Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Whistleblowerbeskyttelse: Kommissionen fastsætter nye EU-dækkende regler

Bruxelles, den 23. april 2018

Europa-Kommissionen foreslår ny lovgivning med henblik på at øge beskyttelsen af whistleblowere i hele EU.

De seneste skandaler som f.eks. Dieselgate, Luxleaks, Panamadokumenterne eller de aktuelle afsløringer om Cambridge Analytica viser, at whistleblowere kan spille en vigtig rolle i afsløringen af ulovlige aktiviteter, der skader offentlighedens interesse og borgernes og samfundets velfærd.

Det i dag fremsatte forslag sikrer en høj grad af beskyttelse af whistleblowere, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen, ved at der fastsættes nye EU-dækkende regler. Med den nye lovgivning indføres der sikre kanaler til indberetning, både inden for en organisation og til offentlige myndigheder. Desuden beskyttes whistleblowere mod afskedigelse, degradering og andre former for repressalier, og nationale myndigheder forpligtes til at oplyse borgerne og tilbyde offentlige myndigheder undervisning i håndtering af whistleblowere.

Frans Timmermans, førstenæstformand for Kommissionen, udtaler: "Mange af de seneste skandaler ville aldrig være kommet frem, hvis ikke personer med insiderviden havde haft mod til at stå frem. Men dem, som gjorde, tog enorme risici. Så hvis vi yder whistleblowere bedre beskyttelse, kan vi bedre afsløre og forebygge skader på offentlighedens interesse såsom svig, korruption, selskabsskatteundgåelse eller skade på folkesundheden eller miljøet. Der bør ikke være nogen straf for at gøre det rigtige. Herudover ydes der med det i dag fremsatte forslag også beskyttelse af de personer, der er kilder for undersøgende journalister, hvilket er med til at sikre, at ytringsfriheden og mediefriheden forsvares i Europa."

Věra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, tilføjer: "De nye regler for whistleblowerbeskyttelse vil ændre spillereglerne. I en globaliseret verden, hvor det kan være fristende at maksimere overskud, selv om det er ulovligt, er vi nødt til at støtte de personer, der er klar til at tage en risiko og afsløre alvorlige overtrædelser af EU-lovgivningen. Det skylder vi de ærlige folk i Europa.

Whistleblowere kan hjælpe med at afsløre, efterforske og sanktionere overtrædelser af EU-lovgivningen. De spiller også en vigtig rolle, idet de gør det muligt for journalister og den frie presse at varetage deres grundlæggende opgave i vores demokratier. Derfor bør whistleblowere ydes tilstrækkelig beskyttelse mod trusler og/eller repressalier. Borgere, der afslører ulovlige aktiviteter, bør ikke straffes pga. deres handlinger. Men i virkeligheden er der mange, der for deres handling betaler med deres job, omdømme eller sågar helbred: 36 % af de arbejdstagere, der indberettede uregelmæssigheder, blev udsat for repressalier (global undersøgelse om forretningsmoral fra 2016). Beskyttelsen af whistleblowere vil også være med til at sikre ytringsfriheden og mediefriheden og er afgørende for at beskytte retsstatsprincippet og demokratiet i Europa.

Beskyttelse i forbindelse med en lang række overtrædelser af EU-lovgivningen

Det i dag fremsatte forslag sikrer EU-dækkende beskyttelse ved indberetning af overtrædelser af EU-lovgivningen på området for offentlige udbud, finansielle tjenesteydelser, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, produktsikkerhed, transportsikkerhed, miljøbeskyttelse, nuklear sikkerhed, fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed og -velfærd, folkesundhed, forbrugerbeskyttelse, beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger samt sikkerhed i forbindelse med net- og informationssystemer. Forslaget gælder også ved overtrædelser af EU's konkurrenceregler, overtrædelser og misbrug af selskabsskatteregler og overtrædelser til skade for EU's finansielle interesser. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at gå ud over denne minimumsstandard og sikre omfattende rammer for whistleblowerbeskyttelse på grundlag af de samme principper.

Klare mekanismer og forpligtelser for arbejdsgivere

Samtlige virksomheder med mere end 50 ansatte eller med en omsætning på over 10 mio. EUR om året vil skulle indføre interne procedurer til behandling af indberetninger fra whistleblowere. Alle statslige og regionale forvaltninger og kommuner med over 10 000 indbyggere vil også være omfattet af den nye lovgivning.

Beskyttelsesmekanismerne skal omfatte:

  • Klare indberetningskanaler i og uden for organisationen med sikring af fortrolighed
  • Et indberetningssystem i tre led med:
  • Interne indberetningskanaler
  • Indberetning til kompetente myndigheder – hvis de interne kanaler ikke fungerer eller med rimelighed ikke kan forventes at fungere (f.eks. hvis anvendelsen af interne kanaler kan vanskeliggøre de ansvarlige myndigheders efterforskningsarbejde)
  • Indberetning til offentligheden/medierne – hvis der ikke træffes passende foranstaltninger efter indberetning via andre kanaler, eller hvis der er overhængende eller klar fare for offentlighedens interesse eller uoprettelig skade
  • Feedbackforpligtelser for myndigheder og virksomheder, som inden for tre måneder vil skulle reagere eller følge op på whistleblowernes indberetninger via interne indberetningskanaler.
  • Forebyggelse af repressalier og effektiv beskyttelse: Alle former for repressalier forbydes og bør sanktioneres. Hvis en whistleblower udsættes for repressalier, bør han eller hun have adgang til gratis rådgivning og passende retsmidler (f.eks. foranstaltninger til forebyggelse af chikane på arbejdspladsen eller afskedigelse). Der vil være omvendt bevisbyrde i sådanne tilfælde, således at det vil være den pågældende person eller organisation, som skal bevise, at de ikke straffer whistlebloweren. Whistleblowere vil også være beskyttet i retssager, navnlig ved at de fritages for ansvar for at have afsløret oplysningerne.

Effektive beskyttelsesforanstaltninger

Forslaget beskytter ansvarlig whistleblowing, der reelt har til hensigt at sikre offentlighedens interesse. Det indeholder derfor beskyttelsesforanstaltninger for at hindre ondsindede eller bedrageriske indberetninger og forebygge uberettiget omdømmemæssig skade. De personer, der berøres af en whistleblowers indberetning, vil fuldt ud nyde godt af uskyldsformodningen, adgangen til effektive retsmidler og til en upartisk domstol og retten til forsvar.

Baggrund

Den nuværende whistleblowerbeskyttelse i EU er i øjeblikket fragmenteret og ulige. Kun 10 EU-medlemsstater sikrer i dag fuld beskyttelse af whistleblowere. I de resterende lande er beskyttelsen delvis og finder kun anvendelse på specifikke sektorer eller kategorier af arbejdstagere.

Kommissionens forslag bygger på Europarådets anbefaling fra 2014 om beskyttelse af whistleblowere, hvori medlemsstaterne anbefales at indføre normative, institutionelle og retlige rammer til beskyttelse af enkeltpersoner, som i forbindelse med deres arbejde indberetter eller afslører oplysninger om trusler mod eller skade på offentlighedens interesse, og der fastsættes principper til vejledning af lande, når de indfører eller reviderer sådanne rammer.

I sine konklusioner om gennemsigtighed på skatteområdet af 11. oktober 2016 tilskyndede Rådet Kommissionen til at undersøge muligheden for handling på EU-plan i fremtiden. Civilsamfundsorganisationer og fagforeninger har med jævne mellemrum opfordret til udarbejdelse af EU-lovgivning med henblik på at beskytte whistleblowere, der handler i offentlighedens interesse.

Ved det andet årlige kollokvium om grundlæggende rettigheder i november 2016, som handlede om "Mediepluralisme og demokrati", forpligtede Kommissionens sig til at træffe foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere som kilde til journalister.

Øget whistleblowerbeskyttelse giver også virkning til Kommissionens tilsagn om at rette større fokus på håndhævelsen af EU-lovgivningen, hvilket blev fastsat i dens meddelelse fra 2016 med titlen EU-retten: Bedre resultater gennem bedre anvendelse.

Yderligere oplysninger

Meddelelse om øget whistleblowerbeskyttelse på EU-plan

Direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen

Spørgsmål og svar

Faktablad

IP/18/3441

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar