Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Trauksmes cēlēju aizsardzība: Komisija paredz jaunus, ES mēroga noteikumus

Briselē, 2018. gada 23. aprīlī

Eiropas Komisija ierosina jaunu tiesību aktu, kas nostiprina trauksmes cēlēju aizsardzību Eiropas Savienībā.

Nesenie skandāli, piemēram, Dieselgate, Luxleaks, “Panamas dokumenti” vai notiekošie Cambridge Analytica atklājumi liecina, ka trauksmes cēlējiem var būt svarīga loma, lai atklātu nelikumīgas darbības, kas kaitē sabiedrības interesēm un iedzīvotāju un sabiedrības labklājībai.

Nosakot jaunus, ES mēroga standartus, šodienas priekšlikums garantēs augsta līmeņa aizsardzību trauksmes cēlējiem, kuri ziņo par ES tiesību aktu pārkāpumiem. Līdz ar šo jauno tiesību aktu tiks izveidoti droši kanāli ziņošanai gan organizācijas iekšienē, gan publiskām iestādēm. Tas arī aizsargās trauksmes cēlējus pret atlaišanu no darba, pazemināšanu amatā un citu veidu represijām un pieprasīs valsts iestādēm informēt iedzīvotājus un nodrošināt apmācību publiskām iestādēm attiecībā uz trauksmes cēlējiem.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: “Daudzi nesenie skandāli, iespējams, nekad nebūtu nākuši gaismā, ja iekšniekiem nebūtu bijusi drosme izteikties. Tomēr tie, kuri uzdrošinājās, ļoti riskēja. Tāpēc, ja mēs labāk aizsargāsim trauksmes cēlējus, mēs varēsim labāk atklāt un novērst kaitējumu sabiedrības interesēm, piemēram, krāpšanu, korupciju, uzņēmumu ienākuma nodokļu apiešanu vai kaitējumu cilvēku veselībai un videi. Nevajadzētu sodīt par pareizu rīcību. Turklāt šodienas priekšlikumi aizsargā arī tos, kas ir avots pētnieciskiem žurnālistiem, tādējādi palīdzot nodrošināt vārda un plašsaziņas līdzekļu brīvības aizsardzību Eiropā.”

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova piebilda: “Jaunie trauksmes cēlēju aizsardzības noteikumi būs pagrieziena punkts. Globalizētā pasaulē, kurā pastāv reāls vilinājums gūt maksimāli lielu peļņu, dažreiz uz tiesību aktu rēķina, mums ir jāatbalsta cilvēki, kas ir gatavi riskēt, lai atklātu ES tiesību aktu nopietnus pārkāpumus. Mēs to esam parādā Eiropas godīgajiem cilvēkiem.

Trauksmes cēlēji var palīdzēt atklāt, izmeklēt un sodīt ES tiesību aktu pārkāpumus. Viņiem ir arī svarīga loma, dodot žurnālistiem un brīvai presei iespēju īstenot savu pamatuzdevumu mūsu demokrātiskajās valstīs. Tāpēc trauksmes cēlējiem ir nepieciešama pienācīga aizsardzība pret iebiedēšanu un/vai represijām. Iedzīvotājus, kas atklāj nelikumīgas darbības, nevajadzētu sodīt to rīcības dēļ. Taču patiesībā daudzi no viņiem maksā par savu rīcību ar savām darbvietām, savu reputāciju vai pat savu veselību: 36 % darbinieku, kuri ziņoja par pārkāpumiem, saskārās ar represijām (2016. gada Global Business Ethics apsekojums). Trauksmes cēlēju aizsardzība palīdzēs arī aizsargāt vārda un plašsaziņas līdzekļu brīvību, un tā ir būtiska, lai aizsargātu tiesiskumu un demokrātiju Eiropā.

Aizsardzība saistībā ar dažādiem ES tiesību aktu pārkāpumiem

Šodienas priekšlikums nodrošina ES mēroga aizsardzību trauksmes celšanai par ES tiesību aktu pārkāpumiem tādās jomās kā publiskais iepirkums; finanšu pakalpojumi, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un teroristu finansēšana; produktu drošība; transporta drošība; vides aizsardzība; kodoldrošums; pārtikas un barības nekaitīgums, dzīvnieku veselība un labturība; sabiedrības veselība; patērētāju tiesību aizsardzība; privātums, datu aizsardzība un tīkla un informācijas sistēmu drošība. Tas attiecas arī uz ES konkurences noteikumu pārkāpumiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa noteikumu pārkāpumiem un ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī kaitējumu ES finanšu interesēm. Komisija aicina dalībvalstis iet tālāk par šo minimālo standartu un izveidot visaptverošu regulējumu trauksmes cēlēju aizsardzībai, pamatojoties uz tādiem pašiem principiem.

Skaidri mehānismi un pienākumi darba devējiem

Visiem uzņēmumiem, kuros ir vairāk nekā 50 darbinieku vai kuru gada apgrozījums pārsniedz 10 miljonus eiro, būs jāizveido iekšējā procedūra trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanai. Jaunais tiesību akts attieksies arī uz visām valsts, reģionālās pārvaldes iestādēm un pašvaldībām, kurās ir vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju.

Aizsargmehānismiem, kas mums jāizveido, jāietver:

  • skaidri ziņošanas kanāli organizācijā un ārpus tās konfidencialitātes nodrošināšanai;
  • trīs līmeņu ziņošanas sistēma:
  • iekšēji ziņošanas kanāli;
  • ziņošana kompetentajām iestādēm, ja iekšējie kanāli nedarbojas vai nevar pamatoti sagaidīt, ka tie darbosies (piemēram, ja iekšējo kanālu izmantošana varētu apdraudēt atbildīgo iestāžu veikto izmeklēšanas darbību efektivitāti),
  • publiska/plašsaziņas līdzekļu ziņošana, ja netiek veikta nekāda rīcība pēc ziņošanas, izmantojot citus kanālus, vai gadījumā, kad pastāv nenovēršams vai nepārprotams apdraudējums sabiedrības interesēm vai neatgriezenisks kaitējums;
  • atsauksmju sniegšanas pienākums iestādēm un uzņēmumiem, kam būs jāreaģē un jāveic turpmāki pasākumi pēc trauksmes cēlēju ziņojumiem 3 mēnešu laikā iekšēju ziņošanas kanālu gadījumā;
  • represiju novēršana un efektīva aizsardzība: ir aizliegtas un sodāmas visu veidu represijas. Ja trauksmes cēlējs cieš no represijām, viņam jābūt pieejamām bezmaksas konsultācijām un atbilstošiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem (piemēram, pasākumiem, kas paredzēti, lai apturētu uzmākšanos darbvietā vai novērstu atlaišanu no darba). Šādos gadījumos pierādīšanas pienākums tiks mainīts, tādējādi personai vai organizācijai būs jāpierāda, ka tās nevērš represijas pret trauksmes cēlēju. Trauksmes cēlēji būs aizsargāti arī tiesvedībā, jo īpaši ar atbrīvojumu no atbildības par informācijas atklāšanu.

Efektīvi aizsargpasākumi

Priekšlikums paredz aizsargāt atbildīgu trauksmes celšanu, kuras mērķis patiešām ir sabiedrības interešu aizsardzība. Tāpēc tajā iekļauti aizsargpasākumi, kas attur no ļaunprātīgiem vai negodīgiem ziņojumiem un novērš nepamatotu kaitējumu reputācijai. Tiem, kurus skar trauksmes cēlēja ziņojums, pilnībā piemēros nevainīguma prezumpciju, būs tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, taisnīgu tiesu un aizstāvību.

Konteksts

Trauksmes cēlēju aizsardzība Eiropas Savienībā pašlaik ir sadrumstalota un nevienmērīga. Šobrīd tikai 10 ES dalībvalstis nodrošina trauksmes cēlēju pilnīgu aizsardzību. Pārējās valstīs piešķirtā aizsardzība ir daļēja un attiecas tikai uz konkrētām nozarēm vai darbinieku kategorijām.

Komisijas priekšlikuma pamatā ir Eiropas Padomes 2014. gada ieteikums par trauksmes cēlēju aizsardzību, kurā ieteikts, ka “dalībvalstis izveido normatīvu, institucionālu un tiesisku regulējumu, lai aizsargātu personas, kas saistībā ar darba attiecībām ziņo vai atklāj informāciju par apdraudējumu vai kaitējumu sabiedrības interesēm”, un tajā ir noteikti principi, pēc kuriem valstīm vadīties, ieviešot vai pārskatot šo regulējumu.

Padome aicināja Komisiju izskatīt iespēju par turpmāku ES rīcību 2016. gada 11. oktobra secinājumos par nodokļu pārredzamību. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas un arodbiedrības ir neatlaidīgi pieprasījušas ES mēroga tiesību aktus, kas aizsargā trauksmes cēlējus, kuri rīkojas sabiedrības interesēs.

2016. gada novembrī notikušajā pamattiesību otrajā gadskārtējā kolokvijā, kura temats bija “Plašsaziņas līdzekļu plurālisms un demokrātija”, Komisija apņēmās rīkoties, lai aizsargātu trauksmes cēlējus kā žurnālistu informācijas avotu.

Trauksmes cēlēju aizsardzības pastiprināšana īsteno arī Komisijas apņemšanos vairāk uzmanības veltīt ES tiesību aktu izpildei, kā izklāstīts tās 2016. gada paziņojumā ES tiesību akti: labāki rezultāti līdz ar labāku piemērošanu”

Papildinformācija

Paziņojums par trauksmes cēlēju aizsardzības stiprināšanu ES līmenī

Direktīva par to personu aizsardzību, kas ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

 

 

IP/18/3441

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar