Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio antaa väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi koko EU:n kattavat uudet säännöt

Bryssel 23. huhtikuuta 2018

Euroopan komissio ehdottaa uutta lainsäädäntöä, jolla vahvistetaan väärinkäytösten paljastajien suojelua kaikkialla EU:ssa.

Viimeaikaiset tietovuotoskandaalit, kuten Dieselgate, Luxleaks ja Panama-paperit, ja edelleen ajankohtaiset Cambridge Analytica -paljastukset osoittavat, että yksittäisillä kansalaisilla voi olla merkittävä asema yleistä etua ja koko yhteiskunnan hyvinvointia vahingoittavien väärinkäytösten paljastamisessa.

Tänään hyväksyttyyn ehdotukseen sisältyvät koko EU:n kattavat uudet säännöt takaavat tehokkaan suojan väärinkäytösten paljastajille, jotka ilmoittavat EU:n lainsäädännön rikkomisesta. Uusilla säännöillä otetaan käyttöön suojatut kanavat, joiden avulla ilmoituksia voi tehdä sekä organisaatioiden sisällä että tarvittaessa suoraan viranomaisille. Säännöillä myös suojataan väärinkäytösten paljastajia irtisanomiselta, alempiin tehtäviin siirtämiseltä ja muilta vastatoimilta. Lisäksi jäsenvaltioiden viranomaiset velvoitetaan kertomaan uusista säännöistä kansalaisille ja antamaan toimivaltaisille viranomaisille koulutusta siitä, miten väärinkäytösten paljastajia on kohdeltava.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans toteaa, että monet viimeaikaisista skandaaleista eivät olisi koskaan tulleet ilmi ilman rohkeita sisäpiiritietojen paljastajia, jotka ottivat valtavan riskin tuodessaan tietonsa julkisuuteen. ”Kun väärinkäytösten paljastajia suojellaan tehokkaammin, meillä on paremmat edellytykset saada tietoa yleistä etua vahingoittavasta toiminnasta , kuten petoksista, korruptiosta ja yhteisöverojen kiertämisestä, tai kansanterveyteen ja ympäristöön kohdistuvista uhkista, ja siten estää niiden toteutuminen. Ketään ei saisi rangaistasiitä, että hän on toiminut yleisen edun mukaisesti. Tänään hyväksytyt säännöt suojaavat myös tutkivien journalistien tietolähteitä ja auttavat siten turvaamaan sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden Euroopassa”, Timmermans kertoo.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová korostaa, että uusien sääntöjen ansiosta väärinkäytösten paljastajien tilanne muuttuu dramaattisesti. ”Globalisoituneessa maailmassa houkutus maksimoida voitot lakia kiertämällä käy joskus liian suureksi. Siksi tarvitaan ihmisiä, jotka ovat valmiit ottamaan riskejä paljastaakseen EU:n lainsäädäntöön kohdistuvia vakavia loukkauksia. Olemme sen velkaa rehellisille unionin kansalaisille”, Jourová muistuttaa.

Väärinkäytösten paljastajat voivat auttaa paljastamaan unionin oikeuteen kohdistuvia rikkomisia, jotta niitä voidaan tutkia ja määrätä niiden perusteella seuraamuksia. He voivat myös merkittävällä tavalla auttaa journalisteja ja vapaata lehdistöä täyttämään tehtävänsä yhtenä demokratiamme kulmakivenä. Siksi väärinkäytösten paljastajia on suojeltava tehokkaasti pelottelulta ja/tai vastatoimilta.Laittomista toimista ilmoittavia kansalaisia ei pitäisi rangaista. Todellisuudessa monet heistä kuitenkin menettävät ilmoituksen vuoksi työpaikkansa, maineensa tai jopa terveytensä: 36 prosenttia väärinkäytöksistä ilmoittaneista työntekijöistä kertoi joutuneensa vastatoimien kohteeksi (Kysely, Global Business Ethics, 2016). Väärinkäytösten paljastajien suojelu tukee myös sananvapautta ja tiedotusvälineiden vapautta. Se on olennaisen tärkeää oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian suojaamiseksi Euroopassa.

Suojelu kattaa väärinkäytösten paljastamisen monilla unionin oikeuden aloilla

Tänään hyväksytty ehdotus takaa väärinkäytösten paljastajien suojelun kaikkialla EU:ssa silloin kun väärinkäytökset kohdistuvat mm. seuraaviin unionin oikeuden aloihin: julkiset hankinnat, rahoituspalvelut, rahanpesu ja terrorismin rahoitus, tuoteturvallisuus, liikenneturvallisuus, ympäristönsuojelu, ydinturvallisuus, elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi, kansanterveys, kuluttajansuoja, yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkkoturvallisuus ja tietojärjestelmien turvallisuus. Suojelu koskee myös niitä, jotka ilmoittavat EU:n kilpailusääntöjen ja yhtiöverosääntöjen rikkomisesta tai EU:n taloudellisten etujen vahingoittamisesta. Komissio kannustaa jäsenvaltioita soveltamaan vielä tiukempia sääntöjä kuin nämä vähimmäisvaatimukset ja antamaan kattavia säännöksiä väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi.

Työnantajille selkeät menettelyt ja velvoitteet

Yritysten on otettava käyttöön sisäiset menettelyt väärinkäytöksiä koskevien ilmoitusten käsittelyä varten, jos niillä on yli 50 työntekijää tai jos niiden vuotuinen liikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa. Tämä velvollisuus koskee myös valtion- ja aluehallinnon yksiköitä sekä yli 10 000 asukkaan kuntia.

Ehdotuksen mukaan on otettava käyttöön ainakin seuraavat suojelumekanismit:

  • Selkeät ilmoituskanavat sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella luottamuksellisuuden takaamiseksi.
  • Kolmiportainen ilmoitusjärjestelmä:
  • Sisäiset ilmoituskanavat
  • Ilmoitus toimivaltaisille viranomaisille – jos sisäiset ilmoituskanavat eivät toimi tai jos niiden ei kohtuudella voida odottaa toimivan (esimerkiksi jos sisäisten kanavien käyttö voisi vaarantaa toimivaltaisten viranomaisten tutkintatoimien tuloksellisuuden)
  • Julkistaminen / Ilmoittaminen tiedotusvälineille – Jos muiden kanavien kautta tehty ilmoitus ei johda asianmukaisiin jatkotoimiin tai jos yleiseen etuun kohdistuu välitön tai ilmeinen vaara tai peruuttamattoman vahingon riski.
  • Viranomaisten ja yritysten velvollisuus antaa palautetta väärinkäytösten paljastajille ja toteuttaa sisäisen ilmoituksen perusteella jatkotoimia kolmen kuukauden kuluessa.
  • Vastatoimien ehkäiseminen ja tehokas suojelu: Kaikenlaiset vastatoimet on kielletty, ja niistä olisi määrättävä rangaistus. Jos väärinkäytösten paljastaja joutuu vastatoimien kohteeksi, hänen olisi voitava saada maksutta neuvontaa ja asianmukaiset oikeussuojakeinot (esimerkiksi työpaikkakiusaamisen lopettamiseksi tai irtisanomisen estämiseksi). Tällaisissa tapauksissa sovelletaan käänteistä todistustaakkaa, eli vastatoimista epäillyn henkilön tai organisaation on osoitettava, että väärinkäytösten paljastajaan ei ole kohdistettu vastatoimia. Väärinkäytösten paljastajia suojellaan myös oikeudenkäyntimenettelyissä mm. vapauttamalla heidät salassapitovelvollisuuden noudattamisesta.

Tehokkaat suojatoimet

Ehdotuksella suojellaan vastuullisia väärinkäytösten paljastajia, jotka toimivat vilpittömästi yleisen edun hyväksi. Sen vuoksi siinä säädetään myös suojatoimista, joiden avulla estetään ilkivaltaisten tai perättömien ilmoitusten tekeminen ja aiheeton maineen vahingoittaminen. Väärinkäytöksiä koskevan ilmoituksen kohteena olevilla henkilöillä on suojanaan syyttömyysolettama sekä oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeus puolustukseen.

Tausta

Väärinkäytösten paljastajien suojelu on EU:ssa nykyään hajanaista ja epäyhtenäistä. Vain 10 jäsenmaata takaa väärinkäytösten paljastajille täyden suojelun. Muissa maissa suojelu on puutteellista ja koskee ainoastaan tiettyjä aloja tai tiettyjä työntekijäryhmiä.

Komission ehdotus perustuu Euroopan neuvoston vuonna 2014 antamaan väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevaan suositukseen, jonka mukaan ”jäsenvaltioilla olisi oltava käytössään normatiivinen, institutionaalinen ja oikeudellinen kehys niiden yksilöiden suojelemiseksi, jotka työnsä yhteydessä tekevät ilmoituksen tai ilmaisevat tietoja yleiseen etuun kohdistuvasta uhkasta tai vahingosta”. Suosituksessa esitetään myös periaatteet, joiden mukaisesti valtioiden olisi otettava käyttöön tällainen kehys tai tarkistettava sitä.

Neuvosto kehotti 11. lokakuuta 2016 antamissaan päätelmissä verotuksen avoimuudestakomissiota tutkimaan mahdollisuuksia toteuttaa tällä alalla EU:n toimia. Kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja ammattiyhdistykset ovat johdonmukaisesti vaatineet koko EU:n kattavan lainsäädännön antamista yleisen edun mukaisesti toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi.

Komissio lupasi toteuttaa toimenpiteitä, joilla väärinkäytösten paljastajia suojeltaisiin heidän toimiessaan tiedotusvälineiden tietolähteinä, marraskuussa 2016 järjestetyssä toisessa perusoikeuksia koskevassa vuotuisessa keskustelutilaisuudessa, jonka teemana oli tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja demokratia.

Väärinkäytösten paljastajien suojelun parantaminen on myös osa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon lujittamista, johon komissio lupasi kiinnittää erityistä huomiota vuonna 2016 antamassaan tiedonannossa EU:n lainsäädäntö: Parempiin tuloksiin soveltamista parantamalla.

Lisätietoja

Tiedonanto väärinkäytösten paljastajien suojelun vahvistamisesta kaikkialla EU:ssa

Direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta

Kysymyksiä ja vastauksia

Tietosivu

 

 

IP/18/3441

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar