Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Oro kokybė. Komisija imasi veiksmų, kad apsaugotų piliečius nuo oro taršos

Briuselis, 2018 m. gegužės 17 d.

Komisija imasi priemonių, kad apgintų Europos gyventojų poreikį kvėpuoti švariu oru.

Komisija pateikia nacionaliniams, regioniniams ir vietos subjektams praktinės pagalbos priemonių, kad Europoje oro kokybė taptų geresnė, ir imasi veiksmų prieš 7 valstybes nares, pažeidusias ES oro taršos ribų ir automobilių tipo patvirtinimo taisykles.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella: „Sprendimas dėl valstybių narių kreiptis į ES Teisingumo Teismą priimtas Europos gyventojų vardu. Jau minėjome, kad ši Komisija apsaugo. Savo sprendimu pagrindžiame šiuos žodžius. Valstybėms narėms, dėl kurių šiandien kreiptasi į Teismą, per pastarąjį dešimtmetį buvo suteikta pakankamai „paskutinių galimybių“ padėčiai pagerinti. Esu įsitikinęs, kad po šiandienos sprendimo piliečiai padėties pagerėjimą pajus daug greičiau. Tačiau vien tik teisinėmis priemonėmis problemos neišspręsime, todėl apibrėžiame, kokiomis praktinėmis pagalbos priemonėmis Komisija gali paremti nacionalinių valdžios institucijų pastangas užtikrinti, kad Europos miestų ir miestelių oras taptų švaresnis.

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska: „Mūsų kova su oro tarša miestuose bus sėkminga tik tuo atveju, jeigu automobilių gamybos sektorius atliks savo darbo dalį. Ateitis yra visiškai netaršūs automobiliai, o iki tol privalu laikytis taršą reglamentuojančių teisės aktų. Įstatymus ignoruojantys gamintojai turi atsakyti už savo nusižengimus.

Šiandien priimtame komunikate „Sauganti Europa. Švarus oras visiems“, Komisija nustatė priemones, skirtas padėti valstybėms narėms kovoti su oro tarša. Komisija taip pat pabrėžia, kaip svarbu glaudžiau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, su atitinkamomis valdžios institucijomis vykdant dialogus švaraus oro tema ir ES finansavimu remiant oro kokybės gerinimo priemones.

Be to, Komisija šiandien kreipiasi į ES Teisingumo Teismą dėl Prancūzijos, Vokietijos, Vengrijos, Italijos, Rumunijos ir Jungtinės Karalystės, nes jos nesilaikė sutartų oro kokybės ribinių verčių ir nesiėmė reikiamų priemonių, kad šių verčių viršijimo laikotarpiai būtų kuo trumpesni. Komisija taip pat teikia Vokietijai, Italijai, Liuksemburgui ir Jungtinei Karalystei papildomus oficialius pranešimus dėl to, kad šios valstybės nesilaikė ES transporto priemonių tipo patvirtinimo taisyklių.

Kovos su oro tarša priemonės

Komisijos šiandien pasiūlytos priemonės grindžiamos trimis pagrindiniais elementais: oro kokybės normomis, nacionaliniais išmetamų teršalų kiekio mažinimo tikslais ir išmetamų teršalų normomis pagrindiniams taršos šaltiniams, pavyzdžiui, transporto priemonėms, laivams, energetikos ir pramonės sektoriams ir kt.

Siekdama spręsti transporto priemonių sukeliamos oro taršos klausimą, Komisija toliau plėtos bendradarbiavimą su nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis, kad pagal ES miestų darbotvarkę būtų parengta bendra integruota eismo reglamentavimo mieste metodika.

Be to, Komisija vadovavo plataus masto reformai, kad užtikrintų transporto priemonių į orą išmetamų teršalų kiekio matavimą realiomis važiavimo sąlygomis (žr. DUK).

Griežtesnis reikalavimų vykdymo užtikrinimas

 Dėl 6 valstybių narių kreiptasi į Teismą

Komisija ėmėsi veiksmų dėl to, kad dideliu mastu ir nuolat buvo viršijamos ribinės vertės, nustatytos dviem pagrindiniams sveikatai žalingiems teršalams: azoto dioksidui, kurį daugiausiai išmeta kelių transporto priemonės ir pramonė, ir kietosioms dalelėms, kurios daugiausiai išmetamos pramonės, žemės ūkio sektoriuose, naudojant transporto priemones ir šildant būstus.

Komisija nusprendė kreiptis į ES Teisingumo Teismą dėl Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės, kurios nesilaikė azoto dioksido (NO2) ribinių verčių ir nesiėmė reikiamų priemonių, kad šių verčių viršijimo laikotarpiai būtų kuo trumpesni. Į Teisingumo Teismą kreipiamasi ir dėl nuolat aukštų Vengrijos, Italijos ir Rumunijos kietųjų dalelių kiekio (PM10) rodiklių. Aplinkos oro kokybę reglamentuojančiame teisės akte (Direktyvoje 2008/50/EB) nustatytos ribos turėjo būti pasiektos atitinkamai 2010 m. ir 2005 m.

Šių veiksmų nuspręsta imtis po ministrų susitikimo oro kokybės tema, kurį 2018 m. sausio 30 d. sušaukė Komisijos narys K. Vella kaip paskutinę priemonę siekiant rasti rimtos oro taršos devyniose valstybėse narėse problemos sprendimą. Minėtos 6 valstybės narės laiku nepateikė patikimų ir veiksmingų kuo spartesnio taršos sumažinimo iki sutartų ribinių verčių, nustatytų ES teisėje, priemonių. Dėl to Komisija nusprendė imtis teisinių veiksmų.

Čekija, Slovakija ir Ispanija po ministrų susitikimo oro kokybės tema įgyvendina arba yra numačiusios priemones ir apie jas pranešė Komisijai. Panašu, kad šios priemonės bus tinkamos pašalinti nustatytus trūkumus, jeigu jos bus deramai įgyvendintos. Dėl to Komisija toliau atidžiai stebės šių priemonių įgyvendinimą ir jų veiksmingumą kuo greičiau ištaisant susidariusią padėtį.

 Tęsiama pažeidimų nagrinėjimo procedūra prieš 4 valstybes nares

Komisija imasi tolesnių veiksmų vykdydama pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš 4 valstybes nares, nes jos nesilaikė ES transporto priemonių tipo patvirtinimo taisyklių. Šiandien Komisija nusprendė pateikti papildomus oficialius pranešimus Vokietijai, Italijai, Liuksemburgui ir Jungtinei Karalystei.

ES tipo patvirtinimo teisės aktais reikalaujama, kad valstybėse narėse veiktų veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių sankcijų sistemos automobilių gamintojams atgrasyti nuo teisės aktų pažeidimo. Įvykus tokiam pažeidimui, pavyzdžiui, jeigu naudojami išderinimo įtaisai, kad būtų sumažintas išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumas, turi būti skirtos taisomosios priemonės, pavyzdžiui, atšaukimas iš rinkos, ir sankcijos (Direktyvos 2007/46 30 ir 46 straipsniai ir Reglamento 715/2007 13 straipsnis).

2016 m. gruodžio mėn. Komisija pradėjo pažeidimų nagrinėjimo procedūras prieš Vokietiją, Liuksemburgą ir Jungtinę Karalystę dėl įmonių grupės „Volkswagen Group“ ir 2017 m. liepos mėn. išsiuntė papildomus oficialius pranešimus, reikalaudama pateikti papildomų paaiškinimų.

Šiandien Komisija siunčia papildomus oficialius pranešimus, reikalaudama pateikti daugiau informacijos apie nacionalinius tyrimus ir teismo procesus, susijusius su šiais pažeidimais. Be to, kelių modelių dyzeliniuose automobiliuose („Porsche Cayenne“, „Volkswagen Touareg“, keliuose „Audi“ A6 ir A7 modeliuose) aptikus naujų su variklio valdymu susijusių pažeidimų, Komisija klausia Vokietijos ir Liuksemburgo, kaip kompetentingų tipo patvirtinimo institucijų, kokios taisomosios priemonės ir sankcijos numatytos. Komisija taip pat prašo Jungtinės Karalystės paaiškinimų dėl planuojamų nacionalinių teisės aktų.

2017 m. gegužės mėn. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Italiją dėl to, kad ji „Fiat Chrysler“ automobilių atveju neįvykdė savo įsipareigojimų pagal ES transporto priemonių tipo patvirtinimo teisės aktus. Po to Italija ėmėsi taisomųjų priemonių, nurodydama „Fiat Chrysler Automobiles“ įmonių grupei privaloma tvarka atšaukti automobilius iš ES rinkos. Šiandien, toliau vykstant šiai procedūrai, Komisija prašo papildomos informacijos apie tai, kokių konkrečių taisomųjų priemonių imtasi ir kokios buvo skirtos sankcijos.

Papildomas oficialus pranešimas yra oficialius reikalavimas pateikti informaciją. Valstybės narės turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Pagrindiniai faktai

Per pastaruosius dešimtmečius bendra oro kokybė Europos Sąjungoje pagerėjo. Dažnai tai buvo pasiekta bendromis ES ir nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų pastangomis. Vis dėlto žala daugelio ES gyventojų gyvenimo kokybei išlieka nepriimtinai didelė. Oro tarša yra tiesioginė lėtinių ir sunkių ligų, pavyzdžiui, astmos, širdies ir kraujagyslių sistemos problemų, plaučių vėžio, priežastis.

Šiandienos kreipimasis į teismą susijęs su oro taršos ribinių verčių viršijimu.

 Azoto dioksidas (NO2):

  • Vokietija – 26 oro kokybės zonose (tarp jų – Berlyne, Miunchene, Hamburge, Kelne); 2016 m. nustatyta metinė koncentracija buvo iki 82 µg/m3, o ribinė vertė yra 40 µg/m3 (Štutgarte);
  • Prancūzija – 12 oro kokybės zonų (tarp jų – Paryžiuje, Marselyje, Lione); 2016 m. nustatyta metinė koncentracija buvo iki 96 µg/m3 (Paryžiuje);
  • Jungtinė Karalystė – 16 oro kokybės zonų (tarp jų – Londone, Birmingeme, Lidse, Glazge); 2016 m. nustatyta metinė koncentracija buvo iki 102 µg/m3 (Londone).

Iš viso prieš valstybes nares pradėta 13 pažeidimo nagrinėjimo procedūrų (prieš Austriją, Belgiją, Čekiją, Vokietiją, Daniją, Prancūziją, Ispaniją, Vengriją, Italiją, Liuksemburgą, Lenkiją, Portugaliją, Jungtinę Karalystę).

Šiandienos sprendimu Vokietija, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė tampa pirmosios, dėl kurių kreipiamasi į Teismą. Visais trimis atvejais remiamasi pagrįstomis nuomonėmis, pateiktomis 2017 m. vasario mėn.

 Kietosios dalelės (PM10):

  • Italija – 28 oro kokybės zonose (įskaitant Lombardijos, Pjemonto, Lacijaus, Veneto regionus) paros ribinės vertės būdavo nuolat viršijamos, 2016 m. – iki 89 dienų.
  • Vengrija – 3 oro kokybės zonose (Budapešto, Pėčo, Šajo slėnyje) paros ribinės vertės būdavo nuolat viršijamos, 2016 m. – iki 76 dienų.
  • Rumunija – Bukarešto aglomeracijoje paros ribinės vertės būdavo nuolat viršijamos visą laiką nuo ES teisės taikymo Rumunijoje pradžios, o 2016 m. – 38 dienas.

Iš viso prieš valstybes nares pradėta 16 pažeidimo nagrinėjimo procedūrų (prieš Belgiją, Bulgariją, Čekiją, Vokietiją, Graikiją, Ispaniją, Prancūziją, Vengriją, Italiją, Latviją, Portugaliją, Lenkiją, Rumuniją, Švediją, Slovakiją, Slovėniją). Europos Teisingumo Teismas atitinkamai 2017 m. balandžio 5 d. ir 2018 m. vasario 22 d. nustatė, kad Bulgarija ir Lenkija pažeidė ES teisę.

Šiandieninis sprendimas priimtas po pagrįstos nuomonės, kuri buvo pateikta Italijai 2017 m. balandžio mėn., papildomos pagrįstos nuomonės, pateiktos Rumunijai 2014 m. rugsėjo mėn., ir papildomos pagrįstos nuomonės, pateiktos Vengrijai 2014 m. kovo mėn.

Visais atvejais, kai viršijamos ES teisės aktuose dėl aplinkos oro kokybės (Direktyva 2008/50/EB) nustatytos ribinės vertės, valstybės narės turi priimti oro kokybės planus ir užtikrinti, kad tokiuose planuose būtų numatytos tinkamos priemonės tokiam viršijimo laikotarpiui kuo labiau sutrumpinti. Vadovaujantis subsidiarumo principu, ES teisės aktais valstybėms narėms paliekama teisė pasirinkti, kokiomis priemonėmis užtikrinti ribinių verčių laikymąsi.

Daugiau informacijos

Komunikatas „Sauganti Europa. Švarus oras visiems“ ir informacijos santrauka

  • Pažeidimo nagrinėjimo procedūra prieš Vokietiją, Liuksemburgą ir Jungtinę Karalystę lengvųjų automobilių sektoriuje:
  • Pažeidimo nagrinėjimo procedūra prieš Italiją lengvųjų automobilių sektoriuje:

ES veiksmai, kuriais siekiama mažinti transporto priemonių sukeliamą taršą:

Informacija apie svarbiausius 2018 m. gegužės rinkinio sprendimus dėl pažeidimų pateikiama išsamiame pranešime MEMO/18/3446.

Apie bendrą pažeidimų nagrinėjimo procedūrą žr. MEMO/12/12.

Informacija apie ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą

IP/18/3450

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar