Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise podniká kroky na ochranu občanů před znečištěním ovzduší

Brusel 17. května 2018

Komise se zasazuje za to, aby Evropané mohli dýchat čistý vzduch.

Celostátním, regionálním a místním aktérům poskytuje praktickou pomoc při zlepšování kvality ovzduší v Evropě. Zároveň stupňuje donucovací opatření vůči sedmi členským státům, které porušují dohodnuté předpisy EU o limitech znečištění ovzduší a o schvalování typu automobilů.

„Když jsme se rozhodli věc těchto členských států postoupit Soudnímu dvoru EU, jednali jsme jménem Evropanů,“ prohlásil komisař pro životní prostředí Karmenu Vella. „Řekli jsme, že tato Komise bude občany chránit. Naše rozhodnutí jde právě tímto směrem. Za posledních deset let dostaly tyto členské státy dost „posledních šancí“ na zjednání nápravy. Jsem přesvědčen, že díky dnešnímu rozhodnutí se občané mnohem rychleji dočkají zlepšení. Jen řízením u soudu se však problém nevyřeší. Proto jsme popsali, jakou praktickou pomoc může Komise úřadům v členských státech při zajišťování čistšího ovzduší v evropských městech nabídnout.“

Komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska dodala: „V boji proti znečištění ovzduší ve městech uspějeme, jen pokud se své role zhostí i automobilový průmysl. Budoucností jsou auta s nulovými emisemi. Než se k nim ale dopracujeme, musí být bezpodmínečně dodržovány emisní předpisy. Výrobci, kteří je soustavně nedodržují, musí za své protiprávní jednání nést důsledky.“

Ve sdělení s názvem „Evropa, která chrání: čistý vzduch pro všechny“, které Komise dnes přijala, vytyčuje opatření, která mohou členským státům pomoci snížit znečištění ovzduší. Komise rovněž zdůrazňuje potřebu posílení spolupráce s úřady členských států pomocí nových rozhovorů o čistotě ovzduší a také prostřednictvím finančních prostředků EU na podporu příslušných opatření.

Komise dnes dále předložila Soudnímu dvoru EU věc Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Rumunska a Spojeného království, protože tyto státy nedodržely dohodnuté mezní hodnoty pro kvalitu ovzduší a nepřijaly vhodná opatření, aby doba, kdy jsou tyto hodnoty překračovány, byla co nejkratší. Zaslala také doplňující výzvy Itálii, Lucembursku, Německu a Spojenému království, neboť porušují pravidla EU pro schvalování typů motorových vozidel.

Opatření proti znečišťování ovzduší

Opatření, která dnes Komise navrhla, se týkají tří oblastí: imisních limitů, cílů pro snižování emisí a emisních norem pro hlavní zdroje znečištění, například vozidla, lodě, energetiku a průmysl.

Na snižování emisí znečišťujících látek z dopravy chce Komise intenzivněji spolupracovat s celostátními, regionálními a místními úřady. Cílem je vypracovat v rámci městské agendy EU společný integrovaný přístup k regulaci vjezdu vozidel do měst.

Kromě toho Komise provedla rozsáhlou reformu, aby se emise znečišťujících látek z vozidel měřily v podmínkách reálného provozu (viz odpovědi na často kladené otázky).

Intenzivnější vymáhání předpisů:

 Šest členských států u Soudního dvora

Komise podniká kroky k řešení závažného a dlouhotrvajícího překračování limitů dvou hlavních znečišťujících látek, které poškozují zdraví. Jde o oxid dusičitý, který produkuje především silniční doprava a průmysl, a o polétavý prach, který se vyskytuje převážně v emisích z průmyslu, vytápění domácností, dopravy a zemědělství.

Komise se rozhodla předložit Soudnímu dvoru EU věc Francie, Německa a Spojeného království, protože nedodržely limity oxidu dusičitého (NO2) a nepřijaly vhodná opatření, aby doba, kdy jsou tyto limity překračovány, byla co nejkratší. Itálie, Maďarsko a Rumunsko jsou před unijním soudem za dlouhodobě vysokou koncentraci polétavého prachu (PM10). Příslušné limity jsou stanoveny v předpise EU o kvalitě vnějšího ovzduší (směrnici 2008/50/ES). V případě oxidu dusičitého měly být splněny v roce 2010, u prachu již v roce 2005.

Tento krok navazuje na ministerský summit na téma kvality ovzduší, který komisař Vella svolal na 30. ledna 2018 a který byl posledním pokusem o vyřešení závažných problémů se znečištěním ovzduší v devíti členských státech. Šest uvedených členských států nepředložilo důvěryhodná, účinná a urychlená opatření ke snížení znečištění. Podle právních předpisů EU jsou přitom povinny snížit znečištění na dohodnuté limity co nejdříve. Komise se proto rozhodla podniknout právní kroky.

Pokud jde o Českou republiku, Slovensko a Španělsko, budou zaváděná či plánovaná opatření, která tyto státy Komisi po ministerském summitu na téma kvality ovzduší sdělily, podle všeho při správném provedení dostačovat k odstranění zjištěných nedostatků. Z tohoto důvodu bude Komise i nadále pečlivě sledovat, jak jsou tato opatření prováděna a zda se s jejich pomocí daří situaci rychle zlepšovat.

 Řízení se čtyřmi členskými státy postupuje do další fáze

Komise podniká další kroky v řízeních o nesplnění povinnosti proti čtyřem členským státům, které porušují pravidla EU pro schvalování typů motorových vozidel. Itálii, Lucembursku, NěmeckuSpojenému království dnes zaslala dodatečnou výzvu.

Právní předpisy EU pro schvalování typu vyžadují, aby členské státy zavedly systém účinných, přiměřených a odrazujících sankcí, které výrobce aut odradí od porušování práva. Pokud k takovému porušení práva dojde, například za použití odpojovacích zařízení ke snížení účinnosti systémů pro regulaci emisí, musí být nařízena nápravná opatření – například stažení vozidel – a uloženy sankce (viz články 30 a 46 směrnice 2007/46/ES a článek 13 nařízení č. 715/2007).

Řízení s Lucemburskem, Německem a Spojeným královstvím zahájila Komise v prosinci 2016, a to v souvislosti se společností Volkswagen Group. V červenci 2017 pak tyto státy požádala o další vysvětlení.

Dnes Komise rozeslala dodatečné výzvy, v nichž si od příslušných států vyžádala další informace o tom, jak tato porušení práva prošetřují, a o souvisejících soudních řízeních. Poté, co byly zjištěny další případy nesrovnalostí v řízení motoru u některých dieselových vozů (Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg a některých aut modelů Audi A6 a A7), chce Komise od Lucemburska a Německa coby příslušných úřadů pro schvalování typu vědět, jaká nápravná opatření a sankce plánují. Komise rovněž žádá Spojené království o vysvětlení ohledně plánovaných právních předpisů.

V květnu 2017 zahájila Komise řízení s Itálií, jelikož ta nesplnila povinnosti vyplývající z právních předpisů EU o schvalování typu v souvislosti s vozy Fiat Chrysler. Země již mezitím zjednala nápravu, neboť skupině Fiat Chrysler Automobiles nařídila povinné stažení vozidel v EU. Dnes Komise v rámci probíhajícího dialogu požaduje dodatečné informace o tom, jaká konkrétní nápravná opatření byla přijata a jaké byly uloženy sankce.

Dodatečná výzva je oficiální žádostí o informace. Členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby se k argumentům předloženým Komisí vyjádřily. Pokud tak neučiní, může Komise zemi zaslat odůvodněné stanovisko, a zahájit tak další fázi řízení.

Souvislosti

Kvalita ovzduší se v Evropské unii za poslední desetiletí celkově zlepšila, často díky společnému úsilí EU a celostátních, regionálních a místních úřadů. Kvalita života mnoha občanů EU je však stále nepřijatelným způsobem ohrožována. Znečištění ovzduší způsobuje chronická a závažná onemocnění, jako jsou astma, kardiovaskulární problémy a rakovina plic.

Dnešní předání věcí Soudnímu dvoru se týká překračování imisních limitů:

 Oxid dusičitý (NO2):

  • Německo: ve 26 zónách pro měření kvality ovzduší, včetně Berlína, Mnichova, Hamburku a Kolína nad Rýnem; roční koncentrace vykázané v roce 2016 dosahovaly až 82 µg/m3 (ve Stuttgartu), přičemž limit je 40 µg/m3;
  • Francie: ve 12 zónách, mimo jiné v Paříži, Marseille a Lyonu; roční koncentrace vykázané v roce 2016 dosahovaly až 96 µg/m3 (v Paříži);
  • Spojené království: v 16 zónách, mimo jiné v Londýně, Birminghamu, Leedsu a Glasgow; roční koncentrace vykázané v roce 2016 dosahovaly až 102 µg/m3 (v Londýně).

Ohledně oxidu dusičitého je řízení o nesplnění povinnosti vedeno s celkem 13 členskými státy (Belgií, Českou republikou, Dánskem, Francií, Itálií, Lucemburskem, Maďarskem, Německem, Polskem, Portugalskem, Rakouskem, Spojeným královstvím a Španělskem).

Německo, Francie a Spojené království jsou první státy, jejichž věc byla dnešním rozhodnutím předložena Soudnímu dvoru. Tomuto kroku předcházelo zaslání odůvodněného stanoviska v únoru 2017.

 Polétavý prach (PM10):

  • Itálie: ve 28 zónách, včetně Lombardie, Piemontu, Lazia a Benátska, byly dlouhodobě překračovány denní limity (v roce 2016 až v 89 dnech);
  • Maďarsko: ve 3 zónách, mimo jiné v Budapešti, Pecsi a v údolí řeky Slaná, byly dlouhodobě překračovány denní limity (v roce 2016 až v 76 dnech);
  • Rumunsko: v bukurešťské aglomeraci jsou tyto denní limity dlouhodobě překračovány již od doby, kdy v zemi začaly platit evropské předpisy, přičemž v roce 2016 to bylo v 38 dnech.

Ohledně polétavého prachu je řízení o nesplnění povinnosti vedeno s celkem 16 členskými státy (Belgií, Bulharskem, Českou republikou, Francií, Itálií, Lotyšskem, Maďarskem, Německem, Polskem, Portugalskem, Rumunskem, Řeckem, Slovenskem, Slovinskem, Španělskem a Švédskem). V případě Bulharska (5. dubna 2017) a Polska (22. února 2018) Evropský soudní dvůr rozhodl, že porušují právní předpisy EU.

Dnešní rozhodnutí navazuje na odůvodněné stanovisko zaslané Itálii v dubnu 2017 a na dodatečná odůvodněná stanoviska zaslaná Rumunsku v září 2014 a Maďarsku v březnu 2014.

Ve všech případech překročení limitů stanovených právním předpisem EU o kvalitě vnějšího ovzduší (směrnice 2008/50/ES) musí členské státy přijmout plány kvality ovzduší a zajistit, aby tyto plány stanovily náležitá opatření, aby bylo období překročení co možná nejkratší. Právní předpisy EU vycházejí ze zásady subsidiarity, a ponechávají tak na jednotlivých členských státech, jak limity splní.

Další informace

Sdělení s názvem „Evropa, která chrání: čistý vzduch pro všechny“ a související informativní přehled

  • Řízení o nesplnění povinnosti v automobilovém odvětví vedené s Lucemburskem, Německem a Spojeným královstvím
  • Řízení o nesplnění povinnosti v automobilovém odvětví vedené s Itálií

Informace o opatřeních EU, jejichž cílem je snížit znečištění ovzduší ze silniční dopravy

Informace o hlavních rozhodnutích týkajících se květnových případů nesplnění povinnosti viz celé znění dokumentu MEMO/18/3446.

Obecné informace týkající se řízení o nesplnění povinnosti naleznete v odpovědích na často kladené otázky: MEMO/12/12.

Další informace o řízení EU o nesplnění povinnosti

IP/18/3450

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar