Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija palankiai vertina tai, kad ES teisės aktų leidėjams pavyko greitai susitarti dėl politinių partijų finansavimo reformos

Briuselis, 2018 m. balandžio 17 d.

.

Komisija palankiai vertina tai, kad šiandien Europos Parlamentas balsavo už jos pasiūlymus, pateiktus po 2017 m. pranešimo apie Sąjungos padėtį, kuriais siekiama pertvarkyti Europos politinėms partijoms ir fondams taikomas taisykles. Šios taisyklės keičiamos siekiant daugiau skaidrumo, kad europiečiai žinotų, už ką jie balsuoja Europos Parlamento rinkimuose; taip pat didesnio demokratinio teisėtumo finansavimą labiau susiejant su elektorato pasirinkimu ir griežtesnio taisyklių laikymosi užtikrinimo, kad piktnaudžiavimo viešosiomis lėšomis atvejai būtų išaiškinami ir lėšos susigrąžinamos.

Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris 2017 m. rugsėjo 13 d. skaitydamas Pranešimą apie Sąjungos padėtį teigė: „mūsų Sąjungai reikia demokratinio proveržio. Pernelyg dažnai visoje Europoje vykstantys rinkimai sumenkdavo iki nacionalinių kampanijų sumos. Europos demokratija nusipelno daugiau. Turėtume suteikti priemonių europinėms partijoms geriau organizuotis.

Po šiandieninio balsavimo pirmasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Tai svarbi reforma, ir aš džiaugiuosi, kad ji taip greitai įgyvendinama. Europos politinės partijos – pagrindinis tiltas tarp Europos piliečių ir Europos politinės sistemos, ir jų vaidmuo vis didėja. Balsuodami kitų metų Europos Parlamento rinkimuose piliečiai turi žinoti, už ką jie atiduoda savo balsą, todėl sveikintina, kad pertvarkius taisykles nacionalinių ir Europos partijų sąsajos bus aiškesnės. Taip pat bus užtikrinta, kad partijoms suteiktos viešosios lėšos labiau atitiktų jų kandidatų surinktų balsų skaičių, ir galėtume susigrąžinti visas netinkamai panaudotas lėšas.“

Peržiūrint Europos politinių partijų ir fondų reglamentą bus pašalintos visos spragos, anksčiau leidusios piktnaudžiauti Europos mokesčių mokėtojų pinigais. Būta atvejų, kai atskiri tos pačios nacionalinės partijos nariai rėmė skirtingų Europos politinių partijų steigimą. Be to, taikant dabartinį ES finansavimo paskirstymo Europos politinėms partijoms metodą buvo nepakankamai atsižvelgiama į Europos Parlamento rinkimų rezultatus. Galiausiai, partijoms buvo sudėtinga įvykdyti reikalavimus, kad gautų tokį finansavimą.

Dabar, atlikus pakeitimus, finansavimas bus labiau susietas su kandidatų gautų balsų skaičiumi – nuo rinkimų rezultatų priklausanti finansavimo dalis bus padidinta nuo 85 iki 90 proc. Pagal dabartinę sistemą 15 proc. finansavimo pasidalydavo visos partijos, nepriklausomai nuo jų atstovaujamų rinkėjų skaičiaus.

Pakeitimais europiečiams bus užtikrinta, kad Europos ir nacionalinių partijų ryšiai būtų skaidresni – iš nacionalinių partijų bus reikalaujama, kad jos savo interneto svetainėse aiškiai pateiktų Europos partijos, su kuria jos yra susijusios, logotipą ir politinę programą. Nacionalinės partijos taip pat raginamos įtraukti informaciją apie Europos Parlamento nariais tapusių jos narių lyčių pusiausvyrą.

Galiausiai, siekiant užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų valdomi tinkamiau, įgyvendinus siūlomą reformą bus panaikintos spragos, dėl kurių partijos galėjo piktnaudžiauti sistema įsteigdamos po keletą Europos partijų ir kiekviena turėjo teisę gauti papildomą finansavimą.

Pagrindiniai faktai

Europos politinių partijų vaidmuo nustatytas Europos Sąjungos sutartyje. Joje nurodyta: „Politinės partijos Europos lygiu prisideda formuojant europinį politinį sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią.“ Europos politinių partijų ir su jomis susijusių politinių fondų matomumą, pripažinimą, veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę didina 2014 m. priimtas Reglamentas dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo.

Tam tikras sąlygas atitinkančioms politinėms partijoms ir fondams suteikta galimybė tapti Europos juridiniais asmenimis ir įgyti teisę į Europos Sąjungos finansinę paramą. Viena iš tokių sąlygų – būti atstovaujamai pakankamai dideliame skaičiuje ES valstybių narių ir tiek programa, tiek veikla puoselėti vertybes, kuriomis grindžiama ES.

Daugiau informacijos

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_lt.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3168_lt.htm

IP/18/3376

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar