Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Качество на въздуха: Комисията предприема действия, за да защити гражданите от замърсяването на въздуха

Брюксел, 17 май 2018 r.

Комисията подкрепя желанието на гражданите на Европа да дишат чист въздух.

Комисията предоставя на националните, регионалните и местните участници практическа помощ с цел да се подобри качеството на въздуха в Европа и да се засили правоприлагането по отношение на 7 държави членки, които са нарушили договорените правила на ЕС относно пределно допустимите стойности на замърсяване на въздуха и правилата за одобрение на типа на автомобилите.

Комисарят за околната среда Кармену Вела заяви: „Решението за предявяване на иск пред Съда на ЕС срещу държавите членки бе взето от името на европейските граждани. Както заявихме, Комисията е институцията, която осигурява закрила. Решението ни е потвърждение на това твърдение. Държавите членки, срещу които днес бе предявен иск пред Съда, през последното десетилетие получиха достатъчно възможности да се възползват от „последен шанс“, за да подобрят положението. Убеден съм, че днешното решение ще позволи да се постигне подобрение за гражданите много по-бързо. Въпреки това правните действие сами по себе си няма да разрешат проблема. Ето защо представяме практическата помощ, която Комисията може да окаже при усилията на националните органи за насърчаване постигането на по-чист въздух в европейските градове.“

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, Елжбета Бенковска добави следното: „Ще постигнем успех в борбата със замърсеността на въздуха в градовете, само ако автомобилният сектор осигури своя принос. Бъдещето са автомобилите с нулеви емисии. Междувременно спазването на законодателството относно емисиите е безусловна необходимост. Производителите, които продължават да пренебрегват закона, ще трябва да понесат последиците от това закононарушение.

В прието днес съобщение, озаглавено „Европа, която закриля: чист въздух за всички“, Комисията очертава наличните мерките в помощ на държавите членки в борбата срещу замърсяването на въздуха. Комисията подчертава също така необходимостта от засилване на сътрудничеството с държавите членки чрез ангажиране на участието на съответните органи в нови „диалози за чистия въздух“, както и посредством използване на финансиране от ЕС в подкрепа на мерки за подобряване на качеството на въздуха.

Освен това Комисията днес предяви искове пред Съда на ЕС срещу Франция, Германия, Унгария, Италия, Румъния и Обединеното кралство за неспазване на договорените пределно допустими стойности за качеството на въздуха и за това, че не са взели подходящи мерки периодите на превишаване на стойностите да бъдат възможно най-кратки. Комисията също така изпрати допълнителни официални уведомителни писма на Германия, Италия, Люксембург и Обединеното кралство за това, че не са спазили правилата за одобрение на типа на превозни средства.

Мерки за борба срещу замърсяването на въздуха

Мерките, предложени днес от Комисията, се основават на три основни стълба: стандарти относно качеството на въздуха; национални цели за намаляване на емисиите; и стандарти по отношение на емисиите от ключови източници на замърсяване, например от емисиите от превозни средства и кораби до тези от енергетиката и промишлеността.

За решаване на проблема с емисиите на замърсители на въздуха от автомобилния трафик Комисията допълнително ще засили своята работа с националните, регионалните и местните органи за общ интегриран подход за регулирането на достъпа на превозни средства до градските зони, в рамките на програмата на ЕС за градовете.

Освен това Комисията проведе широкообхватна реформа с цел да се гарантира, че емисиите на замърсители на въздуха от превозните средства се измерват при реални условия на движение (вж. често задаваните въпроси).

Засилване на правоприлагането

 Срещу 6 държави членки бе предявен иск пред Съда на ЕС

Комисията предприема действия за преодоляване на значителното и системно превишаване на пределно допустимите стойности за два основни замърсителя, които оказват въздействие върху здравето: азотен диоксид, които в голяма степен е резултат от пътното движение и промишлената дейност, и праховите частици, които присъстват предимно в емисиите от промишлеността, битовото отопление, пътното движение и селското стопанство.

Комисията реши да предяви искове пред Съда на ЕС срещу Франция, Германия и Обединеното кралство поради неспазване на пределно допустимите стойности на азотен диоксид (NO2) и поради това, че не са предприели подходящи мерки периодите на превишаване на стойностите да бъдат възможно най-кратки. Пред Съда на ЕС бе предявен иск срещу Унгария, Италия и Румъния поради наблюдаваните в тези страни трайно високи равнища на прахови частици (ПЧ10). Спазването на пределно допустимите стойности, определени в законодателството на ЕС относно качеството на атмосферния въздух (Директива 2008/50/ЕО), трябваше да бъде постигнато съответно през 2010 г. и 2005 г.

Тази инициатива е резултат от среща на министрите относно качеството на въздуха, свикана от члена на Комисията Вела на 30 януари 2018 г. като окончателно усилие за намиране на решения за справяне със сериозния проблем със замърсяването на въздуха в девет държави членки. Тъй като шест от тези държави членки не са представили надеждни, ефективни и своевременни мерки за намаляване на замърсяването в рамките на договорените ограничения и във възможно най-кратък срок, както се изисква съгласно правото на ЕС, Комисията реши да пристъпи към правни действия.

Що се отнася до Чешката република, Словакия и Испания, въвежданите или планирани мерки, така както бяха съобщени на Комисията след срещата на министрите относно качеството на въздуха, изглежда са в състояние адекватно да отстранят установените недостатъци, ако се прилагат правилно. Поради това Комисията ще продължи да следи отблизо изпълнението на тези мерки, както и тяхната ефективност с цел подобряване на положението във възможно най-кратки срокове.

 Има ново развитие по отношение на производствата за установяване на нарушение за 4 държави членки

Комисията предприема допълнителни стъпки в рамките на производствата за установяване на нарушение срещу 4 държави членки въз основа на това, че те не са спазили правилата на ЕС за одобрение на типа на превозните средства. Днес Комисията реши да изпрати допълнителни официални уведомителни писма на Германия, Италия, Люксембург и Обединеното кралство.

В законодателството на ЕС за одобрение на типа се изисква държавите членки да въведат системи от ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, които разубеждават производителите на автомобили да нарушават законодателството. Когато бъде извършено такова нарушение на законодателството, например чрез използване на измервателно-коригиращи устройства за намаляване на ефективността на системите за контрол на емисиите, трябва да бъдат предприети коригиращи мерки, като например изтегляне от пазара, и да бъдат наложени санкции (членове 30 и 46 от Директива 2007/46 и член 13 от Регламент 715/2007).

През декември 2016 г. Комисията започна процедури за нарушение срещу Германия, Люксембург и Обединеното кралство във връзка с Volkswagen Group и през юли 2017 г. изпрати допълнителни официални уведомителни писма, с които изисква предоставянето на допълнителни разяснения.

Днес Комисията изпрати допълнителни официални уведомителни писма с искане за повече информация относно националните разследвания и съдебните производства, свързани с тези нарушения. Освен това след установяването на нови случаи на нередности при управлението на двигателите на някои дизелови автомобили (Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg и някои автомобили от моделите A6 и A7 на Audi) Комисията поиска информация от Германия и Люксембург, в качеството им на компетентни органи по одобряване на типа, за това какви коригиращи мерки и санкции са предвидени. Комисията също така поиска разяснения от Обединеното кралство относно планираното национално законодателство.

През май 2017 г. Комисията започна производство за установяване на нарушение срещу Италия за неспазване на задълженията ѝ съгласно законодателството на ЕС за одобрение на типа на превозните средства във връзка с Fiat Chrysler cars. Междувременно Италия е предприела корективни мерки чрез налагане на изискване на Fiat Chrysler Automobiles group да извърши задължително изтегляне от пазара в ЕС. Днес, като част от текущия обмен на информация, Комисията поиска допълнителна информация относно предприетите конкретни коригиращи мерки и наложените санкции.

Допълнителното официално уведомително писмо представлява официално искане за предоставяне на информация. В срок от два месеца държавите членки трябва да отговорят на доводите на Комисията. Ако не направят това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Контекст

Качеството на въздуха в Европейския съюз като цяло отбелязва подобрение през последните десетилетия, често благодарение на съвместните усилия от страна на ЕС и на националните, регионалните и местните органи. При все това качеството на живот на много граждани на ЕС продължава да бъде отрицателно засегнато в неприемлива степен. Замърсяването на въздуха е пряк причинител на хронични и тежки болести като астма, сърдечносъдови проблеми и рак на белите дробове.

Предявените днес искове са свързани с превишаването на стойностите, предвидени в стандартите за качество на въздуха:

 Азотен диоксид (NO2):

  • Германия — в 26 зони за качество на въздуха, като сред тях са Берлин, Мюнхен, Хамбург и Кьолн; докладваните годишни концентрации през 2016 г. са били 82 µg/m3 при пределно допустима стойност 40 µg/m3 (в Щутгарт);
  • Франция — в 12 зони за качество на въздуха, като сред тях са Париж, Марсилия и Лион; докладваните годишни концентрации през 2016 г. са били 96 µg/m3 (в Париж);
  • Обединеното кралство — в 16 зони за качество на въздуха, като сред тях са Лондон, Бирмингам, Лийдс и Глазгоу; докладваните годишни концентрации през 2016 г. са били 102 µg/m3 (в Лондон).

Общо срещу 13 държави членки има висящи дела за нарушение (Австрия, Белгия, Чешката република, Германия, Дания, Франция, Испания, Унгария, Италия, Люксембург, Полша, Португалия и Обединеното кралство).

Решенията, взети днес по отношение на Германия, Франция и Обединеното кралство, представляват първите случаи на предявяване на иск пред Съда на ЕС; и трите дела се завеждат след изготвяне на мотивирани становища, съобщени през февруари 2017 г.

 Прахови частици (ПЧ10):

  • Италия — в 28 зони за качество на въздуха, включително в регионите на Ломбардия, Пиемонт, Лацио и Венето, през 2016 г. е наблюдавано постоянно превишаване на дневните пределно допустими стойности през 89 дни;
  • Унгария — в 3 зони за качество на въздуха — в Будапеща, Печ и долината на Сайо — през 2016 г. е наблюдавано постоянно превишаване на дневните пределно допустими стойности през 76 дни;
  • Румъния — в агломерацията на Букурещ е наблюдавано постоянно превишаване на дневните пределно допустими стойности, още от момента на прилагане на правото на ЕС по отношение на Румъния, а през 2016 г. това превишаване е наблюдавано през 38 дни.

Общо срещу 16 държави членки има висящи дела за нарушение (Белгия, България, Чешката република, Германия, Гърция, Испания, Франция, Унгария, Италия, Латвия, Португалия, Полша, Румъния, Швеция, Словакия и Словения). За България и Полша Съдът на Европейския съюз установи, съответно на 5 април 2017 г. и на 22 февруари 2018 г., че тези две държави нарушават законодателството на ЕС.

Обявеното днес решение бе предшествано от мотивирано становище, изпратено през април 2017 г. на Италия, допълнително мотивирано становище, изпратено през септември 2014 г. на Румъния, както и допълнително мотивирано становище, изпратено през март 2014 г. на Унгария.

При всички случаи на превишаване на пределно допустимите стойности, определени чрез законодателството на ЕС относно качеството на атмосферния въздух (Директива 2008/50/ЕО), държавите членки трябва да приемат планове за качеството на въздуха и да гарантират, че с тези планове се установяват подходящи мерки, така че периодът на превишаване да бъде възможно най-кратък. Въз основа на принципа на субсидиарност законодателството на ЕС предоставя избора на средства за спазване на пределно допустимите стойности на държавите членки.

За повече информация

Съобщение „Европа, която закриля: чист въздух за всички“ и информационен документ

  • Производство за установяване на нарушение срещу Германия, Люксембург и Обединеното кралство в автомобилния сектор
  • Производство за установяване на нарушение срещу Италия в автомобилния сектор

Действия на ЕС за ограничаване на замърсяването от превозните средства

Относно приетите през май 2018 г. основни решения по производствата за установяване на нарушения от държава членка вж. пълния текст на MEMO/18/3446

За информация относно общото производство за установяване на нарушения вж. MEMO/12/12

Относно производството на ЕС за установяване на нарушения

IP/18/3450

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar