Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Skydd av visselblåsare Kommissionen antar nya, EU-omfattande regler

Bryssel den 23 april 2018

Europeiska kommissionen föreslår ny lagstiftning för att stärka skyddet för visselblåsare i hela EU

Den senaste tidens skandaler som Dieselgate, Luxleaks, Panamadokumenten och de pågående avslöjandena om Cambridge Analytica visar att visselblåsare kan spela en viktig roll för att avslöja olaglig verksamhet som skadar allmänintresset och våra medborgares och samhällets välfärd.

Det förslag som läggs fram i dag kommer att garantera en hög nivå av skydd för visselblåsare som rapporterar överträdelser av EU-rätten, genom att fastställa nya, EU-omfattande normer. Den nya lagstiftningen kommer att fastställa säkra kanaler för rapportering, både inom en organisation och till myndigheter. Den kommer också att skydda visselblåsare mot uppsägning, degradering och andra former av repressalier och ålägga nationella myndigheter att informera medborgare och utbilda myndigheter i hur de ska hantera visselblåsare.

Förste vice ordförande Frans Timmermans säger: ”Många skandaler på senare tid kanske inte hade avslöjats om inte insiders hade vågat prata. Men de som gjorde det tog stora risker. Om vi kan skydda visselblåsare bättre kan vi bli bättre på att upptäcka och förebygga skador för allmänintresset, som bedrägeri, korruption, företags skatteflykt eller skador på folkhälsan och miljön. Det bör inte straffa sig att göra rätt. Dessutom skyddar dagens förslag de som agerar som källor till undersökande journalister, vilket bidrar till att säkerställa att yttrandefriheten och mediefriheten försvaras i Europa.”

Věra Jourová, ledamot av kommissionen med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet, säger: ”De nya reglerna om skydd av visselblåsare är banbrytande: I en globaliserad värld där frestelsen att maximera vinster, ibland på bekostnad av lagen, är en verklighet behöver vi stödja personer som är redo att ta risken att avslöja allvarliga överträdelser av EU-rätten. Detta är vi skyldiga Europas ärliga människor.”

Visselblåsare kan bidra till att överträdelser av EU-rätten avslöjas, utreds och bestraffas. De har också en viktig uppgift när det gäller att hjälpa journaliser och den fria pressen att spela sin grundläggande roll i våra demokratier. Därför behöver visselblåsare ett ordentligt skydd mot hot och/eller repressalier.Medborgare som avslöjar olagliga verksamheter bör inte bestraffas till följd av sitt agerande. I verkligheten måste dock många av dem betala för sina handlingar med sitt jobb, sitt rykte och till och med med sin hälsa; 36 % av arbetstagare som rapporterade missförhållanden utsattes för repressalier (2016 Global Business Ethics Survey). Att skydda visselblåsare kommer också att bidra till skyddet av yttrandefriheten och mediefriheten och är av avgörande betydelse för att skydda rättsstatsprincipen och demokratin i Europa.

Skydd för en lång rad av överträdelser av EU-rätten

Det förslag som läggs fram i dag kommer att säkerställa ett EU-omfattande skydd för visselblåsning i fråga om överträdelser av EU-lagstiftningen på områdena för offentlig upphandling, finansiella tjänster, penningtvätt och finansiering av terrorism, produktsäkerhet, transportsäkerhet. miljöskydd, kärnsäkerhet, livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande, folkhälsa, konsumentskydd, integritet, skydd av personuppgifter och säkerhet i nätverks- och informationssystem. Det gäller också överträdelser av EU:s konkurrensregler, överträdelser och missbruk av regler om bolagsskatt och skador mot EU:s ekonomiska intressen. Kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna att gå utöver miniminormerna och inrätta omfattande ramar för skydd för visselblåsare som bygger på samma principer.

Tydliga mekanismer och skyldigheter för arbetsgivare

Alla företag med fler än 50 anställda eller med en årsomsättning på mer än 10 miljoner euro kommer att behöva inrätta ett internt förfarande för att hantera rapporter från visselblåsare. Alla statliga och regionala förvaltningar och kommuner med över 10 000 invånare kommer också att omfattas av den nya lagstiftningen.

De kommer att behöva inrätta följande skyddsmekanismer:

  • Tydliga rapporteringskanaler, inom och utanför organisationen, som säkerställer sekretess.
  • Ett rapporteringssystem i tre steg:
  • Interna rapporteringskanaler.
  • Rapportering till behöriga myndigheter - om interna kanaler inte fungerar eller rimligen inte kan förväntas fungera (t.ex. om användning av interna kanaler skulle kunna äventyra de ansvariga myndigheternas utredningsarbete).
  • Offentlig rapportering/rapportering till media - om inga lämpliga åtgärder har vidtagits efter rapportering till andra kanaler eller vid överhängande och uppenbar fara för allmänintresset eller vid oåterkallelig skada.
  • Skyldigheter för myndigheter och företag att lämna feedback. Dessa måste inom tre månader besvara och följa upp rapporter från visselblåsare som lämnats via interna rapporteringskanaler.
  • Förhindrande av repressalier och effektivt skydd: Alla former av repressalier är förbjudna och bör omfattas av sanktioner. En visselblåsare som utsätts för repressalier bör ha tillgång till kostnadsfri rådgivning och lämpliga rättsmedel (t.ex. åtgärder för att få trakasserier på arbetsplatsen att upphöra eller för att förhindra uppsägning). Bevisbördan kommer i sådana fall att vara omvänd, dvs. det är personen eller organisationen som ska visa att det inte är fråga om repressalier mot visselblåsaren. Visselblåsare kommer också att vara skyddade i rättsliga förfaranden, särskilt genom ett undantag från ansvar för att ha lämnat ut informationen.

Effektiva skyddsgarantier

Förslaget skyddar ansvarsfull visselblåsning som verkligen är avsedd att skydda allmänintresset. Det innehåller därför garantier för att avskräcka från illvilliga eller ogrundade rapporter och förhindra oberättigad renomméskada. De som påverkas av en visselblåsares rapport kommer att omfattas av oskuldspresumtionen, rätten till ett effektivt rättsmedel och till en rättvis rättegång och rätten till försvar.

Bakgrund

Det skydd som ges till visselblåsare i EU är för närvarande fragmenterat och ojämnt. Endast tio medlemsstater säkerställer i dag att visselblåsare är fullständigt skyddade. I de övriga länderna är skyddet partiellt och gäller endast vissa sektorer eller vissa kategorier av arbetstagare.

Kommissionens förslag bygger på Europarådets rekommendation från 2014 om skydd för visselblåsare, där det rekommenderas att medlemsstaterna ska ha en normativ, institutionell och rättslig ram för skydd av enskilda som inom ramen för sina arbetsrelaterade relationer rapporterar eller avslöjar information om hot eller skada för allmänintresset, och anges vilka principer som bör vägleda staterna när de inför eller ser över sådan ramar.

Rådet uppmanade kommissionen att utforska möjligheterna till framtida åtgärder på EU-nivå i sina slutsatser om skattetransparens av den 11 oktober 2016. Organisationer i det civila samhället och fackföreningar har konsekvent efterlyst EU-omfattande lagstiftning som skyddar visselblåsare som agerar i allmänintresset.

Kommissionen åtog sig att vidta åtgärder för att skydda visselblåsare, som källor till journaliser, vid det andra årliga seminariet om grundläggande rättigheter som hölls i november 2016 med temat ”Mediemångfald och demokrati”.

Ett förstärkt skydd av visselblåsare ger också verkan åt kommissionens åtagande om en starkare inriktning på kontrollen av efterlevnaden av EU-rätten, vilket anges i dess meddelande från 2016 om EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning.

Mer information:

Meddelande om ett förstärkt skydd av visselblåsare på EU-nivå

Direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Frågor och svar

Faktablad

 

 

IP/18/3441

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar