Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Erakondade rahastamise reform: komisjon rõõmustab kiire kokkuleppe üle ELi seadusandjate vahel

Brüssel, 17. aprill 2018

.

Täna väljendas komisjon rõõmu Euroopa Parlamendis komisjoni ettepanekute suhtes toimunud hääletuse üle, kus otsustati, tuginedes 2017. aasta kõnele olukorrast Euroopa Liidus, reformida Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste kohta käivaid eeskirju. Need muudatused suurendavad läbipaistvust, et inimesed teaksid, mille poolt nad Euroopa valimistel hääletavad, parandavad demokraatlikku legitiimsust, nii et rahastamine kajastab paremini valijaskonna eelistusi, ja tugevdavad õigusnormide täitmise tagamist, et avaliku sektori raha kuritarvitusi saaks paremini menetleda ja raha tagasi nõuda.

Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus 13. septembril 2017: „Meie liit peab tegema demokraatliku hüppe edasi. Liigagi sageli on üleeuroopalisi valimisi vähendatud üksnes riiklike kampaaniate summaks. Euroopa demokraatia väärib enamat. Me peaksime andma Euroopa erakondadele võimaluse end paremini organiseerida.

Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans ütles pärast tänast hääletust: „Tegemist on olulise reformiga ja mul on hea meel, et see nii kiiresti tehtud sai. Euroopa erakondadel on keskne ja üha kasvav roll otsese seose loomisel Euroopa kodanike ja Euroopa poliitilise süsteemi vahel. Kodanikud peavad teadma, keda nad järgmisel aastal Euroopa Parlamendi valimistel oma häält andes valivad, seega on hea, et need muudatused teevad seose riiklike ja Euroopa tasandi erakondade vahel selgemaks. Samuti aitavad muudatused tagada, et erakonnale antud avaliku sektori raha kajastab paremini selle erakonna kandidaatide saadud hääli, ja võimaldavad meil tagasi nõuda kõik väärkasutatud rahalised vahendid.“

Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste määruse läbivaatamisega täidetakse seaduselüngad, mis võimaldasid minevikus Euroopa maksumaksjate raha kuritarvitada. Mõnel juhul spondeerisid sama riigisisese erakonna üksikliikmed erinevate Euroopa tasandi erakondade loomist. Peale selle ei peegeldanud Euroopa tasandi erakondadele ette nähtud ELi rahade jaotamise meetod piisavalt Euroopa Parlamendi valimistel saavutatud tulemusi. Lisaks on erakondadel olnud raske täita niisuguse rahastuse saamiseks vajalikke nõudeid.

Vastu võetud muudatused loovad tihedama seose häälte jaotuse ja rahastuse vahel: rahastuse see osa, mis jaotatakse valimistulemuste põhjal, kasvab praeguselt 85%-lt 90%-le. Praegu kehtiva süsteemi alusel jagati 15% vahenditest kõigi erakondade vahel, olenemata sellest, kui suurt hulka valijaid nad esindavad.

Muudatused toovad Euroopa kodanikele kaasa ka suurema selguse Euroopa tasandi ja riigisiseste erakondade omavaheliste seoste asjus: riigisisesed erakonnad peavad oma veebisaidil esitama selgelt oma Euroopa tasandi erakonna logo ja poliitilise programmi. Ühtlasi julgustatakse riigisiseseid erakondi lisama sinna teavet Euroopa Parlamenti pääsenud erakonnaliikmete soolise tasakaalu kohta.

Et maksumaksja raha paremini hallata, täidetakse kavandatava reformiga ka seaduselüngad, mis võimaldasid erakondadel süsteemi kuritarvitada, luues mitu Euroopa tasandi erakonda, mis võinuksid kõik saada täiendavat raha.

Taustteave

Euroopa tasandi erakondade roll on ette nähtud Euroopa Liidu lepinguga, milles on öeldud: „Euroopa tasandi erakonnad aitavad kaasa euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisele ja liidu kodanike tahte väljendamisele.“ 2014. aastal vastu võetud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja rahastamist käsitleva määrusega suurendatakse Euroopa tasandi erakondade ja nendega seotud poliitiliste sihtasutuste nähtavust, tunnustatust, tulemuslikkust, läbipaistvust ja aruandluskohustust.

Erakondadele ja sihtasutustele, mis vastavad teatavale hulgale tingimustele, pakutakse võimalust saada Euroopa tasandi juriidilisteks isikuteks ja taotleda finantstoetusi. Nende tingimuste hulgas on esindatus piisavalt paljudes ELi liikmesriikides ning ELi alusväärtuste austamine nii programmis kui ka tegudes.

Lisateave:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_et.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3168_et.htm

IP/18/3376

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar