Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Reforma financovania politických strán: Komisia víta rýchle dosiahnutie dohody zákonodarcov EÚ

Brusel 17. apríl 2018

Komisia privítala hlasovanie Európskeho parlamentu o návrhoch, ktoré predložila v nadväznosti na správu o stave Únie za rok 2017 a ktorými sa reformujú pravidlá o európskych politických stranách a nadáciách. Tieto zmeny zvýšia transparentnosť, aby ľudia vedeli, za čo hlasujú vo voľbách do Európskeho parlamentu, zlepšia demokratickú legitimitu s financovaním, ktoré lepšie odráža preferencie voličov, a posilnia presadzovanie pravidiel, čo pomôže riešiť zneužívanie verejných prostriedkov a ich vymoženie.

Predseda Jean-Claude Juncker vo svojom prejave k správe o stave Únie z 13. septembra 2017 povedal: „Naša Únia musí urobiť demokratický skok vpred. Až príliš často boli celoeurópske voľby zredukované len na zhluk vnútroštátnych kampaní. Európska demokracia si zaslúži čosi lepšie. Mali by sme dať európskym stranám prostriedky na to, aby sa lepšie organizovali.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans po dnešnom hlasovaní uviedol: „Ide o dôležitú reformu a som rád, že sa ju podarilo dokončiť tak rýchlo. Európske politické strany zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, že tvoria priame spojenie medzi európskymi občanmi a európskym politickým systémom, a táto ich úloha je čoraz dôležitejšia. Keď pôjdu na budúci rok občania voliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu, musia s istotou vedieť, za koho hlasujú. Je dobré, že tieto zmeny sprehľadnia prepojenie medzi vnútroštátnymi a európskymi stranami. Vďaka novým pravidlám sa zabezpečí, že verejné finančné prostriedky, ktoré strany získajú, budú lepšie zodpovedať počtu hlasov, ktoré získali ich kandidáti. Takisto nám pomôžu vymôcť peniaze od tých, čo ich zneužijú.“

Revíziou nariadenia o európskych politických stranách a nadáciách sa napravia diery v legislatíve, ktoré v minulosti viedli k zneužívaniu peňazí európskych daňových poplatníkov. V niektorých prípadoch jednotliví členovia tej istej národnej strany financovali vytváranie rôznych európskych strán. Súčasná metóda rozdeľovania finančných prostriedkov EÚ európskym politickým stranám navyše nedostatočne odráža výsledky európskych volieb. Strany mali takisto problém splniť požiadavky spolufinancovania potrebné na získanie uvedeného finančného príspevku.

Prijaté zmeny pomôžu užšie prepojiť pomer hlasov a podiel financovania zvýšením percentuálneho podielu z celkového financovania, ktoré sa prideľuje na základe výsledkov volieb, a to zo súčasných 85 % na 90 %. Podľa súčasného systému sa 15 % finančných prostriedkov rozdeľovalo medzi všetky strany, bez ohľadu na počet voličov, ktorých zastupujú.

Zmenami by sa mala takisto zabezpečiť väčšia transparentnosť pre európskych občanov o väzbách medzi európskymi a národnými stranami. Národné politické strany totiž budú musieť na svojich weboch jasne umiestniť logo a politický program európskej strany, ku ktorej sú pridružené. Národným stranám je takisto adresovaná výzva, aby poskytovali informácie o vyváženom zastúpení mužov a žien v radoch poslancoch strany v Európskom parlamente.

V záujme zabezpečenia lepšej správy peňazí daňových poplatníkov by mala navrhovaná reforma odstrániť nedostatky, ktoré stranám umožňovali zneužívať systém vytvorením viacerých európskych subjektov, ktoré mali nárok na dodatočné finančné prostriedky.

 

Súvislosti

Úloha európskych politických strán je stanovená v Zmluve o Európskej únii, v ktorej sa uvádza, že „politické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie“. V roku 2014 sa prijalo nariadenie o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií, ktorým sa zvýšila viditeľnosť, uznanie, účinnosť, transparentnosť a zodpovednosť európskych politických strán a európskych politických nadácií.

Politickým stranám a nadáciám, ktoré spĺňajú stanovené podmienky, bola ponúknutá možnosť stať sa európskou právnickou osobou a získať prístup k finančnej podpore. Medzi tieto podmienky patrí zastúpenie v dostatočne veľkom počte členských štátov EÚ a dodržiavanie hodnôt, na ktorých je EÚ založená, a to tak v ich programe, ako aj ich činnostiach.

 

Ďalšie informácie:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3168_en.htm

IP/18/3376

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar