Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Europese detailhandel concurrerender maken

Brussel, 19 april 2018

De Commissie publiceert vandaag een reeks best practices om de lidstaten te helpen de detailhandel opener, beter geïntegreerd en concurrerender te maken.

De detailhandel is een van de grootste bedrijfstakken in de EU. Bijna een op de tien mensen werkt in deze bedrijfstak, die meer dan 3,6 miljoen ondernemingen telt. Door de opkomst van webwinkels en multichannel retailing verandert de bedrijfstak in hoog tempo en er liggen kansen om betere resultaten te boeken. Daarom helpt de Commissie de lidstaten en ondernemers de huidige knelpunten te overwinnen, door diverse beperkingen in de detailhandel aan te pakken.

Jyrki Katainen, vicevoorzitter voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: "De Commissie heeft zeer concrete en effectieve best practices gevonden waardoor de lidstaten zich kunnen laten inspireren om onze detailhandel innovatiever, productiever en concurrerender te maken. Europese detailhandelaren kunnen hierdoor hun wereldwijde aanwezigheid versterken en voor onze vele detailhandelaren uit het mkb – vaak familiebedrijven – wordt het gemakkelijker om technologische veranderingen te omarmen. Dit levert banen op en wakkert de groei van de economie aan."

Elżbieta Bieńkowska, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf: "Voor de toekomst van de Europese detailhandel – en onze economie in het algemeen – is het cruciaal dat we erin slagen innovatieve handelsmodellen te ontwikkelen en optimaal gebruik te maken van nieuwe kansen, zoals webwinkels. Maar dan moet er wel een gunstig ondernemingsklimaat zijn. Daarom geven we de lidstaten advies over de wijze waarop zij de EU-regels het beste kunnen toepassen. We laten zien hoe zij kunnen profiteren van beproefde hervormingen, die hun waarde al hebben bewezen in andere EU-lidstaten."

 

Op welke gebieden kunnen de lidstaten nog verbeteringen doorvoeren?

  • Eenvoudigere vestiging van detailhandelszaken: voor detailhandelaren is het, om toegang tot de markt te krijgen, cruciaal dat zij snel een nieuwe winkel kunnen openen, waarmee de productiviteit en innovatie worden bevorderd. Door de dienstenrichtlijn beter na te leven kunnen de lidstaten de vestiging vereenvoudigen zonder belangen van het overheidsbeleid, zoals stads- en plattelandsplanning, milieubescherming en consumentenbescherming, in gevaar te brengen. Nationale, regionale en lokale overheden worden aangemoedigd onnodige of onevenredige lasten weg te nemen en de procedures voor de vestiging van detailhandelszaken eenvoudiger, korter en transparanter te maken.

  • Minder beperkingen voor dagelijkse transacties van winkels: aangezien deze beperkingen voor ondernemingen ernstige hinder en productiviteitsverlies kunnen opleveren, heeft de Commissie best practices vastgesteld voor verkoopacties en kortingen, specifieke distributiekanalen, winkelopeningstijden, specifieke belastingen voor de detailhandel, aankoop van producten in andere lidstaten en contractuele praktijken van moderne detailhandel. Gestreefd wordt naar een gelijk speelveld in de detailhandel en eerlijke en efficiënte toeleveringsketens, zonder afbreuk te doen aan de vrijheid om gerechtvaardigde doelstellingen van het overheidsbeleid te verwezenlijken.

  • Nieuwe benaderingen om de vitaliteit van stadscentra te bevorderen: de Commissie heeft vandaag ook een gids gepubliceerd over de stimulering en modernisering van de kleine detailhandel. De gids bevat praktische suggesties voor overheden om kleine detailhandelaren te helpen technologische veranderingen te omarmen en zich voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Elke oplossing is onderbouwd met voorbeelden uit de praktijk, die aan best practices in de hele EU zijn ontleend en aan de situatie ter plaatse kunnen worden aangepast. De lidstaten kunnen uit de succesverhalen in de gids inspiratie putten, bijvoorbeeld voor de opbouw van een winkeliersgemeenschap om stadscentra aantrekkelijk te maken voor consumenten.

Daarnaast geeft de restrictiviteitsindicator voor de detailhandel (Retail Restrictiveness Indicator; RRI) een nuttig inzicht in de toestand van de detailhandel in de lidstaten. Daardoor wordt het gemakkelijker om vast te stellen wat de best practices zijn en op welke gebieden welllicht aanpassingen nodig zijn. De RRI is tevens een dynamisch monitoringinstrument waarmee gemeten kan worden in hoeverre de lidstaten zich inspannen om de beperkingen voor de detailhandel terug te dringen en welk effect deze inspanningen hebben op de prestaties van de markt, zoals productiviteit, prijzen en innovatie, en hoe dit doorwerkt in andere sectoren.

Naast de vandaag goedgekeurde richtsnoeren voor de lidstaten op het gebied van hervormingen en prioriteitstelling voor het handhavingsbeleid in de detailhandel, zal de Commissie ook blijven toezien op de ontwikkeling van relevante regelgevingskaders en economische trends.

 

Achtergrond

De detailhandel is, na financiële dienstverlening, de grootste dienstverlenende bedrijfstak, die 4,5 % van de toegevoegde waarde in de EU genereert en 8,6 % van alle banen in de EU vertegenwoordigt. EU-huishoudens geven tot een derde van hun budget uit in detailhandelszaken. De detailhandel is ook een belangrijke aanjager van innovatie en productiviteit. Door de interactie met andere bedrijfstakken kan een beter presterende detailhandel een positieve uitwerking hebben op de hele economie. Minder beperkingen in de detailhandel leiden tot een hogere productiviteit in de industrie. Een efficiëntere detailhandel kan leiden tot lagere prijzen voor consumenten en de vraag doen stijgen, en fabrikanten aanzetten tot de ontwikkeling van innovatievere producten. 

In de strategie voor de eengemaakte markt uit 2015 heeft de Commissie toegezegd buitensporige beperkingen voor de vestiging van winkels en dagelijkse transacties van winkels te zullen aanpakken. De mededeling van vandaag over de detailhandel is de laatste stap in de uitvoering van de strategie voor de eengemaakte markt. Zij vormt een aanvulling op andere initiatieven, zoals voorstellen om het voor bedrijven gemakkelijker te maken producten in de hele EU te verkopen, een starters- en opschalingsinitiatief, maatregelen voor een nieuwe impuls voor de dienstensector, maatregelen voor efficiënte en professionele overheidsopdrachten en de bescherming van Europese kennis en innovatievoorsprong, stappen om de naleving en het praktisch functioneren van de eengemaakte markt van de EU te verbeteren en de handel in veilige producten in heel Europa te bevorderen. De mededeling sluit aan bij de inspanningen van de Commissie om in de EU een digitale eengemaakte markt te creëren, en met name bij de initiatieven op het gebied van geoblocking, grensoverschrijdende pakketbezorging, modernisering van de btw en regels voor digitale overeenkomsten

 

Meer informatie

IP/18/3377

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar