Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Ilmanlaatu: Komissio suojelee kansalaisia ilman epäpuhtauksilta

Bryssel 17. toukokuuta 2018

Komissio puolustaa eurooppalaisten oikeutta puhtaaseen hengitysilmaan.

Komissio tarjoaa jäsenmaiden keskus-, alue- ja paikallistoimijoille käytännön apua ilmanlaadun parantamiseksi Euroopassa ja tehostaa täytäntöönpanon valvontaa niissä seitsemässä jäsenmaassa, joissa rikotaan sovittuja EU:n sääntöjä ilman epäpuhtauksien raja-arvojen ja autojen tyyppihyväksynnän alalla.

Ympäristöasioista vastaava komissaari Karmenu Vella totesi, että päätös viedä nämä jäsenmaat unionin tuomioistuimeen on tehty eurooppalaisten puolesta. ”Olemme todenneet, että tämä on komissio, joka suojelee. Päätöksemme noudattaa tätä periaatetta. Tänään tuomioistuimeen haastetut jäsenmaat ovat saaneet riittävästi uusia mahdollisuuksia kuluneiden 10 vuoden aikana tilanteen parantamiseksi. Olen vakuuttunut siitä, että tämänpäiväinen päätös johtaa parannuksiin kansalaisten kannalta paljon nopeammin. Ongelmaa ei kuitenkaan ratkaista pelkillä oikeustoimilla. Sen vuoksi olemme luonnostelemassa käytännön apua, jota komissio voi tarjota kansallisille viranomaisille niiden pyrkiessä edistämään puhtaampaa ilmaa Euroopan kaupungeissa.”

Sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska totesi: ”Onnistumme kaupunki-ilman saastumisen torjunnassa ainoastaan, jos autoteollisuus hoitaa vastuunsa. Päästöttömät autot ovat tulevaisuutta. Sillä välin päästölainsäädännön noudattaminen on ehdottoman välttämätöntä. Autonvalmistajien, jotka toistuvasti rikkovat lainsäädäntöä, on kannettava seuraukset.

Tänään hyväksytyssä tiedonannossa ”Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille” komissio esittelee käytettävissä olevia toimenpiteitä jäsenmaiden auttamiseksi ilman saastumisen torjumisessa. Komissio myös korostaa tarvetta tiivistää yhteistyötä jäsenmaiden kanssa ottamalla asianomaiset viranomaiset mukaan puhdasta ilmaa koskevaan vuoropuheluun ja hyödyntämällä EU-rahoitusta ilmanlaatua parantavien toimien tukemiseksi.

Komissio on lisäksi päättänyt viedä Italian, Ranskan, Romanian, Saksan, Unkarin ja Yhdistyneen kuningaskunnan unionin tuomioistuimeen, koska ne eivät ole noudattaneet sovittuja ilmanlaadun raja-arvoja eivätkä toteuttaneet asianmukaisia toimenpiteitä pitääkseen raja-arvojen ylittymisajan mahdollisimman lyhyenä. Komissio on myös päättänyt lähettää uudet viralliset ilmoitukset Italialle, Luxemburgille, Saksalle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle, koska ne eivät ole noudattaneet autojen tyyppihyväksyntää koskevia EU:n sääntöjä.

Toimenpiteet ilman saastumisen torjumiseksi

Komission tänään ehdottamat toimet perustuvat kolmeen keskeiseen osa-alueeseen: ilmanlaatunormit, kansalliset päästövähennystavoitteet ja keskeisten epäpuhtauksien lähteiden päästönormit, esimerkiksi ajoneuvojen ja alusten päästöistä energia- ja teollisuuspäästöihin.

Puuttuakseen liikenteestä peräisin oleviin ilmaa saastuttaviin päästöihin komissio tiivistää entisestään yhteistyötä jäsenmaiden keskus-, alue- ja paikallisviranomaisten kanssa saadakseen aikaan yhteisen yhdennetyn lähestymistavan ajoneuvojen käytön sääntelyyn kaupunkialueilla kaupunkeja koskevan EU:n toimintaohjelman mukaisesti.

Komissio on lisäksi käynnistänyt laajamittaisen uudistuksen, jonka tarkoituksena on varmistaa, että ajoneuvojen ilmaa saastuttavat päästöt mitataan todellisissa ajo-olosuhteissa (ks. Usein kysyttyä).

Lainvalvonnan tehostaminen

 Kuusi jäsenmaata unionin tuomioistuimeen

Komissio toteuttaa toimia puuttuakseen merkittävään ja jatkuvaan raja-arvojen ylittymiseen kahden terveyteen vaikuttavan keskeisen epäpuhtauden osalta. Nämä ovat typpidioksidi, jota syntyy enimmäkseen tieliikenteessä ja teollisuudessa, sekä hiukkaset, joita esiintyy teollisuuden, kotitalouksien lämmityksen, liikenteen ja maatalouden päästöissä.

Komissio on päättänyt haastaa Ranskan, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan unionin tuomioistuimeen, koska ne eivät ole noudattaneet typpidioksidin (NO2) raja-arvoja eivätkä toteuttaneet asianmukaisia toimenpiteitä pitääkseen raja-arvojen ylittymisajan mahdollisimman lyhyenä. Italia, Romania ja Unkari viedään tuomioistuimeen jatkuvasti korkeiden hiukkasraja-arvojen (PM10) vuoksi. Ilmanlaatua koskevassa EU-lainsäädännössä (direktiivi 2008/50/EY) asetetut raja-arvot oli saavutettava vuoteen 2010 (NO2) ja 2005 (PM10) mennessä.

Toimet ovat jatkoa komissaari Karmenu Vellan 30. tammikuuta 2018 kokoon kutsumalle ilmanlaatua käsittelevälle ministeritason kokoukselle. Kokouksessa pyrittiin vielä kerran löytämään ratkaisuja, joilla voidaan puuttua vakavaan ilman pilaantumisongelmaan yhdeksässä jäsenmaassa. Kyseiset kuusi jäsenmaata eivät ole esittäneet uskottavia, tehokkaita ja nopeita toimenpiteitä epäpuhtauksien vähentämiseksi sovittujen raja-arvojen puitteissa ja mahdollisimman pian, kuten EU-lainsäädännössä edellytetään. Sen vuoksi komissio on päättänyt toteuttaa oikeustoimia.

Espanjan, Tšekin ja Slovakian osalta toimenpiteet, jotka ne – ilmanlaatua käsittelevän ministeritason kokouksen jälkeen – ilmoittivat komissiolle toteuttavansa parhaillaan tai jotka ovat suunnitteilla, vaikuttavat olevan sellaisia, että niillä voidaan puuttua asianmukaisesti todettuihin puutteisiin, jos ne pannaan asianmukaisesti täytäntöön. Tästä syystä komissio seuraa edelleen tiiviisti näiden toimenpiteiden täytäntöönpanoa samoin kuin niiden vaikuttavuutta tilanteen korjaamisessa mahdollisimman pian.

 Rikkomusmenettelyt neljää jäsenmaata kohtaan

Komissio toteuttaa lisätoimia rikkomusmenettelyssä neljää jäsenmaata vastaan sillä perusteella, että ne eivät ole noudattaneet EU:n ajoneuvojen tyyppihyväksyntäsääntöjä. Komissio on päättänyt tänään lähettää uudet viralliset ilmoitukset Italialle, Luxemburgille, Saksalle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännössä edellytetään, että jäsenmailla on käytössä tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamusjärjestelmät, joilla estetään autonvalmistajia rikkomasta lakia. Jos lakia rikotaan esimerkiksi siten, että käytetään estolaitteita päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuuden vähentämiseksi, on määrättävä korjaavia toimenpiteitä, kuten tuotteiden takaisinveto, ja sovellettava seuraamuksia (direktiivin 2007/46/EY 30 ja 46 artikla ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 13 artikla).

Komissio käynnisti rikkomusmenettelyn Luxemburgia, Saksaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan joulukuussa 2016 Volkswagen-konsernin osalta ja lähetti niille heinäkuussa 2017 täydentävät viralliset ilmoitukset, joissa pyydettiin lisäselvityksiä.

Tänään komissio lähettää täydentävät viralliset ilmoitukset pyytääkseen lisätietoja näihin rikkomisiin liittyvistä kansallisista tutkimuksista ja oikeudellisista menettelyistä. Useissa dieselautoissa (Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg ja useat Audi A6- ja A7-mallien autot) todettujen moottoreihin liittyvien uusien sääntöjenvastaisuuksien vuoksi komissio pyytää Luxemburgilta ja Saksalta – tyyppihyväksynnän osalta toimivaltaisina viranomaisina – tietoja siitä, mitä korjaavia toimenpiteitä ja seuraamuksia on suunnitteilla. Komissio pyytää selvennyksiä myös Yhdistyneeltä kuningaskunnalta suunnitellusta kansallisesta lainsäädännöstä.

Komissio käynnisti toukokuussa 2017 rikkomusmenettelyn Italiaa vastaan, koska se ei ole täyttänyt EU:n ajoneuvojen tyyppihyväksyntälainsäädännön mukaisia velvollisuuksiaan Fiat Chrysler -autojen osalta. Italia on sillä välin toteuttanut korjaavia toimenpiteitä määräämällä Fiat Chrysler Automobiles -konsernin toteuttamaan pakollisen takaisinvedon EU:ssa. Osana jatkuvaa tiedonvaihtoa komissio pyytää tänään lisätietoja toteutetuista konkreettisista korjaavista toimenpiteistä ja sovelletuista seuraamuksista.

Täydentävä virallinen ilmoitus on virallinen tietopyyntö. Jäsenmailla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää niille perustellun lausunnon.

Tausta

Ilmanlaatu Euroopan unionissa on yleisesti parantunut viime vuosikymmenten aikana, usein EU:n sekä jäsenmaiden keskus-, alue- ja paikallisviranomaisten yhteisten toimien ansiosta. Monien EU:n kansalaisten elämänlaatu on kuitenkin edelleen heikentynyt tavalla, jota ei voida hyväksyä. Ilman epäpuhtaudet aiheuttavat suoraan kroonisia ja vakavia sairauksia, kuten astmaa, sydän- ja verisuonisairauksia ja keuhkosyöpää.

Tämänpäiväiset asiat koskevat ilmanlaatunormien ylittämistä:

 Typpidioksidi (NO2):

  • Saksa (26 ilmanlaatualuetta, mm. Berliini, München, Hampuri ja Köln); vuonna 2016 raportoidut vuotuiset pitoisuudet olivat jopa 82 µg/m3 (Stuttgart), kun raja-arvo on 40 µg/m3.
  • Ranska (12 ilmanlaatualuetta, mm. Pariisi, Marseille ja Lyon); vuonna 2016 raportoidut vuotuiset pitoisuudet olivat jopa 96 µg/m3 (Pariisi).
  • Yhdistynyt kuningaskunta (16 ilmanlaatualuetta, mm. Lontoo, Birmingham, Leeds ja Glasgow); vuonna 2016 raportoidut vuotuiset pitoisuudet olivat jopa 102 µg/m3 (Lontoo).

Rikkomustapauksia on käynnissä kaikkiaan 13 (Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Luxemburg, Puola, Portugali, Ranska, Saksa, Tanska, Tšekki, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta).

Tämänpäiväisellä Ranskaa, Saksaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevalla päätöksellä nämä tapaukset ovat ensimmäiset, jotka viedään tuomioistuimeen. Kaikista kolmesta tapauksesta on annettu perustellut lausunnot helmikuussa 2017.

 Hiukkaset (PM10):

  • Italia (28 ilmanlaatualuetta, mm. Lombardian, Piemonten, Lazion ja Veneton alueet); päivittäiset raja-arvot ovat jatkuvasti ylittyneet, vuonna 2016 jopa 89 päivänä.
  • Unkari (3 ilmanlaatualuetta: Budapest, Pecs ja Sajó-laakso); päivittäiset raja-arvot ovat jatkuvasti ylittyneet, vuonna 2016 jopa 76 päivänä.
  • Romania – Bukarestin alueella päivittäiset raja-arvot ovat ylittyneet jatkuvasti sen jälkeen, kun EU-lainsäädäntöä ryhdyttiin soveltamaan Romaniassa; vuonna 2016 38 päivänä.

Rikkomustapauksia on käynnissä kaikkiaan 16 (Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Kreikka, Latvia, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tšekki ja Unkari). Unionin tuomioistuin totesi 5. huhtikuuta 2017, että Bulgaria on rikkonut EU:n lainsäädäntöä, ja 22. helmikuuta 2018, että Puola on rikkonut EU:n lainsäädäntöä.

Ennen tämänpäiväistä päätöstä komissio oli jo lähettänyt perustellun lausunnon Italialle huhtikuussa 2017, täydentävän perustellun lausunnon Romanialle syyskuussa 2014 sekä täydentävän perustellun lausunnon Unkarille maaliskuussa 2014.

Kaikissa ilmanlaatua koskevassa EU-lainsäädännössä (direktiivi 2008/50/EY) asetettujen raja-arvojen ylittämistapauksissa jäsenmaiden on hyväksyttävä ilmanlaatusuunnitelmat ja varmistettava, että niissä vahvistetaan asianmukaiset toimenpiteet, jotta ylittymisajat voidaan pitää mahdollisimman lyhyinä. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti EU:n lainsäädännössä annetaan jäsenmaille vapaus valita keinot raja-arvojen noudattamiseksi.

Lisätietoja

Tiedonanto ”Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille” ja tietosivu

  • Rikkomusmenettely Luxemburgia, Saksaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan autosektorilla
  • Rikkomusmenettely Italiaa vastaan autosektorilla

EU:n toimet ajoneuvojen aiheuttaman saastumisen rajoittamiseksi

Toukokuun 2018 kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä, taustatiedote MEMO/18/3446

Yleistä tietoa rikkomusmenettelystä, ks. MEMO/12/12

EU:n rikkomusmenettely

IP/18/3450

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar