att besvara de argument som kommissionen framfört. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande.

Bakgrund

Under de senaste årtiondena har luftkvaliteten i Europeiska unionen, generellt förbättrats, ofta tack vare gemensamma insatser från EU samt nationella, regionala och lokala myndigheter. Ändå har många EU-medborgare fortfarande en oacceptabelt begränsad livskvalitet. Luftföroreningar är den direkta orsaken till både kroniska och allvarliga sjukdomar som exempelvis astma, hjärt- och kärlproblem och lungcancer.

Dagens väckande av talan rör överskridanden av luftkvalitetsnormerna.

 Kvävedioxid (NO2):

 • Tyskland – 26 luftkvalitetszoner, däribland Berlin, München, Hamburg och Köln. De årliga koncentrationsnivåer som rapporterades under 2016 var så höga som 82 µg/m3 jämfört med gränsvärdet 40 µg/m3 (i Stuttgart).
 • Frankrike –12 luftkvalitetszoner, däribland Paris, Marseille och Lyon. De årliga koncentrationsnivåer som rapporterades under 2016 var så höga som 96 µg/m3 (i Paris).
 • Förenade kungariket – 16 luftkvalitetszoner, däribland London, Birmingham, Leeds och Glasgow). De årliga koncentrationsnivåer som rapporterades under 2016 var så höga som 102 µg/m3 (i London).

Totalt pågår tretton överträdelseförfaranden mot medlemsstater (Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien, Ungern, Italien, Luxemburg, Polen, Portugal och Förenade kungariket).

Dagens beslut om Tyskland, Frankrike och Förenade kungariket är de första som anhängiggjorts i domstolen. Alla tre ärendena är följden av motiverade yttranden som översändes i februari 2017.

 Partiklar (PM10):

 • Italien – i 28 luftkvalitetszoner, bl.a. i regionerna Lombardiet, Piemonte och Veneto, Lazio, har de dagliga gränsvärdena överskridits kontinuerligt, under 2016 i 89 dagar.
 • Ungern – i tre luftkvalitetszoner, Budapest, Pecs och Sajó, har de dagliga gränsvärdena överskridits kontinuerligt, under 2016 i 76 dagar.
 • Rumänien – i Bukarests tätortsområde har de dagliga gränsvärdena överskrifits kontinuerligt ända sedan EU-lagstiftningen började tillämpas i Rumänien, under 2016 i 38 dagar.

Totalt pågår 16 överträdelseförfaranden mot medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Frankrike, Grekland Frankrike, Italien, Lettland, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Slovakien, Sloveninen, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Ungern). Den 5 april 2017 respektive den 22 februari 2018 fann EU-domstolen att Bulgarien och Polen bryter mot EU-lagstiftningen.

Dagens beslut följer på ett motiverat yttrande som översändes till Italien i april 2017, ett kompletterande motiverat yttrande som översändes till Rumänien i september 2014 samt ett kompletterande motiverat yttrande som översändes till Ungern i mars 2014.

I samtliga fall av överskridande av gränsvärden som fastställts genom EU:s lagstiftning om luftkvalitet (direktiv 2008/50/EG) måste medlemsstaterna anta luftkvalitetsplaner och säkerställa att sådana planer innehåller lämpliga åtgärder så att av överskridandeperioden kan hållas så kort som möjligt. Eftersom EU-lagstiftningen bygger på subsidiaritetsprincipen lämnas valet av medel för att efterleva gränsvärdena till medlemsstaterna.

Läs mer

Meddelande Ett Europa som skyddar: Ren luft åt alla och faktablad

 • Det överträdelseförfarandet mot Tyskland, Luxemburg och Förenade kungariket inom bilindustrin
  • Start – december 2016 (se pressmeddelande).
  • Kompletterande formell underrättelse i juli 2017 (se Memo).
 • Överträdelseförfarandet mot Italien inom bilindustrin

EU:s åtgärder för att begränsa föroreningar av fordon

Om viktiga beslut i överträdelsepaketet från maj 2018, se MEMO/18/3446 i dess helhet.

Om det allmänna överträdelseförfarandet, se MEMO/12/12

Om EU:s överträdelseförfarande

IP/18/3450

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar