Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Защита на лицата, сигнализиращи за нередности: Комисията въвежда нови правила за целия ЕС

Брюксел, 23 април 2018 r.

Европейската комисия предлага нов закон за подобряване на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, на равнище ЕС.

Неотдавнашните скандали, като например „Дизелгейт“, „Люкслийкс“ „Досиетата от Панама“ или понастоящем Cambridge Analytica, показват, че лицата, сигнализиращи за нередности, могат да играят важна роля за разкриването на незаконни дейности, които вредят на обществения интерес и на благосъстоянието на нашите граждани и на обществото.

Днешното предложение ще гарантира високо равнище на защита за лицата, сигнализиращи за нередности, които докладват за случаи на нарушаване на законодателството на ЕС, като определи нови стандарти, валидни за целия ЕС. С новия закон ще се създадат безопасни канали за сигнализиране — както в рамките на дадена организация, така и към публичните органи. Също така той ще предпазва лицата, сигнализиращи за нередности, срещу уволнение, понижаване в длъжност и други форми на ответни действия с цел отмъщение и ще изисква от националните органи да информират гражданите и да предоставят на публичните органи обучение за това как да действат в случаи на подаване на сигнали за нередности.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Много от неправомерните деяния, предизвикали скандали напоследък, може би никога нямаше да се разчуят, ако вътрешни лица не бяха проявили смелостта да подадат информация за тях. Тези лица обаче поеха огромен риск. Следователно, ако осигурим по-добра защита на сигнализиращите за нередности лица, ще можем в по-голяма степен да откриваме и предотвратяваме вредите, нанасяни на обществения интерес, като например измамите, корупцията, избягването на корпоративните данъци и вредите за здравето на хората и за околната среда. Тези, които постъпват правилно, не трябва да бъдат наказвани. В допълнение днешното предложение защитава също онези, които действат като източници на информация за разследващите журналисти, като спомага да се гарантира защитата на свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите в Европа.“

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова добави: „Новите правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, ще бъдат от ключово значение. В глобализирания ни свят, където съществува истински стремеж за увеличаване на печалбата, понякога за сметка на спазването на законите, трябва да подкрепяме онези, които са готови да поемат риска да оповестят сериозни нарушения на правото на ЕС. Дължим това на честните хора на Европа.“

Лицата, сигнализиращи за нередности, могат да помогнат за разкриването, разследването и санкционирането на злоупотреби с правото на ЕС. Освен това те са важни, защото дават възможност на журналистите и на свободния печат да играят ключовата си роля на пазители на демокрацията в нашите общества. Ето защо лицата, сигнализиращи за нередности, се нуждаят от адекватна защита срещу сплашване и/или ответни действия с цел отмъщение. Гражданите, които оповестяват незаконни дейности, следва да не бъдат наказвани в резултат на своите действия. В действителност обаче много от тях заплащат за постъпката си със загуба на работното си място, репутацията си или дори здравето си: 36 % от работниците, които са съобщили за нередности, са станали жертва на ответни действия с цел отмъщение (проучване на Global Business Ethics от 2016 г.). Защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, ще допринесе и за опазването на свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите и е от съществено значение за защитата на принципите на правовата държава и демокрацията в Европа.

Защита за сигнализирането на широк спектър от нарушения на правото на ЕС

Днешното предложение осигурява защита на територията на целия Съюз за лицата, сигнализиращи за нарушения на законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки, финансовите услуги, предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма; безопасността на продуктите; сигурността на транспорта; опазването на околната среда; ядрената безопасност, безопасността на храните и фуражите и здравето на животните и хуманното отношение към тях; общественото здраве; защитата на потребителите; неприкосновеността на личния живот, защитата на данните и сигурността на мрежите и информационните системи. То се прилага и по отношение на нарушения на правилата за конкуренция на ЕС, нарушения и злоупотреби при правилата за облагане с корпоративен данък и вреди, нанасяни на финансовите интереси на ЕС. Комисията насърчава държавите членки да надхвърлят тези минимални стандарти и да създадат всеобхватни рамки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, въз основа на същите принципи.

Ясни механизми и задължения за работодателите

Всички предприятия с над 50 служители и с годишен оборот над 10 милиона евро ще трябва да въведат вътрешна процедура за разглеждане на сигнали за нередности. Новият закон ще обхване всички държавни и регионални администрации и общини с над 10 000 жители.

Механизмите за защита, които ще трябва да се установят, включват:

  • Ясни канали за сигнализиране, както в рамките на организацията, така и извън нея, които гарантират поверителност;
  • Триетапна система за сигнализиране:
  • Вътрешни канали за сигнализиране на нередности;
  • сигнализиране пред компетентните органи — ако вътрешните канали не функционират или не може разумно да се очаква да дадат резултат (напр. когато използването на вътрешни канали би могло да застраши ефективността на разследващите действия на отговорните органи);
  • сигнализиране на обществеността/медиите — ако не се предприемат подходящи действия след сигнализиране по други канали или в случай на явна опасност за обществения интерес или на необратими вреди;
  • Задължения за обратна информация за органите и предприятията, които в срок от 3 месеца (за вътрешните канали за сигнализиране за нередности) ще трябва да дадат отговор и да извършат последващи действия в резултат на подаден сигнал;
  • Предотвратяване на ответни действия с цел отмъщение и ефективна защита: всички форми на ответни действия с цел отмъщение са забранени и следва да се санкционират. Ако срещу лицето, сигнализиращо за нередности, бъдат предприети ответни действия с цел отмъщение, то следва да има достъп до безплатни съвети и подходящи правни средства за защита (напр. мерки за прекратяване на тормоза на работното място или за предотвратяване на уволняване). Тежестта на доказване в такива случаи ще се обръща, така че лицето или организацията, срещу които е подаден сигнал, да са тези, които трябва да докажат, че не са предприели ответни действия с цел отмъщение срещу подалото сигнал лице. Лицата, сигнализиращи за нередности, ще бъдат също така защитени при съдебни производства, по-конкретно чрез освобождаването им от отговорност за оповестяването на информацията.

Ефективни защитни мерки

Предложението цели да защити отговорното сигнализиране за нередности, което наистина се стреми да защити обществения интерес. Ето защо в него са включени защитни механизми за предотвратяване на злонамерено или целящо злоупотреба подаване на сигнали и за предотвратяване на неоснователно накърняване на репутацията. Лицата, засегнати от подадени сигнали за нередности, се ползват в пълна степен от презумпцията за невиновност, от правото на ефективна правна защита и на справедлив съдебен процес и от правото на защита.

Контекст

Закрилата на лицата, сигнализиращи за нередности, в ЕС в момента е разпокъсана и непоследователна. Понастоящем само в 10 държави — членки на ЕС, се гарантира, че лицата, сигнализиращи за нередности, са напълно защитени. В останалите държави предоставяната защита е частична и се прилага само за конкретни сектори или категории работници и служители.

Предложението на Комисията се основава на препоръката на Съвета на Европа от 2014 г. за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, в която се посочва, че „държавите членки разполагат с нормативна, институционална и правна рамка за защита на лицата, които сигнализират или разкриват информация за заплаха или вреда на обществения интерес, на която са станали свидетели в контекста на трудовата си дейност“, и се определят принципи, от които да се ръководят държавите при въвеждането или преразглеждането на такива рамки.

В заключенията си относно прозрачността в областта на данъчното облагане от 11 октомври 2016 г. Съветът насърчи Комисията да проучи възможността за бъдещи действия на ЕС. Организациите на гражданското общество и профсъюзите редовно отправят призиви за общоевропейско законодателство за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които действат в полза на обществения интерес.

Комисията пое ангажимент да предприеме действия за защита на лицата, сигнализиращи за нередности в качеството си на журналистически източници на информация, по време на втория годишен колоквиум на ЕС за основните права, проведен през ноември 2016 г. на тема „Медиен плурализъм и демокрация“.

С подобряването на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, се привежда в действие и ангажиментът на Комисията да постави по-силен акцент върху прилагането на законодателството на ЕС, както е посочено в нейното съобщение от 2016 г., озаглавено „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“.

За повече информация

Съобщение относно подобряване на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, на равнище ЕС

Директива за защита на лицата, подаващи сигнали относно нарушения на правото на Съюза

Въпроси и отговори

Информационен документ

IP/18/3441

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar