Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Stärka konkurrenskraften inom den europeiska detaljhandeln

Bryssel den 19 april 2018

I dag offentliggör EU-kommissionen bästa praxis för att stödja medlemsstaterna i deras ansträngningar att skapa en öppnare, mer integrerad och mer konkurrenskraftig detaljhandelssektor.

Detaljhandeln är en av de största sektorerna i EU:s ekonomi där nästan en av tio personer arbetar i över 3,6 miljoner detaljhandelsföretag. Sektorn förändras snabbt i takt med e-handelns utveckling och fler distributionskanaler, men skulle kunna fungera bättre. Därför hjälper kommissionen medlemsstaterna och näringslivet att hantera dagens utmaningar genom att ta itu med en mängd begränsningar inom detaljhandeln.

– EU-kommissionen har fastställt mycket konkret och effektiv bästa praxis för att vägleda medlemsstaterna i deras insatser för ökad innovation, produktivitet och konkurrenskraft inom detaljhandeln, säger EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Detta kommer att göra det möjligt för EU:s detaljhandlare att stärka sin globala närvaro och hjälpa våra små och medelstora detaljhandlare – ofta familjeföretag – att följa med i den tekniska utvecklingen. Allt detta kommer att främja skapandet av nya arbetstillfällen och stimulera den ekonomiska tillväxten.

– Framtiden för den europeiska detaljhandeln – och för ekonomin i stort – beror på dess förmåga att utveckla innovativa affärsmetoder och maximera nya möjligheter såsom e-handel, säger EU: s näringskommissionär Elżbieta Bieńkowska. Detta kräver ett gynnsamt företagsklimat. Därför ger vi råd till medlemsstaterna om hur man bäst ska tillämpa EU:s regler och följa exemplen på beprövade reformer i andra EU-länder.

 

Vilka är de viktigaste områdena där medlemsstaterna kan göra ytterligare framsteg?

  • Underlätta etableringar inom detaljhandeln. Det är viktigt för detaljhandlarna att snabbt kunna öppna en ny butik så att de kommer in på marknaden och därmed främjar produktiviteten och innovationen. Genom att förbättra efterlevnaden av tjänstedirektivet kan medlemsstaterna underlätta etableringar utan att äventyra allmänpolitiska intressen, såsom fysisk planering, miljöskydd och konsumentskydd. Nationella, regionala och lokala myndigheter uppmuntras att minska onödiga eller orimliga bördor och göra etableringsförfarandena för detaljhandeln enklare, snabbare och öppnare.

  • Minska begränsningarna för butikernas löpande verksamhet. Dessa kan bli en stor börda för företagen och påverkar deras produktivitet. Därför har kommissionen fastställt bästa praxis för reklamkampanjer och rabatter, särskilda försäljningskanaler, öppettider, specifika detaljhandelsskatter, köp av produkter i andra medlemsstater och avtalspraxis för modern detaljhandel. Syftet är att säkerställa lika konkurrensvillkor i detaljhandeln samt rättvisa och effektiva leveranskedjor, samtidigt som man inte begränsar möjligheten att följa berättigade offentliga politiska mål.

  • Anta nya strategier för att göra stadskärnorna mer dynamiska. Kommissionen har i dag också offentliggjort en vägledning om att främja återhämtningen och moderniseringen av den småskaliga detaljhandeln. I vägledningen får myndigheterna praktiska förslag på hur man kan hjälpa små detaljhandlare att följa med i den tekniska utvecklingen och möta framtidens utmaningar. Varje lösning utgår från verkliga exempel, som bygger på bästa praxis i EU och som kan överföras till närmiljön. I vägledningen finns framgångsrika exempel som medlemsstaterna kan låta sig inspireras av, t.ex. hur man ska bygga samhällen för detaljhandeln för att få konsumenterna att komma till stadskärnorna.

Dessutom ger indikatorn på begränsningar för detaljhandeln en användbar bild av situationen för detaljhandeln i medlemsstaterna. Den hjälper till att identifiera bästa praxis samt områden för eventuella reformer. Indikatorn är också ett dynamiskt kontrollverktyg för att mäta medlemsstaternas insatser när det gäller att minska begränsningarna i detaljhandeln och reformernas konsekvenser för marknadsresultat, bl.a. produktivitet, priser och innovation, samt spridningseffekter på andra sektorer.

Förutom att vägleda medlemsstaterna när det gäller reformer och prioriteringar för detaljhandeln, kommer kommissionen att fortsätta att följa utvecklingen av relevanta regelverk och ekonomiska utvecklingstendenser.

 

Bakgrund

Detaljhandeln är den näst största tjänstesektorn inom EU efter finansiella tjänster. Den står för 4,5 % av mervärdet i EU:s ekonomi och 8,6 % av alla arbetstillfällen i EU. Hushållen i EU spenderar upp till en tredjedel av sin budget i detaljhandelsbutiker. Detaljhandeln är också en viktig drivkraft för innovation och produktivitet. Genom att samverka med andra ekonomiska sektorer kan en effektivare detaljhandel ge positiva spridningseffekter för hela ekonomin. Färre begränsningar inom detaljhandeln leder till högre produktivitet inom tillverkningen. En effektivare detaljhandel kan erbjuda konsumenterna lägre priser, något som skapar en ökad efterfrågan och leder in tillverkarna på mer innovativa varor. 

I strategin för den inre marknaden 2015 åtog sig kommissionen att åtgärda alltför stora begränsningar för etablering av butiker och för butikernas dagliga verksamhet. Dagens meddelande om detaljhandeln är de senaste resultaten av strategin för den inre marknaden. Det kompletterar andra initiativ som förslag som gör det lättare för företag att sälja produkter i hela EU, initiativ för uppstartsföretag och expanderande företag, åtgärder för att ge en energiinjektion till tjänstesektorn, åtgärder för effektiv och professionell upphandling och skyddet för EU:s ledande ställning inom know-how och innovation, åtgärder för stimulans till tjänstesektorn samt förbättringar av den inre marknaden och handel med säkra produkter i hela EU. Det bidrar också till kommissionens ansträngningar att skapa EU: s digitala inre marknad, särskilt initiativen om geoblockering, gränsöverskridande paketleveranser, modernisering av momsen och digitala avtalsregler

 

Läs mer

IP/18/3377

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar