Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Kakovost zraka: Komisija bo zaščitila državljane pred onesnaženostjo zraka

Bruselj, 17. maja 2018

Evropska komisija se je odločno postavila v bran izpolnjevanju pravice Evropejcev, da dihajo čist zrak.

V ta namen danes nacionalnim, regionalnim in lokalnim akterjem ponuja praktično pomoč pri izboljševanju kakovosti zraka v Evropi in krepi izvršilne ukrepe proti sedmim državam članicam, ki so prekršile dogovorjena pravila EU o mejnih vrednostih onesnaženosti zraka in o homologaciji avtomobilov.

Evropski komisar za okolje Karmenu Vella je dejal: „Odločitev o sprožitvi postopka proti državam članicam pred Sodiščem EU je bila sprejeta z mislijo na dobrobit Evropejcev. Vedno govorimo, da ta Komisija varuje državljane. Naša odločitev potrjuje to trditev. Državam članicam, proti katerim je bil danes sprožen postopek pred Sodiščem, je bilo v zadnjem desetletju danih dovolj „zadnjih možnosti“, da izboljšajo stanje. Menim, da se bo z današnjo odločitvijo stanje za državljane izboljševalo veliko hitreje. Vendar težave ne bodo odpravljene samo s sodnimi postopki. Zato tudi opisujemo, kakšno praktično pomoč lahko Komisija ponudi nacionalnim organom pri prizadevanjih za zagotavljanje čistejšega zraka v evropskih mestih.“

Komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je dodala: „V boju proti onesnaženosti zraka v mestih bomo uspešni le, če bo svoj delež prispeval tudi avtomobilski sektor. Prihodnost je v brezemisijskih avtomobilih. Do njihove uvedbe pa je nujno treba spoštovati zakonodajo o emisijah. Proizvajalci, ki ne spoštujejo zakonodaje, morajo nositi posledice svojih kršitev.“

V danes sprejetem sporočilu „Evropa, ki varuje: čist zrak za vse“ Komisija opisuje ukrepe, ki so državam članicam na voljo za pomoč pri boju proti onesnaževanju zraka. Komisija tudi poudarja potrebo po tesnejšem sodelovanju z državami članicami prek novih „dialogov o čistem zraku“ in s pomočjo financiranja EU v podporo ukrepom za izboljšanje kakovosti zraka.

Komisija danes proti Franciji, Nemčiji, Madžarski, Italiji, Romuniji in Združenemu kraljestvu sproža postopek pred Sodiščem EU zaradi nespoštovanja določenih mejnih vrednosti kakovosti zraka in ker niso sprejele ustreznih ukrepov za to, da bi bila obdobja s preseženimi vrednostmi karseda kratka. Poleg tega Komisija Nemčiji, Italiji, Luksemburgu in Združenemu kraljestvu pošilja dodatne uradne opomine, ker niso spoštovale pravil EU o homologaciji vozil.

Ukrepi za boj proti onesnaženosti zraka

Ukrepi, ki jih danes predlaga Komisija, temeljijo na treh glavnih elementih: standardih kakovosti zraka, nacionalnih ciljih zmanjšanja emisij in emisijskih standardih za ključne vire onesnaževanja, na primer od emisij iz vozil in ladij pa do energetike in industrije.

Komisija bo za obravnavo emisij onesnaževal zraka iz prometa še dodatno okrepila svoje sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi na področju skupnega celostnega pristopa k urejanju dostopa za vozila v mestih v okviru agende EU za mesta.

Poleg tega Komisija vodi obsežno reformo, s katero bi se zagotovilo merjenje emisij iz vozil v dejanskih voznih razmerah (glej najpogostejša vprašanja).

Krepitev izvrševanja

 Sprožitev postopka pred Sodiščem proti šestim državam članicam

Komisija se je odločila ukrepati zaradi znatnih in vztrajnih preseganj mejnih vrednosti dveh ključnih onesnaževal, ki vplivata na zdravje: dušikovega dioksida, ki izvira predvsem iz cestnega prometa in industrije, ter delcev, ki so prisotni zlasti v emisijah iz industrije, ogrevanja gospodinjstev, prometa in kmetijstva.

Komisija se je odločila, da proti Franciji, Nemčiji in Združenemu kraljestvu sproži postopek pred Sodiščem EU zaradi nespoštovanja mejnih vrednosti dušikovega dioksida (NO2) in ker niso sprejele ustreznih ukrepov za to, da bi bila obdobja s preseženimi vrednostmi kar najkrajša. Proti Madžarski, Italiji in Romuniji je bil pred Sodiščem sprožen postopek zaradi vztrajno visokih koncentracij delcev (PM10). Mejne vrednosti iz zakonodaje EU o kakovosti zunanjega zraka (Direktiva 2008/50/ES) je bilo treba izpolniti do leta 2005 oz. 2010.

Ta korak sledi srečanju ministrov o kakovosti zraka, ki ga je 30. januarja 2018 sklical komisar Vella in je najnovejše v vrsti prizadevanj za reševanje resnih težav z onesnaženostjo zraka v devetih državah članicah. Navedenih 6 držav članic ni predstavilo verodostojnih, učinkovitih in pravočasnih ukrepov za čimprejšnje zmanjšanje onesnaženosti pod določene mejne vrednosti, kot to zahteva zakonodaja EU. Komisija se je zato odločila, da uporabi sodne postopke.

Kar zadeva Češko, Slovaško in Španijo, se sprejeti oziroma načrtovani ukrepi, kot so bili Komisiji sporočeni po srečanju ministrov o kakovosti zraka, zdijo zadostni za ustrezno odpravo ugotovljenih vrzeli, če se bodo pravilno izvajali. Komisija bo zato še naprej pozorno spremljala izvajanje teh ukrepov ter njihovo učinkovitost v smislu čimprejšnjega izboljšanja stanja.

 Okrepljeni postopki za ugotavljanje kršitev proti štirim državam članicam

Komisija sprejema nadaljnje korake v svojih postopkih za ugotavljanje kršitev proti štirim državam članicam, ker niso spoštovale pravil EU o homologaciji vozil. Komisija se je danes odločila, da Nemčiji, Italiji, Luksemburgu in Združenemu kraljestvu pošlje dodatne uradne opomine.

V skladu z zakonodajo EU o homologaciji morajo imeti države članice vzpostavljene učinkovite, sorazmerne in odvračilne sisteme, ki proizvajalcem avtomobilov preprečujejo kršenje zakonodaje. Kadar do slednje vseeno pride, na primer z uporabo odklopnih naprav, ki zmanjšujejo učinkovitost sistemov za uravnavanje emisij, je treba zahtevati popravne ukrepe, kot je na primer odpoklic, in naložiti kazni (člena 30 in 46 Direktive 2007/46/ES ter člen 13 Uredbe (ES) št. 715/2007).

Komisija je proti Nemčiji, Luksemburgu in Združenemu kraljestvu decembra 2016 sprožila postopek za ugotavljanje kršitev v zvezi s skupino Volkswagen ter julija 2017 poslala dodatne uradne opomine, v katerih je zahtevala dodatna pojasnila.

Komisija danes pošilja dodatne uradne opomine, v katerih zahteva več informacij o nacionalnih preiskavah in sodnih postopkih v zvezi s temi kršitvami. Poleg tega je po odkritju novih primerov nepravilnosti pri upravljanju motorja v več avtomobilih z dizelskimi motorji (Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg in različne izvedbe modelov Audi A6 in A7) Komisija Nemčijo in Luksemburg, kot pristojna homologacijska organa, pozvala, naj predstavita predvidene popravne ukrepe in kazni. Komisija tudi od Združenega kraljestva zahteva pojasnila v zvezi z načrtovano nacionalno zakonodajo.

Komisija je maja 2017 sprožila postopek za ugotavljanje kršitev proti Italiji zaradi neizpolnjevanja njenih obveznosti iz zakonodaje EU o homologaciji vozil v zvezi z avtomobili proizvajalca Fiat Chrysler. Italija je po tem sprejela popravne ukrepe in skupini Fiat Chrysler Automobiles naročila, naj izvede obvezni odpoklic v EU. Komisija danes v okviru tekoče izmenjave zahteva dodatne informacije o konkretnih sprejetih popravnih ukrepih in naloženih kaznih.

Dodatni uradni opomin pomeni uradno zahtevo za informacije. Države članice morajo v dveh mesecih odgovoriti na argumente, ki jih je predstavila Komisija, sicer se Komisija lahko odloči, da pošlje obrazloženo mnenje.

Ozadje

V Evropski uniji se je kakovost zraka v zadnjih desetletjih na splošno izboljšala, pogosto zaradi skupnih prizadevanj EU ter nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov. Vendar pa kakovost življenja številnih državljanov EU ostaja nesprejemljivo ovirana. Onesnaženost zraka povzroča tako kronične kakor tudi hude bolezni, kot so astma, bolezni srca in ožilja ter pljučni rak.

Danes sproženi postopki zadevajo nespoštovanje standardov kakovosti zraka:

 Dušikov dioksid (NO2):

  • Nemčija – na 26 območjih kakovosti zraka, med drugim v Berlinu, Münchnu, Hamburgu in Kölnu; letne koncentracije, sporočene v letu 2016, so dosegle do 82 µg/m3 (v Stuttgartu), medtem ko je bila mejna vrednost določena na 40 µg/m3;
  • Francija – na 12 območjih kakovosti zraka, med drugim v Parizu, Marseillu in Lyonu; letne koncentracije, sporočene v letu 2016, so dosegle do 96 µg/m3 (v Parizu);
  • Združeno kraljestvo – na 16 območjih kakovosti zraka, med drugim v Londonu, Birminghamu, Leedsu in Glasgowu; letne koncentracije, sporočene v letu 2016, so dosegle do 102 µg/m3 (v Londonu).

Proti državam članicam poteka skupno 13 postopkov za ugotavljanje kršitev (proti Avstriji, Belgiji, Češki, Nemčiji, Danski, Franciji, Španiji, Madžarski, Italiji, Luksemburgu, Poljski, Portugalski in Združenemu kraljestvu).

Po današnji odločitvi so Nemčija, Francija in Združeno kraljestvo prve, proti katerim je bil sprožen postopek pred sodiščem. Vsi trije primeri temeljijo na obrazloženih mnenjih, objavljenih februarja 2017.

 Delci (PM10):

  • Italija – dnevne mejne vrednosti so bile v letu 2016 vztrajno presežene na 28 območjih kakovosti zraka, med drugim v regijah Lombardija, Piemont, Lacij in Benečija, in sicer tudi do 89 dni;
  • Madžarska – dnevne mejne vrednosti so bile v letu 2016 vztrajno presežene na 3 območjih kakovosti zraka (v Budimpešti, Pecsu in dolini Sajó), in sicer tudi do 76 dni.
  • Romunija – v aglomeraciji Bukarešta so dnevne mejne vrednosti vztrajno presežene, vse odkar je za Romunijo začela veljati zakonodaja v EU, v letu 2016 pa so bile vztrajno presežene v 38 dneh.

Proti državam članicam poteka skupno 16 postopkov za ugotavljanje kršitev (Belgiji, Bolgariji, Češki, Nemčiji, Grčiji, Španiji, Franciji, Madžarski, Italiji, Latviji, Portugalski, Poljski, Romuniji, Švedski, Slovaški in Sloveniji). Kršenje zakonodaje EU v Bolgariji in na Poljskem je Sodišče EU že potrdilo, in sicer 5. aprila 2017 oziroma 22. februarja 2018.

Današnja odločitev temelji na obrazloženem mnenju, ki je bilo aprila 2017 poslano Italiji, dodatnem obrazloženem mnenju, ki je bilo septembra 2014 poslano Romuniji, in obrazloženem mnenju, ki je bilo marca 2014 poslano Madžarski.

V vseh primerih preseganja mejnih vrednosti, določenih v zakonodaji EU o kakovosti zunanjega zraka (Direktiva 2008/50/ES), morajo države članice sprejeti načrte za kakovost zraka in zagotoviti, da so v takih načrtih določeni ustrezni ukrepi za to, da so obdobja preseganja mejnih vrednosti karseda kratka. Zakonodaja EU v skladu z načelom subsidiarnosti odločitev glede načina zagotavljanja skladnosti z mejnimi vrednostmi prepušča državam članicam.

Več informacij

Sporočilo „Evropa, ki varuje: čist zrak za vse“ in Informativni pregled

  • Postopek za ugotavljanje kršitev v avtomobilskem sektorju proti Nemčiji, Luksemburgu in Združenemu kraljestvu
  • Postopek za ugotavljanje kršitev v avtomobilskem sektorju proti Italiji

O ukrepih EU za omejevanje onesnaževanja, ki ga povzročajo vozila

O ključnih odločitvah iz svežnja kršitev iz maja 2018, gl. celotno obvestilo MEMO/18/3446

Splošno o postopku za ugotavljanje kršitev, gl. MEMO/12/12

O postopku EU za ugotavljanje kršitev

IP/18/3450

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar