Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Puoluerahoituksen uudistus: Komissio tyytyväinen nopeaan hyväksyntään

Bryssel 17. huhtikuuta 2018

.

Komissio ilmoitti tänään olevansa tyytyväinen Euroopan parlamentin äänestykseen, joka koski komission ehdotuksia Euroopan tason poliittisia puolueita ja säätiöitä koskevien sääntöjen uudistamisesta. Komissio teki ehdotuksensa vuonna 2017 unionin tilasta pidetyn puheen jatkotoimenpiteenä. Näillä muutoksilla lisätään avoimuutta, jotta ihmiset tietävät, minkä puolesta he äänestävät Euroopan parlamentin vaaleissa, vahvistetaan demokraattista oikeutusta, kun rahoitus vastaa paremmin äänestäjien tahtoa, ja vahvistetaan noudattamisen valvontaa, jotta julkisten varojen väärinkäyttöä voidaan torjua paremmin ja periä varoja takaisin.

Kuten komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi unionin tilaa koskevassa puheessaan 13. syyskuuta 2017, ”unionimme on tehtävä demokratialoikka”. ”Euroopan laajuiset vaalit ovat liian usein kutistuneet vain kansallisten kampanjoiden summaksi. Eurooppalainen demokratia ansaitsee parempaa. Meidän pitäisi antaa eurooppalaisille puolueille resurssit, joiden avulla ne voivat organisoitua paremmin”, Juncker pohdiskeli.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi tämänpäiväisen äänestyksen jälkeen iloitsevansa siitä, että tämä tärkeä uudistus saatiin valmiiksi niin nopeasti. ”Euroopan tason poliittisilla puolueilla on keskeinen ja kasvava rooli, kun Euroopan kansalaisten ja Euroopan unionin poliittisen järjestelmän välille pyritään luomaan suora yhteys. Kansalaisten on tiedettävä, ketä he äänestävät, kun he menevät uurnille ensi vuonna Euroopan parlamentin vaaleissa, joten on hyvä, että nämä muutokset selventävät kansallisten ja Euroopan tason puolueiden välisiä yhteyksiä”, Timmermans totesi. ”Muutosten myötä puolueiden saama julkinen rahoitus myös vastaa paremmin niiden saamaa äänimäärää ja meidän on helpompi periä takaisin varat, joita mahdollisesti käytetään väärin”, hän jatkoi.

Euroopan tason poliittisista puolueista ja säätiöistä annetun asetuksen tarkistuksella tukitaan porsaanreikiä, jotka ovat aiemmin johtaneet Euroopan veronmaksajien rahojen väärinkäyttöön. Joissakin tapauksissa yhden ja saman kansallisen puolueen yksittäiset jäsenet ovat tukeneet useiden Euroopan tason puolueiden perustamista. Menetelmässä, jolla EU:n rahoitusta on jaettu Euroopan tason poliittisille puolueille, ei ole myöskään otettu riittävästi huomioon Euroopan parlamentin vaalitulosta. Lisäksi puolueiden on ollut vaikea täyttää vaatimukset, jotka tällaisen rahoituksen saamiseksi on asetettu.

Hyväksyttyjen muutosten myötä rahoitus kytketään tiiviimmin ääniosuuteen. Tämä toteutetaan kasvattamalla vaalituloksen perusteella kohdennettavaa osuutta kokonaispotista 90 prosenttiin, kun se on nykyisin 85 prosenttia. Nykyjärjestelmässä 15 prosenttia rahoituksesta on jaettu kaikkien puolueiden kesken riippumatta niiden edustamien äänestäjien määrästä.

Muutoksilla myös lisätään avoimuutta ja autetaan EU-kansalaisia näkemään selvemmin Euroopan tason poliittisten puolueiden ja kansallisten puolueiden väliset yhteydet. Kansallisten puolueiden on jatkossa julkaistava selvästi verkkosivustoillaan Euroopan tason puolueensa logo ja poliittinen ohjelma. Kansallisia puolueita kehotetaan myös julkaisemaan tieto puoluetta edustavien Euroopan parlamentin jäsenten sukupuolijakaumasta.

Uudistuksella pyritään myös varmistamaan, että veronmaksajien rahoista pidetään parempaa huolta. Uudistuksella tukitaan porsaanreiät, joita hyödyntämällä puolueet ovat väärinkäyttäneet järjestelmää ja perustaneet useita Euroopan tason puolueita, joista kukin on ollut oikeutettu lisärahoitukseen.

Tausta

Euroopan tason poliittisten puolueiden roolista määrätään Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa, jonka mukaan ”Euroopan tason poliittiset puolueet myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen”. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta vuonna 2014 annetulla asetuksella lisättiin Euroopan tason poliittisten puolueiden ja niitä lähellä olevien poliittisten säätiöiden näkyvyyttä, tunnustamista, vaikuttavuutta, avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta.

Tietyt edellytykset täyttävät poliittiset puolueet ja säätiöt voivat saada eurooppalaisen oikeushenkilön aseman ja saada unionilta rahoitustukea. Näihin edellytyksiin kuuluvat muun muassa edustus riittävän monessa EU:n jäsenvaltiossa sekä se, että puolueet ja säätiöt kunnioittavat ohjelmissaan ja toiminnassaan EU:n perusarvoja.

Lisätietoja:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3168_en.htm

IP/18/3376

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar