Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa jaemüügisektori konkurentsivõime parandamine

Brüssel, 19. aprill 2018

Täna avaldab komisjon parimad tavad, et toetada liikmesriike nende püüdlustes luua avatum, integreeritum ja konkurentsivõimelisem jaemüügisektor.

Jaemüügisektor on üks ELi majanduse suuremaid sektoreid – üks kümnest inimesest töötab ühes rohkem kui 3,6 miljonist jaemüügiettevõttest. Sektor muutub kiiresti tänu e-äri ja mitmekanalilise jaekaubanduse arengule, kuid selle tulemused võiksid olla veelgi paremad. See on põhjus, miks komisjon aitab liikmesriikidel ja ettevõtjatel lahendada praegusi probleeme ning püüab leevendada jaemüügisektoris esinevate piirangute kuhjumist.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav komisjoni asepresident Jyrki Katainen sõnas: „Komisjon on kindlaks teinud spetsiaalsed ja tulemuslikud tavad, millega toetatakse liikmesriike nende püüdlustes suurendada meie jaesektoris innovatsiooni osakaalu ning parandada tootlikkust ja konkurentsivõimet. See võimaldab Euroopa jaemüüjatel tugevdada oma ülemaailmset kohalolekut ja on abiks meie paljudele VKEdest jaemüüjatele, mis on sageli pereettevõtted, nende jõupingutustes tulla toime tehnoloogilise arenguga. Kõik see kokku aitab luua töökohti ja kiirendab majanduskasvu.“

Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska ütles: „Euroopa jaemüügisektori tulevik ja kogu meie majandus laiemalt sõltuvad võimest luua innovaatilisi ärimudeleid ja maksimaalselt ära kasutada selliseid uusi võimalusi nagu e-äri. Selleks on vaja soodsat ärikeskkonda. Ja just sel põhjusel anname me liikmesriikidele nõu, kuidas kõige paremini kohaldada ELi reegleid ja võtta eeskuju teistes ELi riikides edukaks osutunud reformidest.“

 

Mis valdkondi saavad liikmesriigid parandada?

  • Jaemüügiettevõtte asutamise lihtsustamine. Uue poe kiire avamine on jaemüüjatele ülioluline, et saada juurdepääs turule, seejuures edendades tootlikkust ja innovatsiooni. Kui parandada teenuste direktiivi järgimist, saaksid liikmesriigid muuta ettevõtte asutamise lihtsamaks, ohustamata seejuures avaliku poliitika huvisid, näiteks asulaplaneerimist ning keskkonna- ja tarbijakaitset. Riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi julgustatakse kõrvaldama põhjendamatuid ja ebaproportsionaalseid tõkkeid ning muutma jaemüügiettevõtte asutamise menetluse lihtsamaks, lühemaks ja läbipaistvamaks.

  • Poodide igapäevast tegevust piiravate reeglite vähendamine. Need võivad kujutada endast ettevõtete jaoks märkimisväärset koormust ja pärssida nende tootlikkust. Seepärast on komisjon teinud kindlaks parimad tavad, mis on seotud müügikampaaniate ja allahindluste, konkreetsete müügikanalite, poodide lahtiolekuaegade, jaemüügisektori maksustamise, teistes liikmesriikides toodete ostmise ja kaasaegse jaemüügi lepinguliste tavadega. Eesmärk on jaemüügisektoris tagada võrdsed tingimused, samuti õiglased ja tõhusad tarneahelad, piiramata seejuures vabadust liikuda avaliku poliitika põhjendatud eesmärkide poole.

  • Uued meetodid linnakeskuste elujõu edendamiseks. Komisjon avaldas täna ka suunised, kuidas väikejaemüüjate sektorit elavdada ja moderniseerida. Suunistega antakse avaliku sektori asutustele praktilisi soovitusi, kuidas aidata väikestel jaemüüjatel tulla toime tehnoloogia arengu ja tulevikuprobleemidega. Iga lahendust toetavad elust võetud näited, mis kujutavad endast ELi parimaid tavasid ja mida saab kanda üle kohalikesse oludesse. Suunistes tutvustatakse edulugusid, millest liikmesriigid saaksid inspiratsiooni näiteks selleks, kuidas luua jaemüüjate ühendusi, et aidata tuua tarbijaid linnakeskustesse.

Lisaks annab jaemüügisektori piirangute taseme näitaja kasuliku ülevaate liikmesriikide jaemüügisektorite olukorrast. See aitab kindlaks teha parimaid tavasid, aga ka valdkondi, mida oleks vaja reformida. Jaemüügisektori piirangute taseme näitaja on dünaamiline seirevahend, millega mõõta liikmesriikide jõupingutusi jaemüügisektoris piirangute vähendamiseks ja selliste reformide mõju turu toimimisele (sealhulgas tootlikkusele, hindadele ja innovatsioonile, samuti muudele sektoritele ülekanduvat mõju).

Lisaks tänastele suunistele, milles käsitletakse liikmesriikide reforme ja prioriteetide seadmist seoses õigusnormide täitmise tagamise poliitikaga jaemüügisektoris, jälgib komisjon pidevalt asjaomase õigusraamistiku arengut ja majandussuundumusi.

 

Taust

Jaemüük on finantsteenuste järel ELi teenuste sektori suuruselt teine sektor, mis loob 4,5% ELi majanduse lisandväärtusest ja moodustab 8,6% kõigist ELi töökohtadest. ELi majapidamised kulutavad kuni kolmandiku oma sissetulekust jaepoodides. Jaemüügisektor on ka innovatsiooni ja tootlikkuse üks põhimootoreid. Olles seotud muude majandussektoritega, saab paremini toimiv jaemüügisektor tänu ülekanduvale mõjule edendada kogu majandust. Vähem piiranguid jaemüügisektoris tähendab tootlikkuse kasvu tööstuses. Veelgi tõhusam jaemüügisektor alandab tarbijate jaoks hindu, mis omakorda suurendab nõudlust ja suunab tootma innovaatilisemaid kaupu. 

Komisjon võttis 2015. aasta ühtse turu strateegias endale kohustuse tegeleda ülemääraste piirangutega poodide avamisel ja nende igapäevasel tööshoidmisel. Tänane jaemüügisektorit käsitlev teatis on ühtse turu strateegia viimane seni puudunud osa. See täiendab muid selliseid algatusi nagu ettepanekud, tänu millele saavad äriühingud hõlpsamini müüa tooteid kogu ELis, idufirmade asutamise ja laiendamise algatus, meetmed uue hoo andmiseks teenustesektorile, tõhusaid ja professionaalseid riigihankeid ja Euroopa oskusteabe ja innovatsioonis juhtpositsiooni kaitset käsitlevad meetmed, meetmed ELi ühtse turu normide järgimise ja selle praktilise toimimise ning kogu Euroopas ohutute toodete müügi parandamiseks. See toetab ka komisjoni jõupingutusi luua ELi digitaalne ühtne turg, eelkõige algatusi asukohapõhise tõkestamise, piiriülese saadetiste kohaletoimetamise, käibemaksu ajakohastamise ja digilepingute õigusnormide kohta. 

 

Lisateave

IP/18/3377

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar