Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas mazumtirdzniecības nozares konkurētspējas nostiprināšana

Briselē, 2018. gada 19. aprīlī

Šodien Komisija ir nopublicējusi paraugprakses apkopojumu, lai šādi atbalstītu dalībvalstis centienos izveidot atvērtāku, integrētāku un konkurētspējīgāku mazumtirdzniecības nozari.

Mazumtirdzniecības nozare ir viena no lielākajām tautsaimniecības nozarēm – gandrīz katrs desmitais iedzīvotājs strādā kādā no vairāk nekā 3,6 miljoniem mazumtirdzniecības uzņēmumu. Līdz ar e-komercijas un daudzkanālu mazumtirdzniecības attīstību straujas pārmaiņas notiek arī mazumtirdzniecības nozarē, taču tajā joprojām var panākt labākus rezultātus. Tāpēc Komisija palīdz dalībvalstīm un uzņēmējiem risināt jautājumus par dažādiem ierobežojumiem mazumtirdzniecības nozarē, lai tādējādi pārvarētu pašreizējās problēmas.

Par darbvietām, izaugsmi, investīcijām un konkurētspēju atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens teica: “Komisija ir apzinājusi konkrētus un ļoti iedarbīgus veidus, kā dalībvalstu centienus ievirzīt tādā gultnē, kas ļautu palielināt mūsu mazumtirdzniecības nozares inovētspēju, produktivitāti un konkurētspēju. Šāda attīstība atļaus Eiropas mazumtirgotājiem nostiprināt savu pozīciju pasaules tirgū un palīdzēs daudzajiem MVU mazumtirgotājiem, kas bieži vien ir ģimenes uzņēmumi, apgūt jaunās tehnoloģijas. Tas viss kopā sekmēs jaunu darbvietu izveidi un ekonomisko izaugsmi."

Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisāre Elžbeta Beņkovska norādīja: "Ne tikai Eiropas mazumtirdzniecības nozares, bet arī visas ES tautsaimniecības nākotne ir atkarīga no tā, vai spēsim attīstīt inovatīvus uzņēmējdarbības modeļus un iespējami labāk izmantot jaunās iespējas, ko sniedz, piemēram, e-komercija. Tālab ir jāveido labvēlīga uzņēmējdarbības vide. Lai to panāktu, mēs sniedzam dalībvalstīm padomus par to, kā vislabāk piemērot ES noteikumus un kā gūt labumu no citu ES valstu dzīvē pārbaudīto reformu piemēriem."

 

Kurās jomās dalībvalstīm ir vislielākās iespējas panākt turpmāku progresu?

  • Mazumtirdzniecības punktu izveides atvieglināšana. Mazumtirgotājam, kas vēlas ieiet jaunā tirgū, ir svarīgi, lai tas varētu ātri atvērt jaunu veikalu un tādējādi palielināt savu produktivitāti un ieviest inovācijas. Uzlabojot atbilstību Pakalpojumu direktīvai, dalībvalstis var atvieglināt mazumtirdzniecības punktu izveidi tā, lai netiktu apdraudētas sabiedrības intereses, piemēram, attiecībā uz pilsētu un lauku plānošanu, vides vai patērētāju tiesību aizsardzību. Valsts, reģionālās un vietējās iestādes ir aicinātas samazināt nepamatoti vai nesamērīgi lielo slogu, vienkāršojot, saīsinot mazumtirdzniecības punktu izveides procedūras un padarot tās pārredzamākas.

  • Veikalu ikdienas darbību kavējošu ierobežojumu samazināšana. Šādi ierobežojumi var kļūt par ievērojamu slogu uzņēmumiem un ietekmēt to produktivitāti, un tāpēc Komisija ir apzinājusi paraugpraksi attiecībā uz noieta veicināšanas pasākumiem, atlaidēm, konkrētiem pārdošanas kanāliem, veikalu darba laiku, mazumtirdzniecībai specifiskiem nodokļiem, produktu iegādi citās dalībvalstīs un līgumisko praksi mūsdienīgā mazumtirdzniecības nozarē. Tas tiek darīts, lai mazumtirdzniecībā izveidotu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, kā arī taisnīgas un efektīvas piegādes ķēdes, vienlaikus gādājot par to, lai netiktu ierobežota brīvība sasniegt pamatotus sabiedriskās kārtības mērķus.

  • Jaunu pieeju pieņemšana ar mērķi vairāk iedzīvināt pilsētu centrus. Komisija šodien nopublicēja arī rokasgrāmatu par to, kā sekmēt mazās mazumtirdzniecības nozares revitalizāciju un modernizāciju. Rokasgrāmatā publiskām iestādēm sniegti praktiski ieteikumi par to, kā palīdzēt mazajiem mazumtirgotājiem savā labā izmantot tehnoloģiju attīstību un risināt nākotnē gaidāmos izaicinājumus. Katrs risinājums ilustrēts ar piemēru no dzīves, kurš ņemts no ES apkopotās paraugprakses, kas pielāgojama vietējiem apstākļiem. Rokasgrāmatā var lasīt veiksmes stāstus, no kuriem dalībvalstis var smelties iedvesmu, piemēram, par to, kā veidot tādas mazumtirdzniecības kopienas, kas patērētājus pamudinātu doties uz pilsētas centru.

Lietderīgs rīks, kas sniedz ieskatu par mazumtirdzniecības stāvokli dalībvalstīs, ir mazumtirdzniecības ierobežotības indikators (MII). Tas palīdz apzināt paraugpraksi, kā arī jomas, kurās, iespējams, jāveic reformas. MII izmantojams arī kā dinamisks pārraudzības rīks, kas ļauj novērtēt dalībvalstu centienus mazumtirdzniecības ierobežojumu samazināšanā un šādu reformu ietekmi uz tirgus darbības rādītājiem, tostarp produktivitāti, cenām un inovāciju, kā arī domino efektu citās nozarēs.

Papildus šodien sniegtajiem norādījumiem par dalībvalstīs veicamajām reformām un prioritāšu noteikšanu attiecībā uz noteikumu izpildes politiku mazumtirdzniecības nozarē Komisija turpinās pārraudzīt attiecīgo tiesisko regulējumu attīstību un tendences ekonomikā.

 

Priekšvēsture

Mazumtirdzniecība ir otra lielākā ES pakalpojumu nozare pēc finanšu sektora, un tā ES ekonomikā radījusi 4,5 % pievienotās vērtības un 8,6 % no visām darbvietām Eiropas Savienībā. ES mājsaimniecību tēriņi par mazumtirdzniecības veikalos iegādātajām precēm sasniedz vienu trešdaļu no to budžeta. Mazumtirdzniecība ir arī viens no galvenajiem inovācijas un produktivitātes virzītājspēkiem. Tā kā mazumtirdzniecība veido mijiedarbību ar citām ekonomikas nozarēm, tās sekmīgāka darbība var radīt pozitīvu domino efektu, kas atsauksies visā tautsaimniecībā. Ierobežojumu samazināšana mazumtirdzniecībā ļaus panākt produktivitātes pieaugumu ražošanas nozarē. Efektīvāka mazumtirdzniecības nozare var piedāvāt patērētājiem zemākas cenas, tādējādi panākot pieprasījuma pieaugumu un līdz ar to mudinot ražotājus laist tirgū inovatīvākas preces.  

2015. gadā publicētajā Vienotā tirgus stratēģijā Komisija apņēmās risināt jautājumu par pārmērīgajiem ierobežojumiem attiecībā uz veikalu izveidi un ikdienas darbību. Šodien publicētais paziņojums par mazumtirdzniecību ir pēdējais dokuments, kas bija jāpieņem atbilstīgi Vienotā tirgus stratēģijai. Tas papildina citas iniciatīvas, piemēram, priekšlikumus par to, kā atvieglot uzņēmumiem produktu pārdošanu visā ES, Jaunuzņēmumu un augošo uzņēmumu atbalsta iniciatīvu, pasākumus, kuru mērķis ir dot jaunu impulsu pakalpojumu nozarei, pasākumus efektīva un profesionāla iepirkuma veidošanai un Eiropas zinātības un inovācijas vadības aizsardzībai un pasākumus ar mērķi sekmēt uzticēšanos ES vienotajam tirgum un veicināt tā praktisku darbību, kā arī uzlabot drošu produktu tirdzniecību visā Eiropā. Paziņojums veidots atbilstīgi arī Komisijas centieniem izveidot ES digitālo vienoto tirgu un jo īpaši iniciatīvām par ģeogrāfisko bloķēšanu, paku pārrobežu piegādi, PVN sistēmas modernizāciju un digitālo līgumu noteikumiem

 

Plašāka informācija

IP/18/3377

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar