Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Zvýšení konkurenceschopnosti evropského odvětví maloobchodu

Brusel 19. dubna 2018

Komise dnes zveřejňuje soubor osvědčených postupů na podporu úsilí členských států o vytvoření otevřenějšího, integrovanějšího a konkurenceschopnějšího odvětví maloobchodu.

Odvětví maloobchodu je jedním z největších odvětví hospodářství EU, přičemž ve více než 3,6 milionu maloobchodních společností pracuje každý desátý člověk. Toto odvětví se rychle mění s rozvojem elektronického obchodování a prodeje, jenž probíhá vícero distribučními kanály, a má potenciál přinášet lepší výsledky. Proto Komise pomáhá členským státům a hospodářským subjektům překonat stávající problémy tím, že řeší souběh omezení v maloobchodním odvětví.

Místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen k tomu uvedl: „Komise určila velmi konkrétní a účinné osvědčené postupy, jež mají sloužit jako pokyny členským státům v jejich úsilí o zvýšení inovativnosti, produktivity a konkurenceschopnosti našeho odvětví maloobchodu. To umožní evropským maloobchodníkům posílit jejich globální přítomnost a pomůže mnoha našim malým a středním maloobchodním – často rodinným – podnikům v jejich snahách o využití technologických změn. To vše přispěje k vytvoření pracovních míst a k podpoře hospodářského růstu.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, dodala: „Budoucnost evropského maloobchodního odvětví – a našeho hospodářství obecně – závisí na jeho schopnosti rozvinout inovativní podnikatelské modely a vytěžit co nejvíce z nových příležitostí, jako je elektronické obchodování. To vyžaduje příznivé podnikatelské prostředí. Proto nabízíme členským státům poradenství ohledně toho, jak nejlépe uplatňovat pravidla EU a následovat příklad osvědčených reforem v jiných zemích EU.“

 

Jaké jsou hlavní oblasti, v nichž mohou členské státy dosáhnout dalšího pokroku?

  • Usnadňování zřizování maloobchodních provozoven: Rychlé zřízení nového obchodu má pro maloobchodníky zásadní význam, pokud jde o přístup na trh, neboť podporuje produktivitu a inovace. Zlepšením dodržování směrnice o službách mohou členské státy usnadnit zřizování, aniž by byly ohroženy veřejné zájmy jako územní plánování, ochrana životního prostředí a spotřebitelů. Vnitrostátní, regionální a místní orgány se vybízejí k tomu, aby omezily zbytečnou nebo nepřiměřenou zátěž a zjednodušily postupy pro zřizování maloobchodních provozoven, zkrátily je a učinily je transparentnějšími.

  • Snižování omezení denního provozu provozoven: Tato omezení mohou pro podniky představovat značné zatížení a mohou mít vliv na jejich produktivitu. Proto Komise určila osvědčené postupy ohledně podpory prodeje a slev, zvláštních distribučních kanálů, otevírací doby, daní specifických pro maloobchod, nákupu produktů v jiných členských státech a smluvních podmínek moderního maloobchodu. Cílem je zajistit rovné podmínky v odvětví maloobchodu a spravedlivé a efektivní dodavatelské řetězce, aniž by přitom byla omezena svoboda sledovat legitimní cíle veřejné politiky.

  • Přijímání nových přístupů, jak podporovat vitalitu center měst: Komise dnes také zveřejnila pokyny pro podporu revitalizace a modernizace malého maloobchodního odvětví. Tyto pokyny poskytují veřejným orgánům praktické návrhy, jak pomoci malým maloobchodníkům využít technologických změn a čelit budoucím výzvám. Každé řešení je znázorněno na praktických příkladech z praxe získaných z osvědčených postupů po celé EU, jež lze přizpůsobit místním podmínkám. Pokyny uvádějí úspěšné příklady, které mohou členským státům sloužit jako inspirace, například k tomu, jak vytvořit maloobchodní komunity s cílem přilákat spotřebitele do center měst.

Kromě toho ukazatel restriktivnosti regulace maloobchodu poskytuje užitečný přehled o stávající situaci maloobchodu v členských státech. Pomáhá určit osvědčené postupy a oblasti pro případné reformy. Jedná se rovněž o dynamický sledovací nástroj pro měření úsilí členských států při odstraňování omezení maloobchodu a dopadu těchto reforem na výkonnost trhu, včetně produktivity, cen, inovací, jakož i vedlejších účinků na další odvětví.

Kromě dnešních pokynů pro provádění reforem členských států a určování priorit pro politiku vymáhání práva v odvětví maloobchodu bude Komise i nadále sledovat vývoj příslušných regulačních rámců a hospodářských trendů.

 

Souvislosti

Maloobchod je po finančních službách druhým největším odvětvím služeb v EU. Vytváří 4,5 % přidané hodnoty hospodářství EU a zajišťuje 8,6 % všech pracovních míst v EU. Domácnosti v EU utratí v maloobchodních obchodech až třetinu svého rozpočtu. Maloobchod je rovněž významnou hnací silou inovací a produktivity. Díky svým interakcím s dalšími hospodářskými odvětvími může maloobchodní odvětví dosahující lepších výsledků mít pozitivní vedlejší účinky pro celé hospodářství. Méně omezení v maloobchodu znamená vyšší produktivitu ve výrobě. Účinnější maloobchodní odvětví může spotřebitelům nabídnout nižší ceny, což vede k vyšší poptávce a směruje výrobce k inovativnějším výrobkům. 

Ve strategii pro jednotný trh z roku 2015 se Komise zavázala, že bude řešit nadměrné omezování zřizování obchodů a denního provozu provozoven. Dnešní sdělení o maloobchodu je posledním výstupem strategie pro jednotný trh. Doplňuje iniciativy, jako jsou např. návrhy, které mají usnadnit podnikům prodej jejich výrobků po celé EU, iniciativa zaměřená na začínající a rozvíjející se podniky, opatření k oživení odvětví služeb, opatření pro efektivní a profesionální zadávání zakázek a ochranu evropského know-how a vedoucího postavení v oblasti inovací, kroky k posílení dodržování předpisů a praktického fungování jednotného trhu EU a obchodování s bezpečnými výrobky po celé Evropě. Souvisí rovněž s úsilím Komise o vytvoření jednotného digitálního trhu EU, zejména s iniciativami týkajícími se zeměpisného blokování, přeshraničního dodávání balíků, modernizace DPH a pravidel pro digitální smlouvy

 

Další informace

IP/18/3377

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar