Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Politisko partiju finansēšanas reforma Komisija atzinīgi vērtē ES likumdevēju raiti panākto vienošanos

Briselē, 2018. gada 17. aprīlī

.

Komisija šodien pauda gandarījumu par Eiropas Parlamenta balsojumu par tās priekšlikumiem pēc runas par stāvokli Savienībā 2017. gadā reformētu noteikumus par Eiropas politiskajām partijām un fondiem. Šīs izmaiņas uzlabos pārredzamību, lai cilvēki zinātu, par ko viņi balso Eiropas Parlamenta vēlēšanās, palielinās demokrātisko leģitimitāti, lai finansējums labāk atspoguļotu vēlētāju izvēli, un stiprinās noteikumu izpildi, lai varētu novērst publisko naudas līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu un atgūt piešķirto finansējumu.

Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers savā runā par stāvokli Savienībā 2017. gada 13. septembrī norādīja: “Mūsu Savienībai ir jāveic demokrātisks lēciens uz priekšu. Pārāk bieži Eiropas mēroga vēlēšanas ir reducētas vien līdz valsts mēroga kampaņu summai. Eiropas demokrātija ir pelnījusi ko labāku. Mums būtu jādod Eiropas partijām līdzekļi labākai sevis organizēšanai.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica: “Tā ir svarīga reforma; priecājos, ka tā pabeigta tik īsā laikā. Eiropas politiskajām partijām ir būtiska, arvien pieaugoša loma tiešas saiknes veidošanā starp Eiropas pilsoņiem un Eiropas politisko sistēmu. Pilsoņiem ir nepieciešams zināt, par ko viņi balsos Eiropas Parlamenta vēlēšanā nākamajā gadā, tādēļ labi, ka ar šīm izmaiņām tiks precizētas saiknes starp dalībvalstu partijām un Eiropas partijām. Tās arī dos iespēju nodrošināt, ka publisko naudas līdzekļu piešķiršana partijām ir vairāk atkarīga no to kandidātu saņemto balsu skaita, kā arī to, ka varam atgūt visus naudas līdzekļus, kas iegūti ļaunprātīgi.”

Ar pārstrādāto Eiropas politisko partiju un fondu regulu tiks novērstas nepilnības, kuru dēļ līdz šim bija iespējams ļaunprātīgi izmantot Eiropas nodokļu maksātāju naudu. Dažos gadījumos atsevišķi vienas un tās pašas valsts mēroga partijas locekļi finansiāli atbalstīja dažādu Eiropas partiju dibināšanu. Turklāt esošā metode, uz kuras pamata tiek sadalīts Eiropas mēroga politiskajām partijām paredzētais ES finansējums, nepietiekami atspoguļoja Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus. Visbeidzot, partijām bija grūti izpildīt šāda finansējuma saņemšanas prasības.

Pieņemtās izmaiņas nodrošinās ciešāku saikni starp saņemto balsu skaitu un finansējumu, palielinot finansējuma procentuālo daļu, ko piešķir, balstoties uz vēlēšanu rezultātiem, proti, no pašreizējiem 85 % uz 90 %. Saskaņā ar pašreizējo sistēmu 15 % no finansējuma tika sadalīti starp visām partijām – neatkarīgi no tās pārstāvošo balsotāju skaita.

Eiropas pilsoņiem grozījumi arī sniegs lielāku pārredzamību par saiknēm starp Eiropas līmeņa un valsts mēroga partijām, paredzot to, ka valsts mēroga partijām savās tīmekļa vietnēs skaidri jānorāda savas Eiropas partijas logotips un politiskā programma. Dalībvalstu partijas tiek arī aicinātas iekļaut informāciju par dzimumu līdzsvaru savu Eiropas Parlamenta deputātu vidū.

Visbeidzot, lai nodrošinātu nodokļu maksātāju naudas labāku pārvaldību, ar ierosināto reformu tiks novērstas nepilnības, kas partijām deva iespēju ļaunprātīgi izmantot sistēmu, dibinot Eiropā vairākas partijas, no kurām katrai būtu tiesības saņemt papildu finansējumu.

Konteksts

Eiropas politisko partiju loma ir izklāstīta Līgumā par Eiropas Savienību, kur teikts: “Politiskās partijas Eiropas līmenī veicina Eiropas politiskās apziņas veidošanos un Savienības pilsoņu gribas izteikšanu.” 2014. gadā pieņemtā regula par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu palielina Eiropas politisko partiju un ar tām saistīto politisko fondu redzamību, atzīšanu, iedarbīgumu, pārredzamību un pārskatatbildību.

Politiskajām partijām un fondiem, kas atbilst vairākiem nosacījumiem, tiek piedāvāta iespēja kļūt par Eiropas juridiskajām personām un iegūt finansiālo atbalstu. Minētie nosacījumi cita starpā ir pārstāvniecība pietiekami daudzās ES dalībvalstīs un vērtību, uz kurām balstās Eiropas Savienība, ievērošana – gan šo partiju un fondu programmās, gan to darbībā.

Papildinformācija:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_lv.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3168_lv.htm

IP/18/3376

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar