Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Õhukvaliteet: komisjon võtab meetmeid kodanike kaitsmiseks õhusaaste eest

Brüssel, 17. mai 2018

Komisjon kaitseb Euroopa kodanike õigust hingata puhast õhku.

Komisjon annab riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi ametiasutustele praktilisi nõuandeid Euroopas õhukvaliteedi parandamiseks. Lisaks kavatseb ta intensiivsemalt sundida seitset liikmesriiki, kes on rikkunud ELi õigusnorme õhusaaste piirtasemete ja sõidukite tüübikinnituste kohta, kõnealuseid norme järgima.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Karmenu Vella ütles: „Otsus kaevata nimetatud liikmesriigid Euroopa Liidu Kohtusse on tehtud Euroopa kodanike nimel. Meie otsus põhineb varasemal väitel, et praegune komisjon kaitseb oma kodanikke. Kohtusse kaevatud liikmesriikidele on viimase kümne aasta jooksul antud olukorra parandamiseks juba mitu viimast võimalust. Olen veendunud, et tänane otsus kiirendab kodanike elu paranemist. Kuid kohtumenetlus üksi ei lahenda probleemi. Seepärast kirjeldame me ka praktilisi meetmeid, millega komisjon saab riikide ametiasutustel aidata parandada Euroopa linnade õhukvaliteeti.

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska lisas: „Võitluse linnade õhusaastega võidame me üksnes siis, kui autotööstus aitab kaasa. Meie tulevik on summutist väljuvatest heitgaasidest vabad sõidukid. Seni aga tuleb järgida õhusaastet käsitlevaid õigusakte. Seadust rikkuvad autotootjad peavad vastutama oma tegude tagajärgede eest.“

Täna vastu võetud teatises „Kaitsev Euroopa: puhas õhk kõigile“, tutvustab komisjon meetmeid, mis aitaksid Euroopa Liidu riikidel võidelda õhusaastega. Komisjon rõhutab samuti, et liikmesriigid saaksid koostööd asjaomaste asutustega parandada uute puhta õhu poliitikat käsitlevate dialoogide raames ning et õhukvaliteedi parandamise meetmeid tuleks rahastada ELi vahenditest.

Peale selle kaebab komisjon täna Itaalia, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Ungari ja Ühendkuningriigi Euroopa Liidu Kohtusse, kuna nad ei ole järginud õhukvaliteedi piirtasemeid ega ole võtnud asjakohaseid meetmeid, et piirtasemete ületamine oleks võimalikult lühiaegne. Samuti saadab komisjon täna täiendavad märgukirjad Itaaliale, Luksemburgile, Saksamaale ja Ühendkuningriigile, kuna nad ei ole järginud ELi õigusnorme sõidukite tüübikinnituste kohta.

Meetmed õhusaastega võitlemiseks

Komisjoni täna esitatud meetmed põhinevad kolmel sambal: õhukvaliteedi normid; riiklikud heitkoguste vähendamise eesmärgid ja peamistele saasteallikatele (sõidukite ja laevade tekitatud heitest energia ja tööstuse valdkonnani) kehtestatud heitenormid.

Et tegeleda liikluses tekkivate õhusaasteainete probleemiga, kavatseb komisjon tugevdada tööd riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutustega seoses ELi linnade tegevuskava kohase ühtse lähenemisviisiga, mis käsitleb sõidukitele seatud eeskirju juurdepääsuks linnapiirkondadele.

Peale selle on komisjon juhtinud laiaulatuslikku reformi, mille eesmärk on tagada sõidukite õhusaaste mõõtmine tegelikes sõidutingimustes (vt korduma kippuvad küsimused).

Tugevam surve liikmesriikidele

 Kohtusse kaevatakse kuus liikmesriiki

Komisjon võtab meetmeid seoses kahe tervist kahjustava saasteaine piirtasemete märkimisväärse ja püsiva ületamisega: lämmastikdioksiid, mis tekib peamiselt maanteeliikluses ja tööstuses, ja tahked osakesed, mis esinevad tavaliselt tööstuse, koduste kütteseadmete, liikluse ja põllumajanduse tekitatavates heidetes.

Komisjon on otsustanud kaevata Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriigi Euroopa Liidu Kohtusse, kuna nad ei ole järginud lämmastikdioksiidi (NO2) piirtasemeid ega ole võtnud asjakohaseid meetmeid, et piirtasemete ületamine oleks võimalikult lühiaegne. Itaalia, Rumeenia ja Ungari kaevatakse kohtusse tahkete osakeste (PM10) pideva kõrge taseme pärast. Välisõhu kvaliteeti käsitlevas ELi õigusaktis (direktiiv 2008/50/EÜ) sätestatud piirtasemeteni tuli jõuda vastavalt 2010. ja 2005. aastaks.

Volinik Vella kutsel 30. jaanuaril 2018 toimunud õhukvaliteedi valdkonna ministrite tippkohtumise järel on see viimane katse leida lahendus üheksa liikmesriigi tõsisele õhusaaste probleemile. Kuus kõnealust liikmesriiki ei suutnud esitada usutavaid, tõhusaid ja lähemal ajal võetavaid meetmeid, millega viia võimalikult kiiresti saaste allapoole kokkulepitud piirtaset, nagu on nõutud ELi õiguses. Seepärast on komisjon otsustanud alustada kohtumenetlust.

Mis puutub Hispaaniasse, Slovakkiasse ja Tšehhi Vabariiki, siis komisjonile tundub, et õhukvaliteedi valdkonna ministrite tippkohtumise järel teada antud olemasolevad või kavandatud meetmed on piisavad tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks juhul, kui need rakendatakse nõuetekohaselt. Sellega seoses kavatseb komisjon jätkuvalt hoolega jälgida nende meetmete rakendamist, samuti seda, kuivõrd hästi ja kiiresti aitavad need olukorda parandada.

 Nelja riigi suhtes algatatud rikkumismenetluses tuleb liikuda järgmisesse etappi

Komisjon liigub nende nelja liikmesriigi suhtes algatatud rikkumismenetlustes järgmisesse etappi, kuna nad ei ole järginud ELi õigusnorme sõidukite tüübikinnituste kohta. Komisjon otsustas täna saata täiendavad märgukirjad Itaaliale, Luksemburgile, Saksamaale ja Ühendkuningriigile.

Tüübikinnitusi käsitlevates ELi õigusaktides on nõutud, et liikmesriikidel peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistussüsteemid, mis sunniks autotootjaid seaduskuulekusele. Kui aga seadust ikkagi rikutakse, kasutades näiteks katkestusseadmeid, mis vähendavad heitekontrollisüsteemide tõhusust, tuleb nõuda parandusmeetmete võtmist (nt kutsuda autod tagasi) ja määrata karistused (direktiivi 2007/46 artiklid 30 ja 46 ning määruse 715/2007 artikkel 13).

Komisjon algatas 2016. aasta detsembris rikkumismenetlused Luksemburgi, Saksamaa ja Ühendkuningriigi suhtes seoses Volkswagen Groupiga ja saatis 2017. aasta juulis täiendavad märgukirjad, milles nõudis lisaselgitusi.

Täna saadab komisjon järgmised märgukirjad, milles ta palub saata lisateavet nende rikkumistega seotud riiklike uurimiste ja õiguslike menetluste kohta. Kuna eri diiselautode (Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg ja mitmetes autodes Audi A6 ja A7) puhul on avastatud mootori juhtplokiga seotud rikkumisi, küsib komisjon Luksemburgi ja Saksamaa pädevatelt tüübikinnitustega tegelevatelt asutustelt, milliseid parandusmeetmeid ja sanktsioone kavandatakse. Komisjon palub ka Ühendkuningriigil anda selgitusi kavandatud riiklike õigusaktide kohta.

2017. aasta mais algatas komisjon rikkumismenetluse Itaalia suhtes, kuna ta ei ole täitnud tüübikinnitusi käsitlevatest ELi õigusaktidest tulenevaid kohustusi seoses Fiat Chrysleri autodega. Samal ajal võttis Itaalia parandusmeetmeid ja nõudis, et Fiat Chrysler Automobiles kutsuks ELis autod tagasi. Täna küsib komisjon varasema suhtluse jätkuks lisateavet konkreetsete võetud parandusmeetmete ja määratud karistuste kohta.

Täiendav märgukiri sisaldab ametlikku teabenõuet. Liikmesriikidel on nüüd komisjoni esitatud väidetele vastamiseks aega kaks kuud; vastasel juhul võib komisjon otsustada saata põhjendatud arvamuse.

Taust

Tänu ELi ning riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste ühistele jõupingutustele on Euroopa Liidus õhukvaliteet viimastel aastakümnetel üldiselt paranenud. Paljude ELi kodanike elukvaliteet on aga siiski vastuvõetamatult halb. Õhusaaste põhjustab otseselt selliseid kroonilisi ja raskeid haigusi nagu astma, südame-veresoonkonna haigused ja kopsuvähk.

Täna algatatud kohtuasjad on seotud õhukvaliteedi normide ületamisega.

 Lämmastikdioksiid (NO2):

 • Saksamaal 26 õhukvaliteedi piirkonnas (sealhulgas Berliin, München, Hamburg ja Köln); näiteks Stuttgardis mõõdeti 2016. aastal saasteainete sisalduseks 82 µg/m3 (piirtase 40 µg/m3);
 • Prantsusmaal 12 õhukvaliteedi piirkonnas (sealhulgas Pariis, Marseille ja Lyon); näiteks Pariisis mõõdeti 2016. aastal saasteainete sisalduseks 96 µg/m3;
 • Ühendkuningriigis 16 õhukvaliteedi piirkonnas (sealhulgas London, Birmingham, Leeds ja Glasgow); näiteks Londonis mõõdeti 2016. aastal saasteainete sisalduseks 102 µg/m3.

Kokku on liikmesriikide (Austria, Belgia, Hispaania, Itaalia, Luksemburg, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik) suhtes pooleli 13 rikkumismenetlust.

Tänane otsus Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriigi kohta on esimene, mille alusel pöördutakse kohtusse; kõik need kolm kohtuasja tuginevad põhjendatud arvamustele, mis saadeti 2017. aasta veebruaris.

 Tahked osakesed (PM10):

 • Itaalia 28 õhukvaliteedi piirkonnas (sealhulgas Lombardia, Piemonte, Lazio ja Veneto piirkond) ületati päevast piirtaset pidevalt, 2016. aastal kuni 89 päeval;
 • Ungari kolmes õhukvaliteedi piirkonnas (Budapest, Pécs ja Sajó org) ületati päevast piirtaset pidevalt, 2016. aastal kuni 76 päeval;
 • Rumeenias Bukaresti linnastus on päevast piirtaset ületatud alates ELi õiguse Rumeenias kohaldamisest pidevalt, seejuures 2016. aastal 38 päeval.

Kokku on liikmesriikide (Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Läti, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari) suhtes pooleli 16 rikkumismenetlust. Euroopa Kohus mõistis Bulgaaria ja Poola süüdi ELi õigusaktide rikkumises vastavalt 5. aprillil 2017 ja 22. veebruaril 2018.

Tänane otsus põhineb Itaaliale 2017. aasta aprillis saadetud põhjendatud arvamusel, Rumeeniale 2014. aasta septembris saadetud täiendaval põhjendatud arvamusel ja Ungarile 2014. aasta märtsis saadetud täiendaval põhjendatud arvamusel.

Välisõhu kvaliteeti käsitlevates ELi õigusaktides (direktiiv 2008/50/EÜ) sätestatud piirtasemete ületamise lõpetamiseks peavad kõik liikmesriigid vastu võtma õhukvaliteedi kavad ja tagama, et need sisaldavad sobivaid meetmeid, mis lõpetaks ületamise võimalikult kiiresti. Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt jäetakse ELi õigusaktides liikmesriikide otsustada, milliste vahenditega tagatakse piirtasemete järgimine.

Lisateave

Teatis „Kaitsev Euroopa: puhas õhk kõigile“ ja teabeleht

 • Autotööstusega seotud rikkumismenetlused Luksemburgi, Saksamaa ja Ühendkuningriigi suhtes
  • algatatud 2016. aasta detsembris (vt pressiteade)
  • täiendavad märgukirjad 2017. aasta juulis (vt teabekiri)
 • Autotööstusega seotud rikkumismenetlus Itaalia suhtes

ELi meetmed autode õhusaaste vähendamiseks

Rikkumisvastaste meetmete 2018. aasta maikuu paketi põhiotsuste kohta vt teabelehe MEMO/18/3446 täistekst.

Üldise rikkumismenetluse kohta vt MEMO/12/12.

ELi rikkumismenetlused

IP/18/3450

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar