Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Kvalita ovzdušia: Komisia prijíma opatrenia na ochranu občanov pred znečistením ovzdušia

Brusel 17. máj 2018

Komisia sa zasadzuje o čisté ovzdušie pre európskych občanov.

Komisia poskytuje vnútroštátnym, regionálnym a miestnym subjektom praktickú pomoc s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia v Európe a posilňuje presadzovanie právnych predpisov v 7 členských štátoch, ktoré nedodržiavajú dohodnuté pravidlá EÚ týkajúce sa limitov znečistenia ovzdušia a typového schvaľovania vozidiel.

Karmenu Vella, komisár pre životné prostredie, povedal: „Keď sme sa rozhodli postúpiť prípady členských štátov na Súdny dvor EÚ, konali sme v mene Európanov. Ako sme povedali, táto Komisia ľudí chráni. Naše rozhodnutie toto tvrdenie potvrdzuje. Členské štáty, ktorých prípady boli dnes postúpené na Súdny dvor, dostali v poslednom desaťročí dostatok „posledných príležitostí“ na zlepšenie situácie. Som presvedčený, že dnešné rozhodnutie povedie, pokiaľ ide o občanov, k oveľa rýchlejšiemu zlepšeniu. Samotné právne kroky však tento problém nevyriešia. To je dôvod, prečo predkladáme koncept praktickej pomoci, ktorú môže Komisia vnútroštátnym orgánov poskytnúť pri podpore dosahovania čistejšieho ovzdušia v európskych mestách a obciach.“

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska dodala: „V boji proti znečisteniu ovzdušia v mestách uspejeme len vtedy, ak k nemu svojím dielom prispeje aj automobilové odvetvie. Budúcnosť predstavujú vozidlá s nulovými emisiami. Medzitým je nutné dodržiavať právne predpisy o emisiách. Výrobcovia, ktorí pokračujú v ich nerešpektovaní, musia znášať dôsledky svojho protiprávneho konania.“

V oznámení nazvanom „Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých“, ktoré bolo dnes prijaté, Komisia predkladá dostupné opatrenia, ktoré majú členským štátom pomôcť v boji proti znečisťovaniu ovzdušia. Takisto zdôrazňuje potrebu zintenzívniť spoluprácu s členskými štátmi zapojením príslušných orgánov do nových dialógov o čistom ovzduší, ako aj využitím finančných prostriedkov EÚ na podporu opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.

Okrem toho Komisia dnes postupuje prípady Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Rumunska a Spojeného kráľovstva na Súdny dvor EÚ za nedodržanie limitných hodnôt kvality ovzdušia a za neprijatie vhodných opatrení, aby prekračovanie týchto hodnôt trvalo čo najkratšie. Komisia okrem toho zasiela dodatočné formálne výzvy Nemecku, Taliansku, Luxembursku a Spojenému kráľovstvu, ktoré nezohľadnili pravidlá EÚ o typovom schvaľovaní vozidiel.

Opatrenia na boj proti znečisťovaniu ovzdušia

Opatrenia, ktoré dnes navrhla Komisia, sú založené na troch hlavných pilieroch: normy kvality ovzdušia; národné ciele znižovania emisií; a emisné normy pre kľúčové zdroje znečistenia, napríklad pre emisie z vozidiel a lodí až po energetiku a priemysel.

S cieľom hľadať riešenia na obmedzenie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie z dopravy bude Komisia ďalej posilňovať spoluprácu s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi v oblasti spoločného integrovaného prístupu k regulácii vjazdu vozidiel do mestských oblastí v rámci mestskej agendy EÚ.

Komisia okrem toho realizovala rozsiahlu reformu zameranú na to, aby sa emisie látok znečisťujúcich ovzdušie z vozidiel merali v podmienkach skutočnej jazdy (pozri často kladené otázky).

Zintenzívnenie presadzovania:

 prípady 6 členských štátov boli postúpené na Súdny dvor

Komisia prijíma opatrenia na riešenie významných a pretrvávajúcich prekročení limitných hodnôt dvoch hlavných znečisťujúcich látok s vplyvom na zdravie: oxidu dusičitého pochádzajúceho z cestnej dopravy a priemyslu, a tuhých častíc, ktoré sa nachádzajú hlavne v emisiách z priemyslu, vykurovania domácností, dopravy a poľnohospodárstva.

Komisia sa rozhodla postúpiť prípady Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva na Súdny dvor EÚ za nedodržanie limitných hodnôt oxidu dusičitého (NO2) a za neprijatie vhodných opatrení, aby prekračovanie týchto hodnôt trvalo čo najkratšie. Prípady Maďarska, Talianska a Rumunska boli postúpené Súdnemu dvoru z dôvodu neustále zvýšených hodnôt tuhých častíc (PM10). Limity stanovené v právnych predpisoch EÚ o kvalite okolitého ovzdušia (smernica 2008/50/ES) mali byť dodržané už v roku 2010, resp. 2005.

Tento krok nadväzuje na ministerský samit o kvalite ovzdušia, ktorý zvolal komisár Vella 30. januára 2018 a ktorý bol posledným pokusom nájsť riešenie závažného problému znečistenia ovzdušia v deviatich členských štátoch. Šesť členských štátov nepredložilo dôveryhodné, účinné a včasné opatrenia na čo najrýchlejšie zníženie znečistenia na dohodnuté hodnoty, ako to od nich vyžadujú právne predpisy EÚ. Komisia sa preto rozhodla podniknúť právne kroky.

Pokiaľ ide o Českú republiku, Slovensko a Španielsko, zdá sa, že zavádzané alebo plánované opatrenia oznámené Komisii v nadväznosti na ministerský samit o kvalite ovzdušia, sú dostatočné na odstránenie zistených nedostatkov za predpokladu, že budú správne vykonávané. Z tohto dôvodu bude Komisia naďalej pozorne monitorovať vykonávanie týchto opatrení a či sa ich pomocou darí situáciu rýchlo zlepšovať.

 Postupy týkajúce sa nesplnenia povinnosti sa v prípade 4 členských štátov dostali do ďalšej fázy

Komisia podniká ďalšie kroky v postupoch v prípade nesplnenia povinnosti proti štyrom členským štátom, ktoré nezohľadnili pravidlá EÚ o typovom schvaľovaní vozidiel. Komisia sa dnes rozhodla zaslať dodatočné formálne výzvy Nemecku, Taliansku, Luxembursku a Spojenému kráľovstvu.

V právnych predpisoch EÚ o typovom schvaľovaní vozidiel sa od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli účinné, primerané a odrádzajúce sankčné systémy s cieľom odradiť výrobcov automobilov od porušenia práva. Ak k takémuto porušeniu práva dôjde, napríklad pomocou rušiacich zariadení na zníženie účinnosti systémov regulácie emisií, musia sa uložiť nápravné opatrenia, ako sú napríklad stiahnutia od používateľov, a uplatniť sankcie (články 30 a 46 smernice 2007/46 a článok 13 nariadenia 715/2007).

Komisia začala konania o nesplnení povinnosti súvisiace so skupinou Volkswagen proti Nemecku, Luxembursku a Spojenému kráľovstvu v decembri 2016 a v júli 2017 zaslala doplňujúce formálne oznámenia, v ktorých žiadala o ďalšie vysvetlenie.

Komisia dnes zasiela ďalšie formálne výzvy, v ktorých žiada o viac informácií o vnútroštátnych vyšetrovaniach a súdnych konaniach týkajúcich sa týchto prípadov nesplnenia povinností. Okrem toho na základe nových prípadov nezrovnalostí v systémoch riadenia motora, ktoré sa týkajú niekoľkých naftových vozidiel (Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg a niektorých verzií modelov Audi A6 a A7), Komisia žiada Nemecko a Luxembursko, ako príslušné orgány pre typové schvaľovanie, o informácie, aké nápravné opatrenia a sankcie plánujú. Taktiež žiada Spojené kráľovstvo o objasnenie plánovaných vnútroštátnych právnych predpisov.

V máji 2017 Komisia spustila postup v prípade nesplnenia povinnosti proti Taliansku, ktoré si nesplnilo svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov EÚ o typovom schvaľovaní vozidiel týkajúce sa vozidiel spoločnosti Fiat Chrysler. Taliansko medzitým prijalo nápravné opatrenia vo forme príkazu, aby skupina Fiat Chrysler Automobiles uskutočnila ich povinné stiahnutie od používateľov v EÚ. Dnes v rámci prebiehajúcej korešpondencie požaduje Komisia ďalšie informácie o konkrétnych prijatých nápravných opatreniach a uplatnených sankciách.

Dodatočná formálna výzva predstavuje oficiálnu žiadosť o informácie. Dotknuté členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby odpovedali na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Kontext

V Európskej únii sa kvalita ovzdušia v posledných desaťročiach vo všeobecnosti zlepšila, často vďaka spoločnému úsiliu EÚ a vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov. Kvalita života mnohých občanov EÚ je však aj naďalej neprijateľne narúšaná. Znečistenie ovzdušia spôsobuje chronické aj závažné choroby, ako napríklad astmu, kardiovaskulárne problémy a rakovinu pľúc.

Dnešné prípady sa týkajú prekročenia noriem kvality ovzdušia:

 Oxid dusičitý (NO2):

 • Nemecko - v 26 zónach kvality ovzdušia, napríklad Berlín, Mníchov, Hamburg a Kolín, ročné koncentrácie nahlásené v roku 2016 dosahovali až 82 µg/m3, pričom limitná hodnota je 40 µg/m3 (v Stuttgarte);
 • - Francúzsko - v 12 zónach kvality ovzdušia, napríklad Paríž, Marseille a Lyon; ročné koncentrácie nahlásené v roku 2016 dosahovali až 96 µg/m3 (v Paríži);
 • - Spojené kráľovstvo - v 16 zónach kvality ovzdušia, napríklad Londýn, Birmingham, Leeds a Glasgow; ročné koncentrácie nahlásené v roku 2016 dosahovali až 102 µg/m3 (v Londýne).

Celkovo prebieha 13 konaní o nesplnení povinnosti proti členským štátom (Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Nemecko, Dánsko, Francúzsko, Španielsko, Maďarsko, Taliansko, Luxembursko, Poľsko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo).

Dnešné rozhodnutia týkajúce sa Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva sú prvými prípadmi, ktoré sú postúpené Súdnemu dvoru; všetky tri prípady nadväzujú na odôvodnené stanoviská, ktoré boli oznámené vo februári 2017.

 Tuhé častice (PM10):

 • - Taliansko - v 28 zónach kvality ovzdušia vrátane regiónov Lombardsko, Piemont, Lazio a Benátsko sa denné limitné hodnoty trvalo prekračovali, v roku 2016 až 89 dní;
 • - Maďarsko - v 3 zónach kvality ovzdušia, v Budapešti, Pécsi a údolí rieky Sajó sa denné limitné hodnoty trvalo prekračovali, v roku 2016 až 76 dní;
 • - Rumunsko - v aglomerácii Bukurešti sa denné limitné hodnoty trvalo prekračovali, odkedy sa začali právne predpisy EÚ v Rumunsku uplatňovať, a v roku 2016 až 38 dní.

Celkovo prebieha 16 konaní o nesplnení povinnosti proti členským štátom (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Portugalsko, Poľsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko a Slovinsko). Súdny dvor EÚ rozhodol, že Bulharsko (5. apríla 2017) a Poľsko (22. februára 2018) porušujú právne predpisy EÚ.

Dnešné rozhodnutie nadväzuje na odôvodnené stanovisko zaslané Taliansku v apríli 2017, dodatočné odôvodnené stanovisko zaslané Rumunsku v septembri 2014, ako aj na dodatočné odôvodnené stanovisko zaslané Maďarsku v marci 2014.

Vo všetkých prípadoch prekročenia limitných hodnôt stanovených právnymi predpismi EÚ o kvalite okolitého ovzdušia (smernica 2008/50/ES) musia členské štáty prijať plány kvality ovzdušia a zabezpečiť, aby sa v nich stanovili vhodné opatrenia, ktorých cieľom je, aby prekračovanie týchto hodnôt trvalo čo najkratšie. V súlade so zásadou subsidiarity ponechávajú právne predpisy EÚ členským štátom možnosť výberu prostriedkov na dosiahnutie súladu s limitnými hodnotami.

Ďalšie informácie

Oznámenie „Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých“ a prehľad

 • - Postup v prípade nesplnenia povinnosti proti Nemecku, Luxembursku a Spojenému kráľovstvu v automobilovom odvetví
  • Začatie postupu - december 2016 (pozri tlačovú správu)
  • - Dodatočné formálne výzvy – júl 2017 (pozri dokument Memo)
 • - Postup v prípade nesplnenia povinnosti proti Taliansku v automobilovom odvetví

O opatreniach EÚ na obmedzenie znečistenia spôsobeného vozidlami

Kľúčové rozhodnutia v rámci súboru prípadov nesplnenia povinnosti z mája 2018 nájdete v úplnom dokumente MEMO/18/3446.

- Všeobecné informácie o postupe v prípade nesplnenia povinnosti nájdete v dokumente MEMO/12/12.

Informácie o konaniach EÚ o porušení právnych predpisov

IP/18/3450

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar