Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Didinti Europos mažmeninės prekybos sektoriaus konkurencingumą

Briuselis, 2018 m. balandžio 19 d.

Šiandien Komisija skelbia geriausios praktikos pavyzdžių rinkinį, siekdama paremti valstybių narių pastangas sukurti atviresnį, geriau integruotą ir konkurencingesnį mažmeninės prekybos sektorių.

Mažmeninės prekybos sektorius yra vienas iš didžiausių ES ekonomikos sektorių. Jam priklauso daugiau kaip 3,6 mln. mažmeninės prekybos bendrovių, kuriose dirba beveik kas dešimtas žmogus. Vystantis elektroninei prekybai ir daugiakanalei mažmeninei prekybai sektorius sparčiai keičiasi ir turi potencialo veikti efektyviau. Todėl Komisija padeda valstybėms narėms ir veiklos vykdytojams įveikti šiuo metu iškilusias problemas, spręsdama apribojimų susikaupimą mažmeninės prekybos sektoriuje.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas sakė: „Komisija nustatė labai konkrečius ir veiksmingus praktinius veiksmus, kad nukreiptų valstybių narių pastangas skatinti mūsų mažmeninės prekybos sektoriaus inovacijas, našumą ir konkurencingumą. Tai sudarys galimybes Europos mažmenininkams aktyviau išeiti tį pasaulinį lygmenį, o mūsų gausioms mažmeninėms MVĮ – kurios dažnai yra šeimos verslas – padės prisitaikyti prie technologijų pokyčių. Visa tai padės sukurti darbo vietų, skatins ekonomikos augimą.

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Europos Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska sakė: „Europos mažmeninės prekybos sektoriaus, kaip ir visos mūsų ekonomikos, ateitis priklauso nuo gebėjimo plėtoti novatoriškus verslo modelius ir kuo geriau pasinaudoti naujomis galimybėmis, kaip antai elektronine prekyba. Tam reikia palankios verslo aplinkos. Todėl mes ir siūlome valstybėms narėms patarimų, kaip geriausiai taikyti ES taisykles ir sekti kitose ES šalyse išbandytais reformų pavyzdžiais.“

 

Kokiose pagrindinėse srityse valstybės narės gali padaryti didesnę pažangą?

  • Lengvinti mažmenininkų įsisteigimą. Mažmenininkams, siekiantiems patekti į rinką, ypač svarbu greitai įsteigti naują parduotuvę, taip skatinant našumą ir inovacijas. Gerindamos atitiktį Paslaugų direktyvai, valstybės narės gali palengvinti įsisteigimą nekeldamos rizikos viešosios politikos interesams, kaip antai miesto ir kaimo planavimui, aplinkos ir vartotojų apsaugai. Nacionalinės, regioninės ir vietinės valdžios institucijos skatinamos mažinti nebūtiną arba neproporcingai didelę naštą, supaprastinti mažmenininkų įsisteigimo procedūras, siekti, kad jos būtų trumpesnės ir skaidresnės.

  • Mažinti parduotuvių nepertraukiamos veiklos apribojimų. Jie gali tapti didele našta verslui ir daryti įtaką našumui, ir dėl to Komisija nustatė geriausią pardavimo skatinimo ir nuolaidų, konkrečių pardavimo kanalų, parduotuvių darbo laiko, specialių mažmeninės prekybos mokesčių, produktų pirkimo kitose valstybėse narėse ir šiuolaikinės mažmeninės prekybos sutarčių sudarymo praktiką. Siekiama užtikrinti vienodas sąlygas mažmeninės prekybos srityje ir sąžiningą ir veiksmingą pasiūlos grandinę, neapribojant laisbės siekti pateisinamų viešosios politikos tikslų.

  • Laikytis naujo požiūrio skatinant miestų centrų gyvybingumą. Komisija šiandien taip pat paskelbė smulkiosios mažmeninės prekybos atgaivinimo ir modernizavimo skatinimo vadovą. Vadove valdžios institucijoms pateikiami praktiniai pasiūlymai, kaip padėti smulkiesiems mažmenininkams įdiegti technologinius pokyčius ir spręsti ateities problemas. Kiekvienas pasiūlymas pagrįstas praktiniais pavyzdžiais iš gyvenimo, surinktais remiantis visos ES geriausia patirtimi ir skirtais panaudoti vietos aplinkoje. Vadove pateikiamos sėkmės istorijos, iš kurių valstybės narės gali semtis įkvėpimo, pavyzdžiui, kaip kurti mažmenininkų bendruomenes, kurios padėtų pritraukti vartotojus į miestų centrus.

Be to, pravartus yra ribojamojo poveikio rodiklis mažmeninės prekybos srityje (RRI), kuris rodo mažmeninės prekybos padėtį valstybėse narėse. Jis padeda nustatyti geriausios praktikos pavyzdžius bei būsimų reformų sritis. Be to, RRI yra dinamiška stebėjimo priemonė, naudojama vertinant valstybių narių pastangas mažinti apribojimų mažmeninės prekybos sektoriuose ir tokių reformų poveikį rinkos veikimui bei rezultatams, įskaitant našumą, kainas ir inovacijas, bei netiesioginį poveikį kitiems sektoriams.

Komisija ne tik pateikia šiandien pristatomas valstybių narių reformų ir vykdymo užtikrinimo prioritetų nustatymo mažmeninės prekybos srityje gaires, bet ir toliau stebės susijusių reglamentavimo sistemų ir ekonominių tendencijų raidą.

 

Pagrindiniai faktai

Mažmeninė prekyba yra antras pagal didumą ES paslaugų sektorius po finansinių paslaugų; jame sukuriama 4,5 proc. ES ekonomikos pridėtinės vertės ir užtikrinama 8,6 proc. visų darbo vietų ES. Mažmeninės prekybos parduotuvėse ES namų ūkiai išleidžia iki trečdalio savo lėšų. Mažmeninė prekyba taip pat yra svarbi našumo ir inovacijų skatintoja. Geriau veikiantis mažmeninės prekybos sektorius per sąveiką su kitais ekonomikos sektoriais gali paskatinti teigiamą netiesioginį poveikį visai ekonomikai. Kuo mažiau apribojimų mažmeninėje prekyboje, tuo didesnis gamybos našumas. Veiksmingesnis mažmeninės prekybos sektorius gali pasiūlyti pirkėjams mažesnes kainas, o tai sukuria didesnę paklausą ir skatina gamintojus rinktis naujoviškesnes prekes. 

2015 m. Bendrosios rinkos strategijoje Komisija įsipareigojo spręsti perviršinių parduotuvių kūrimo ir kasdienio parduotuvių veikimo apribojimų klausimus. Šiandienos komunikatas dėl mažmeninės prekybos yra paskutinis Bendrosios rinkos strategijkos siektinas tikslas. Juo papildomos kitos iniciatyvos, kaip antai pasiūlymai palengvinti sąlygas bendrovėms prekiauti produktais visoje ES, pradedančiųjų ir veiklą plečiančių įmonių iniciatyva, naujos priemonės paslaugų sektoriui skatinti, veiksmingų ir profesionalių viešųjų pirkimų rengimo priemonės ir Europos praktinės patirties ir inovacijų lyderystės apsauga, veiksmai, kuriais siekiama sustiprinti atitikties užtikrinimą ir ES bendrosios rinkos praktinį veikimą ir prekyba saugiais produktais visoje Europoje. Be to, jis dera su Komisijos pastangomis sukurti ES bendrąją skaitmeninę rinką, visų pirma įgyvendinant geoblokavimo, tarpvalstybinio siuntinių pristatymo, PVM modernizavimo ir skaitmeninių sutarčių taisyklių iniciatyvas. 

 

Daugiau informacijos

IP/18/3377

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar