Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Reform av finansieringen av politiska partier: kommissionen välkomnar EU-lagstiftarnas snabba godkännande

Bryssel den 17 april 2018

.

Kommissionen välkomnar Europaparlamentets omröstning om kommissionens förslag att ändra bestämmelserna om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Ändringarna är en följd av 2017 års tal om tillståndet i unionen. De ska leda till ökad öppenhet och insyn, så att människor vet vem de röstar på i Europaparlamentsvalet, en förbättrad demokratisk legitimitet, så att finansieringen i större utsträckning motsvarar valresultatet och förbättrad tillsyn, så att missbruk av offentliga medel kan åtgärdas och medel återkrävas.

– Vår union behöver ta ett demokratiskt språng framåt, sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt årliga tal om tillståndet i unionen den 13 september 2017. Alltför ofta har det Europaomfattande valet inte blivit mer än summa av de nationella kampanjerna. Den europeiska demokratin förtjänar bättre. Vi ska ge de europeiska partierna möjlighet att organisera sig bättre.

– Den här reformen är viktig, och jag är glad att den kunde genomföras så snabbt, sade förste vice ordförande Frans Timmermans efter dagens omröstning. De europeiska politiska partierna spelar en central och allt viktigare roll för att skapa en direkt koppling mellan medborgarna och det europeiska politiska systemet. Medborgarna måste veta vem de röstar på i nästa års val till Europaparlamentet. Dessa ändringar kommer att göra kopplingen mellan de nationella och europeiska partierna klarare. Ändringarna innebär också att de offentliga medel som beviljas partierna bättre motsvarar det antal röster som kandidaterna får och hjälper oss att återkräva medel som använts på fel sätt.

Nu täpper man till kryphål som tidigare ledde till att de europeiska skattebetalarnas pengar inte användes på rätt sätt. I vissa fall stödde enskilda medlemmar av samma nationella parti skapandet av flera europeiska partier. Dessutom beaktade den nuvarande metoden för fördelning av EU:s finansiering till de europeiska politiska partierna inte i tillräckligt hög grad resultatet i valet till Europaparlamentet. Slutligen ansåg partierna att det var svårt att uppfylla kraven för att få ta del av finansieringen.

Ändringarna skapar en närmare koppling mellan röstfördelning och finansiering, genom att den totala andelen som fördelas på grundval av valresultatet ökar från nuvarande 85 % till 90 %. I det nuvarande systemet delas 15 % av finansieringen mellan alla partier, oavsett antalet väljare som de företräder.

Ändringarna kommer också att ge ökad öppenhet och insyn för EU-medborgarna vad gäller kopplingen mellan europeiska och nationella partier, eftersom de nationella partierna kommer att bli tvungna att på sina webbplatser tydligt visa logotypen och det politiska programmet för sitt europeiska parti. Nationella partier uppmanas också att inkludera uppgifter om hur många kvinnor och män som partiet har i Europaparlamentet.

För att garantera att skattebetalarnas pengar förvaltas bättre kommer den föreslagna reformen att täppa till kryphål som gjorde det möjligt för partierna att missbruka systemet genom att inrätta flera europeiska partier som alla hade rätt till extra finansiering.

Bakgrund

De europeiska politiska partiernas roll beskrivs i fördraget om Europeiska unionen. Där fastslås följande: ”De politiska partierna på europeisk nivå ska bidra till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja.” Förordningen om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser, som infördes 2014, ökar de europeiska politiska partiernas och deras politiska stiftelsers synlighet, erkännande, effektivitet, öppenhet och ansvarighet.

Politiska partier och stiftelser som uppfyller vissa villkor får i och med förordningen möjligheten att bli europeiska rättssubjekt och få tillgång till ekonomiskt stöd. I villkoren ingår att de ska ha företrädare i tillräckligt många medlemsländer och att de såväl i sitt program som i sin verksamhet beaktar EU:s grundläggande värden.

Läs mer:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_sv.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3168_sv.htm

IP/18/3376

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar