Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Повишаване на конкурентоспособността на търговията на дребно в Европа

Брюксел, 19 април 2018 r.

Днес Комисията оповестява набор от най-добри практики, с които да подпомогне държавите членки в усилията им да превърнат търговията на дребно в по-отворен, обединен и конкурентоспособен отрасъл.

Търговията на дребно е един от най-големите икономически отрасли в ЕС, в който работят над 3,6 милиона дружества и почти десет на сто от заетите. Отрасълът се променя бързо с развитието на електронната търговия и многоканалната търговия на дребно и има потенциал да даде още по-добри резултати. Ето защо Комисията помага на държавите членки и търговците да преодолеят сегашните предизвикателства, като взема мерки за справяне с натрупаните ограничения в отрасъла.

Заместник-председателят, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен заяви: „Комисията определи много конкретни и ефективни най-добри практики, с които да направлява усилията на държавите членки за засилване на новаторството и повишаване на производителността и конкурентоспособността на нашата търговия на дребно. По този начин ще се даде възможност на европейските търговци на дребно да засилят присъствието си на световния пазар, а множеството МСП в търговията на дребно – често семейни предприятия – ще бъдат подпомогнати в усилията им да се възползват от технологичните промени. Всичко това ще спомогне за създаването на работни места и увеличаването на икономическия растеж.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: „Бъдещето на европейската търговия на дребно – и на икономиката ни като цяло – зависи от способността ѝ да разработва новаторски модели за стопанска дейност и да се възползва в най-висока степен от новите възможности, например електронната търговия. За тази цел е нужна благоприятна стопанска среда. Ето защо ние предлагаме на държавите членки съвети по въпроса как най-добре да прилагат правилата на ЕС и да следват примера на изпитаните реформи в други държави от Съюза.

 

Кои са основните области, в които държавите членки могат да постигнат още напредък?

  • Улесняване на откриването на търговски обекти за търговия на дребно: Възможността за бързо откриване на нови магазини е от решаващо значение за навлизането на пазара от страна на търговците на дребно и благодарение на нея се насърчават производителността и новаторството. Осигурявайки по-строго спазване на Директивата за услугите, държавите членки могат да улеснят откриването на търговски обекти, без да застрашават обществения ред, например по отношение на градоустройственото и териториалното планиране, опазването на околната среда и защитата на потребителите. Националните, регионалните и местните власти се насърчават да намалят ненужните и прекомерно големи тежести, като направят процедурите за откриване на търговски обекти по-прости, по-кратки и по-прозрачни.

  • Намаляване на ограниченията пред ежедневната дейност на магазините: Тези ограничения понякога представляват значителна тежест за предприятията и влияят върху производителността им, поради което Комисията е определила най-добрите практики за насърчаването на продажбите и намаленията на цените, особените канали за продажба, работното време на магазините, специфичните за търговията на дребно данъци, покупката на стоки в други държави членки и договорните практики в съвременната търговия на дребно. Целта е да се осигурят еднакви условия на конкуренция в този отрасъл, както и справедливи и ефективни вериги на доставките, без да се ограничава свободата да се преследват обоснованите цели във връзка с обществения ред.

  • Възприемане на нови подходи за насърчаване на съживяването на централните градски части: Днес Комисията издаде и Ръководство за насърчаване на възобновяването и модернизирането на сектора на търговията на дребно от малки предприятия. В Ръководството се съдържат практически съвети за публичните власти по въпроса как да помогнат на малките търговци на дребно да се възползват от технологичните промени и да се справят с предизвикателствата на бъдещето. Към всяко решение са дадени практически примери от истинския живот, които са събрани от най-добрите практики в цяла Европа и които може да бъдат внедрени на местна почва. В Ръководството са представени и примери за успешно развитие, които могат да послужат като източник на вдъхновение за държавите членки, например по въпроса как да създават общности на търговците на дребно, с чиято помощ да привличат потребителите в централните градски части.

Освен това чрез показателя за рестриктивността в търговията на дребно (ПРТД) се осигурява полезна информация за състоянието на този отрасъл в държавите членки. Той спомага за определяне на най-добрите практики, както и на областите за евентуални реформи. ПОТД представлява също така динамично средство за наблюдение, което е предназначено за измерване на усилията на държавите членки за намаляване на ограниченията върху търговията на дребно и въздействието на тези реформи върху работата на пазарите, в т.ч. производителността, цените и нововъведенията, както и въздействието върху други отрасли.

Освен представените днес насоки относно реформите на държавите членки и определянето на приоритетите им за политиката на правоприлагане в търговията на дребно, Комисията ще продължи да наблюдава промените в съответните нормативни уредби и икономически тенденции.

 

Контекст

Търговията на дребно е вторият по големина отрасъл в сектора на услугите след финансовите услуги. Тя създава 4,5 % от добавената стойност в икономиката на ЕС и осигурява 8,6 % от всички работни места в Съюза. Домакинствата в ЕС харчат до една трета от своите средства в магазините за търговия на дребно. Този отрасъл е и важна водеща сила за новаторството и производителността. Когато се развива по-успешно, чрез взаимодействията си с други стопански отрасли търговията на дребно може да окаже положително въздействие върху цялата икономика. Намаляването на ограниченията в търговията на дребно води до по-висока производителност на промишлеността. Когато търговията на дребно е по-ефективна, тя може да осигури по-ниски цени за потребителите, така се създава по-високо търсене, а производителите се насочват към по-новаторски продукти. 

В стратегията за единния пазар от 2015 г. Комисията пое задължението да се заеме се прекомерните ограничения във връзка с откриването на магазини и ежедневните дейности на магазините. Днешното Съобщение за търговията на дребно е последният резултат от прилагането на стратегията за единния пазар. То допълва други инициативи, като предложенията за улесняване на дружествата да продават стоки в целия ЕС, инициативата за новосъздадените и разрастващите се предприятия, мерките за насърчаване на сектора на услугите, мерките за ефикасно и професионално възлагане на обществени поръчки и защита на притежаваното от Европа знание и нейната водеща роля в областта на нововъведенията, действията за по-строго спазване на изискванията и подобряване на практическото функциониране на единния пазар на ЕС и търговията с безопасни стоки в цяла Европа. Съобщението е тясно свързано и с усилията на Комисията за създаване на единен цифров пазар на ЕС, по-конкретно с инициативите относно геоблокирането, презграничните доставки на колетни пратки, осъвременяването на системата на ДДС и правилата за цифровите договори

 

За повече информация

IP/18/3377

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar