Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Gaisa kvalitāte: Komisija rīkojas, lai aizsargātu iedzīvotājus pret gaisa piesārņojumu

Briselē, 2018. gada 17. maijā

Komisija iestājas par eiropiešu tiesībām elpot tīru gaisu.

Šajā nolūkā Komisija valsts, kā arī reģionālā un vietējā līmeņa aktoriem sniegs praktisku palīdzību ar mērķi uzlabot gaisa kvalitāti Eiropā. Papildus tā nolēmusi stingrāk vērsties pret 7 dalībvalstīm, kurās konstatēti apstiprināto gaisa piesārņojuma robežvērtību un transportlīdzekļa tipa apstiprināšanas noteikumu pārkāpumi.

Vides komisārs Karmenu Vella saka: “Lēmums iesniegt Tiesā prasību pret dalībvalstīm ir pieņemts Eiropas iedzīvotāju interesēs. Kā jau esam uzsvēruši, mūsu veidotā Komisija gādā par iedzīvotāju aizsardzību, un to apliecina šodien pieņemtais lēmums. Dalībvalstīm, pret kurām šodien esam iesnieguši prasību Tiesā, pēdējo desmit gadu ir bijušas pietiekamas iespējas labot esošo situāciju. Taču tā kā tas līdz šim nav noticis, esmu pārliecināts, ka lēmums vērsties Tiesā palīdzēs panākt ātrākus uzlabojumus. Tomēr ar tiesvedību vien šo problēmu nevarēs atrisināt. Tāpēc esam arī snieguši ieskatu tajā, kādu praktisko palīdzību Komisija var sniegt valstu iestādēm, lai palīdzētu tām cīnīties par tīrāku gaisu Eiropas pilsētās.”

Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisāre Elžbeta Beņkovska piebilst: “Gaisa piesārņojumu pilsētās varēsim apkarot tikai tad, ja šajā cīņā iesaistīsies arī autoražotāji. Mums jāvirzās uz nulles emisijas automobiļiem, taču pagaidām jānodrošina vismaz atbilstība emisiju standartiem. Ražotājiem, kuri turpina apiet likumu, par savu rīcību ir jāuzņemas atbildība.”

Šodien pieņemtajā paziņojumā “Eiropa, kas aizsargā: tīru gaisu ikvienam” Komisija ir izklāstījusi pasākumus, kas ES dalībvalstīm palīdzēs apkarot gaisa piesārņojumu. Komisija arī uzsver, ka ir jāpastiprina sadarbība ar dalībvalstīm, un šajā sakarā tā ar attiecīgajām iestādēm sāks jaunus t. s. tīra gaisa dialogus, kā arī darīs pieejamu ES finansējumu gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumu atbalstam.

Papildus Komisija šodien nolēmusi vērsties Eiropas Savienības Tiesā pret Apvienoto Karalisti, Franciju, Itāliju, Rumāniju, Ungāriju un Vāciju sakarā ar to, ka šīs valstis nav nodrošinājušas atbilstību apstiprinātajām gaisa kvalitātes robežvērtībām un nav veikušas piemērotus pasākumus, lai panāktu, ka robežvērtību pārsniegumi ilgst pēc iespējas īsāku laiku. Komisija šodien arī nolēma nosūtīt Apvienotajai Karalistei, Itālijai, Luksemburgai un Vācijai vēl vienu oficiāla paziņojuma vēstuli, pamatojoties uz to, ka šīs valstis neievēro ES transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma noteikumus.

Gaisa piesārņojuma apkarošanas pasākumi

Komisijas ierosināto pasākumu pamatā ir trīs galvenie pīlāri: gaisa kvalitātes standarti, valstu emisiju samazinājumu mērķrādītāji un emisijas standarti galvenajiem piesārņojuma avotiem, starp kuriem minamas automobiļu un kuģu emisijas, kā arī enerģijas ražošanas un rūpniecības procesu emisijas.

Kas attiecas uz gaisu piesārņojošām emisijām no transportlīdzekļiem, Komisija vēl ciešāk sadarbosies ar valsts, reģionāla un vietēja līmeņa iestādēm, lai ES pilsētvides programmas ietvaros izstrādātu kopīgu integrētu pieeju attiecībā uz regulējumu transportlīdzekļu piekļuvei pilsētām.

Komisija papildus ir ierosinājusi visaptverošu reformu, kas nodrošinās, ka gaisu piesārņojošās emisijas no transportlīdzekļiem tiek mērītas reālos braukšanas apstākļos (sk. BUJ).

Stingrāka izpildes nodrošināšanas uzraudzība

 Vēršanās Tiesā pret sešām dalībvalstīm

Komisija vēršas Tiesā, jo tā vēlas novērst būtiskus un pastāvīgus tādu divu galveno piesārņotāju robežvērtību pārsniegumus, kuri var ietekmēt cilvēka veselību. Viens no tiem ir slāpekļa dioksīds, ko galvenokārt emitē sauszemes transportlīdzekļi un rūpniecības uzņēmumi, bet otrs — daļiņas, kuras lielākoties atrodamas emisijās, kas rodas no rūpniecības, mājokļu apsildes, satiksmes un lauksaimniecības.

Komisija ir nolēmusi vērsties Tiesā pret Apvienoto Karalisti, Franciju un Vāciju sakarā ar to, ka šīs valstis nav ievērojušas noteiktās slāpekļa dioksīda (NO2) robežvērtības un nav veikušas piemērotus pasākumus, lai panāktu, ka robežvērtību pārsnieguma periodi ir pēc iespējas īsi. Tiesā iesniegta prasība arī pret Itāliju, Rumāniju un Ungāriju, jo šajās valstīs pastāvīgi konstatēts augsts daļiņu (PM10) līmenis. Atbilstība ES gaisa kvalitātes tiesību aktos (Direktīva 2008/50/EK) noteiktajām robežvērtībām bija jāpanāk attiecīgi 2010. un 2005. gadā.

Šādu soli Komisija spēra pēc komisāra K. Vella sasauktā ministru samita gaisa kvalitātes jautājumos, kas norisēja 2018. gada 30. janvārī, jo šī ir galējā iespēja panākt, ka tiek rasts risinājums deviņās dalībvalstīs konstatētajai nopietnajai gaisa piesārņojuma problēmai. Minētās 6 dalībvalstis nepaziņoja ticamus, iedarbīgus un savlaicīgus pasākumus piesārņojuma samazināšanai ne noteiktajos termiņos, ne arī cik drīz vien iespējams, kā to prasa ES tiesību akti. Tādēļ Komisija ir nolēmusi sākt tiesvedību.

Gaisa kvalitātes jautājumiem veltītajā ministru samitā Komisijai par veiktajiem vai plānotajiem pasākumiem ziņoja Čehija, Slovākija un Spānija, un, ja tie tiks pareizi īstenoti, tie varētu būt pietiekami, lai novērstu konstatētos trūkumus. Šajā sakarā Komisija turpinās rūpīgi uzraudzīt šo pasākumu īstenošanu, kā arī to, cik tie ir iedarbīgi, lai pēc iespējas drīzāk labotu pašreizējo situāciju.

 Pienākumu neizpildes procedūras turpināšana attiecībā pret četrām dalībvalstīm

Komisija turpina pienākumu neizpildes procedūru pret 4 dalībvalstīm sakarā ar to, ka tās neievēro ES transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas noteikumus. Šodien tā nolēma nosūtīt Apvienotajai Karalistei, Itālijai, Luksemburgai un Vācijai vēl vienu oficiāla paziņojuma vēstuli.

ES tipa apstiprinājuma tiesību akti paredz, ka dalībvalstīm ir jāievieš iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankciju sistēmas, kas atturētu autoražotājus no likumu neievērošanas. Ja tiek konstatēts šāds pārkāpums, piem., manipulācijas ierīču izmantošana, lai ietekmētu emisiju kontroles sistēmas rezultātus, jānosaka tādi korektīvi pasākumi kā ražojumu atsaukšana, kā arī jāpiemēro sods (Direktīvas 2007/46 30. un 46. pants un Regulas Nr. 715/2007 13. pants).

2016. gada decembrī Komisija sāka pienākumu neizpildes procedūru pret Apvienoto Karalisti, Luksemburgu un Vāciju saistībā ar uzņēmumu Volkswagen Group un 2017. gada jūlijā nosūtīja vēl vienu oficiāla paziņojuma vēstuli, kurā pieprasīja papildu paskaidrojumus.

Komisija šodien nosūtīja papildu oficiāla paziņojuma vēstuli, lai iegūtu sīkāku informāciju par dalībvalstīs notiekošo izmeklēšanu un tiesvedību saistībā ar šiem pārkāpumiem. Turklāt, tā kā ir atklāti jauni pārkāpumi saistībā ar dzinēja darbību vieglajos dīzeļdzinēja automobiļos (Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg un vairākos Audi A6 un A7 automobiļos), Komisija lūdza Luksemburgu un Vāciju kā kompetentās tipa apstiprināšanas iestādes ziņot, kādi korektīvi pasākumi un sankcijas ir plānoti. Papildus Komisija lūdza, lai Apvienotā Karaliste iesniedz skaidrojumu par plānotajiem tiesību aktiem.

2017. gada maijā Komisija sāka pārkāpuma procedūru pret Itāliju sakarā ar to, ka tā nav izpildījusi ES transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma tiesību aktos noteiktos pienākumus attiecībā uz Fiat Chrysler ražotajiem automobiļiem. Pa šo laiku Itālija ir veikusi korektīvus pasākumus, pieprasot, lai Fiat Chrysler Automobiles grupa ES robežās atsauc savus ražojumus. Notiekošās informācijas apmaiņas ietvaros Komisija šodien pieprasīja papildu informāciju par to, kādi konkrēti korektīvi pasākumi ir veikti un kādas sankcijas ir piemērotas.

Papildu oficiāla paziņojuma vēstule ir oficiāls informācijas pieprasījums. Dalībvalstīm ir doti divi mēneši, lai komentētu Komisijas izvirzītos argumentus. Ja atbildes šajā termiņā netiks saņemtas, Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu.

Pamatinformācija

Pēdējos gadu desmitos gaisa kvalitāte Eiropas Savienībā kopumā ir uzlabojusies, bieži vien pateicoties kopīgiem ES, kā arī valstu, reģionālo un vietējo iestāžu centieniem. Tomēr dzīves kvalitāte daudziem ES iedzīvotājiem joprojām nav tāda, kādu varētu vēlēties. Gaisa piesārņojums var tieši izraisīt hroniskas un smagas slimības, piemēram, astmu, sirds un asinsvadu slimības, kā arī plaušu vēzi.

Šodien iesniegtās prasības attiecas uz gaisa kvalitātes standartu pārsniegumiem.

 Slāpekļa dioksīds (NO2):

  • Vācija — pārsniegumi konstatēti 26 gaisa kvalitātes zonās, tostarp Berlīnē, Minhenē, Hamburgā un Ķelnē; 2016. gadā ziņotās gada koncentrācijas sasniedza pat 82 µg/m3 (Štutgartē), lai gan noteiktā robežvērtība ir 40 µg/m3;
  • Francija — pārsniegumi konstatēti12 gaisa kvalitātes zonās, tostarp Parīzē, Marseļā un Lionā; 2016. gadā ziņotās gada koncentrācijas sasniedza 96µg/m3 (Parīzē);
  • Apvienotā Karaliste — pārsniegumi konstatēti 16 gaisa kvalitātes zonās, tostarp Londonā, Birmingemā, Līdsā un Glāzgovā; 2016. gadā ziņotās gada koncentrācijas sasniedza 102µg/m3 (Londonā).

Kopumā pret dalībvalstīm (Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Itālija, Luksemburga, Polija, Portugāle, Spānija, Ungārija un Vācija) ir sāktas 13 pienākumu neizpildes lietas.

Apvienotās Karalistes, Francijas un Vācijas lietas ir pirmās, kas nodotas izskatīšanai Tiesā; visām trīs dalībvalstīm 2017. gada februārī tika nosūtīts argumentēts atzinums.

 Daļiņas (PM10):

  • Itālija — dienas robežvērtības pastāvīgi pārsniegtas (2016. gadā dažviet 89 dienas) 28 gaisa kvalitātes zonās, tostarp Lacio, Lombardijas, Pjemontas un Veneto reģionā;
  • Ungārija — dienas robežvērtības pastāvīgi pārsniegtas (2016. gadā dažviet 76 dienas) 3 gaisa kvalitātes zonās, tostarp Budapeštā, Pēčā un Šajo ielejā;
  • Rumānija — kopš attiecīgie ES tiesību akti kļuva piemērojami Rumānijā, dienas robežvērtības pastāvīgi pārsniegtas Bukarestes aglomerācijā; 2016. gadā — 38 dienas.

Kopumā pret dalībvalstīm (Beļģija, Bulgārija, Čehija, Grieķija, Francija, Itālija, Latvija, Luksemburga, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Ungārija un Vācija) ir sāktas 16 pienākumu neizpildes lietas. Tiesa attiecīgi 2017. gada 5. aprīlī un 2018. gada 22. februārī atzina, ka Bulgārija un Polija ir pārkāpušas ES tiesību aktus.

Šodien izziņotais lēmums pieņemts pēc argumentēta atzinuma nosūtīšanas Itālijai 2017. gada aprīlī, papildu argumentēta atzinuma nosūtīšanas Rumānijai 2014. gada septembrī, kā arī papildu argumentēta atzinuma nosūtīšanas Ungārijai 2014. gada martā.

Visos gadījumos, kad ir pārsniegtas ES gaisa kvalitātes tiesību aktos (Direktīva 2008/50/EK) noteiktās robežvērtības, dalībvalstīm ir jāpieņem gaisa kvalitātes plāni un jānodrošina, ka šādi plāni paredz atbilstošus pasākumus, ar ko nodrošina, ka pārsnieguma laiks ir pēc iespējas īsāks. Ņemot vērā subsidiaritātes principu, ES tiesību akti dalībvalstīm ļauj pašām izvēlēties līdzekļus, ar kādiem tās panāks atbilstību noteiktajām robežvērtībām.

Plašāka informācija

Paziņojums “Eiropa, kas aizsargā: tīru gaisu ikvienam” un faktu lapa

  • Pienākumu neizpildes procedūra pret Apvienoto Karalisti, Luksemburgu un Vāciju automobiļu sektorā:
  • Pienākumu neizpildes procedūra pret Itāliju automobiļu sektorā:

ES pasākumi ar mērķi samazināt autotransporta radīto piesārņojumu

Informāciju par galvenajiem lēmumiem 2018. gada maija pienākumu neizpildes paketē sk. pilnajā MEMO/18/3446

Informāciju par vispārīgo pienākumu neizpildes procedūru sk. MEMO/12/12

Informācija par ES pienākumu neizpildes procedūru

IP/18/3450

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar