Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan vähittäiskauppa-alan kilpailukykyä vahvistetaan

Bryssel 19. huhtikuuta 2018

Komissio julkaisee tänään esimerkkejä parhaista käytännöistä tukemaan jäsenmaiden pyrkimyksiä luoda avoimempi, yhdennetty ja kilpailukykyinen vähittäiskauppa-ala.

Vähittäiskauppa-ala on yksi suurimmista EU:n talouden aloista. Yksi joka kymmenestä työntekijästä toimii vähittäiskauppa-alan yli 3,6 miljoonassa yrityksessä. Verkkokaupan ja monikanavaisen vähittäiskaupan kehityksen myötä ala on muuttumassa nopeasti, ja sen toimivuutta on mahdollista parantaa. Siksi komissio auttaa jäsenmaita ja alalla toimijoita selviytymään nykyisistä haasteista ja pyrkii puuttumaan vähittäiskaupan alan moniin rajoituksiin.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen kertoi komission määrittäneen erittäin konkreettisia ja tehokkaita tapoja ohjata jäsenvaltioiden toimia, joilla ne pyrkivät lisäämään innovointia, tuottavuutta ja kilpailukykyä Euroopan vähittäiskauppa-alalla. Kataisen mukaan näin mahdollistetaan se, että eurooppalaiset vähittäiskauppiaat voivat vahvistaa asemaansa maailmanmarkkinoilla, ja autetaan EU:ssa vähittäiskaupan alalla usein perheyrityksinä toimivia pk-yrityksiä sopeutumaan teknologiseen muutokseen. ”Kaikella tällä edesautetaan työpaikkojen luomista ja edistetään talouskasvua”, Katainen toteaa.

Euroopan vähittäiskauppa-alan – ja laajemmin Euroopan koko talouden – tulevaisuus riippuu sen kyvystä kehittää innovatiivisia liiketoimintamalleja ja hyödyntää täysimääräisesti verkkokaupan kaltaiset uudet mahdollisuudet. Tämä edellyttää suotuisaa liiketoimintaympäristöä. Sen vuoksi tarjoamme ohjeistusta jäsenmaille siitä, miten parhaiten soveltaa EU:n sääntöjä ja kuinka muissa EU-maissa jo testattuja uudistuksia voi hyödyntää”, sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska lisää.

 

Mitkä ovat tärkeimmät asiat, joita jäsenmaat voivat pyrkiä parantamaan?

  • Vähittäiskaupan sijoittautumisen edistäminen Vähittäiskauppiaiden markkinoille pääsyn kannalta ensiarvoisen tärkeää on se, että kaupan perustaminen käy nopeasti, sillä tämä lisää tuottavuutta ja innovointia. Tehostamalla palveludirektiivin noudattamista jäsenvaltiot voivat tehdä perustamisesta helpompaa vaarantamatta yleisiä poliittisia etuja, kuten kaavoitusta sekä luonnon ja kuluttajien suojelua. Kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia kehotetaan vähentämään tarpeetonta tai suhteetonta taakkaa ja tekemään vähittäiskaupan sijoittautumismenettelyistä yksinkertaisempia, lyhyempiä ja avoimempia.

  • Kauppojen päivittäiseen toimintaan liittyvien rajoitusten vähentäminen Erilaiset rajoitukset voivat muodostua huomattavaksi taakaksi yrityksille ja vaikuttaa niiden tuottavuuteen. Siksi komissio on yksilöinyt parhaita käytäntöjä, jotka liittyvät myynninedistämiseen ja alennuksiin, erityisiin myyntikanaviin, kauppojen aukioloaikoihin, vähittäiskauppakohtaisiin veroihin, tuotteiden ostamiseen jostakin toisesta EU-maasta sekä nykyaikaisen vähittäiskaupan sopimuskäytäntöihin. Tavoitteena on vähittäismarkkinoiden tasapuolisten toimintaedellytysten ja oikeudenmukaisten ja tehokkaiden toimitusketjujen varmistaminen ilman, että rajoitetaan vapautta pyrkiä perusteltujen julkisen politiikan tavoitteisiin.

  • Uusien kaupunkikeskuksia elävöittävien lähestymistapojen omaksuminen Komissio julkaisi tänään myös pienten vähittäiskauppojen elvyttämistä ja uudistamista koskevan oppaan. Oppaassa viranomaisille esitetään käytännön ehdotuksia siitä, miten pienet vähittäiskaupat voivat sopeutua teknologiseen muutokseen ja vastata tuleviin haasteisiin. Jokaisen ratkaisun tueksi esitetään eri puolilta EU:ta kerättyjä käytännön esimerkkejä, joita voidaan soveltaa kulloiseenkin paikalliseen olosuhteeseen. Oppaassa esitellään jäsenmaiden inspiraation lähteeksi menestystarinoita esimerkiksi siitä, miten muodostaa kuluttajia keskustaan houkuttelevia vähittäiskaupan yhteisöjä.

Vähittäiskaupan sääntelyindikaattori antaa hyödyllisen yleisnäkymän vähittäiskaupan tämänhetkiseen tilanteeseen jäsenmaissa. Se auttaa kartoittamaan parhaita käytäntöjä sekä aloja, joilla mahdollisesti tarvitaan uudistuksia. Vähittäiskaupan sääntelyindikaattoria käytetään myös dynaamisena seurantatyökaluna, jolla mitataan jäsenvaltioiden toimia vähittäiskaupan sääntelyn vähentämisessä ja uudistusten vaikutusta markkinoiden toimivuuteen, kuten tuottavuuteen, hintoihin, innovointiin ja heijastusvaikutuksiin muille aloille.

Tänään annettujen jäsenmaiden uudistuksia koskevien ohjeiden ja vähittäiskaupan täytäntöönpanopolitiikan tärkeysjärjestyksen asettamisen ohella komissio aikoo valvoa jatkossakin vähittäiskaupan sääntelykehyksiä ja taloussuuntauksia.

 

Taustaa

Vähittäiskauppa on rahoituspalvelujen jälkeen EU:n toiseksi suurin palveluala. Se tuottaa 4,5 prosenttia EU:n talouden arvonlisäyksestä ja 8,6 prosenttia kaikista EU:n työpaikoista. EU:n kotitaloudet kuluttavat kolmanneksen menoistaan vähittäiskaupoissa. Vähittäiskauppa on myös merkittävä innovointia ja tuottavuutta vauhdittava tekijä. Tehokkaammin toimiva vähittäiskauppa-ala voi saada aikaan myönteisiä heijastusvaikutuksia koko talouteen, sillä se on kytköksissä muihin talouden aloihin. Vähittäiskaupan sääntelyn vähentäminen parantaa valmistuksen tuottavuutta. Tehokas vähittäiskauppa-ala voi tarjota kuluttajille alhaisempia hintoja, mikä puolestaan lisää kysyntää ja ohjaa tuottajia valmistamaan innovatiivisempia tuotteita. 

Komissio sitoutui vuoden 2015 sisämarkkinastrategiassa poistamaan kauppojen perustamiseen liittyvät ja kauppojen päivittäistä toimintaa rajoittavat liialliset rajoitukset. Tänään annettu vähittäiskauppaa koskeva tiedonanto on sisämarkkinastrategian viimeinen elementti. Se täydentää muita aloitteita kuten ehdotuksia, joiden tavoitteena on auttaa yrityksiä ja erityisesti pk-yrityksiä myymään tuotteitaan Euroopassa, Start-up- ja scale-up-yrityksiä koskevaa aloitetta, toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on antaa uutta pontta palvelutaloudelle, tehokkaita ja ammattimaisia hankintoja koskevia toimia, EU:n osaamisen ja innovoinnin johtavan aseman suojaamista koskevia toimia, toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa EU:n sisämarkkinoiden sääntöjen noudattamista ja käytännön toimintaa sekä toimia, joilla tähdätään takaamaan kaupan olevien tuotteiden turvallisuus kaikkialla EU:ssa. Tänään annettu tiedonanto liittyy niin ikään erottamattomasti komission pyrkimyksiin luoda EU:n digitaaliset sisämarkkinat etenkin maarajoituksia, rajat ylittäviä pakettitoimituspalveluita, ALV-järjestelmän uudistamista sekä digitaalisten sopimusten sääntöjä koskevien aloitteiden avulla. 

 

Lisätietoja

IP/18/3377

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar