Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Onlineplattformar: Kommissionen inför nya normer för transparenta och skäliga villkor

Bryssel den 26 april 2018

EU-kommissionen föreslår i dag nya regler för onlineplattformar som ger småföretag ett skyddsnät i den digitala ekonomin.

De nya reglerna gör att den digital inre marknad kommer att fungera bättre, vilket ligger i linje med utfästelsen i ordföranden Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen den 13 september 2017 om att "trygga ett rättvist, förutsägbart, hållbart och tillförlitligt företagsklimat i den digitala ekonomin". Syftet är att de nya reglerna ska skapa ett rimligt, transparent och förutsägbart affärsklimat för mindre företag och näringsidkare som använder sig av onlineplattformar. Företag som hotell, nätbutiker, apputvecklare och andra liknande företag som är beroende av sökmotorer för att locka besökare till sina webbplatser hör till dem som kommer att gynnas av de nya reglerna.

Andrus Ansip som är vice ordförande och ansvarar för den digitala inre marknaden, har följande uttalande: ”Miljoner av oftast små företag i EU är numera beroende av onlineplattformar för att nå ut till kunder över hela den digitala inre marknaden. Dessa nya internetbaserade marknadsplatser är en motor för tillväxt och innovation i EU, och gör att vi nu behöver ett tydligt och grundläggande regelverk för att få ett affärsklimat som är hållbart och förutsägbart. Dagens förslag skapar mer transparens inom nätekonomin, ger företagen den förutsägbarhet som de behöver och kommer i slutändan att gynna konsumenterna i EU.

Elżbieta Bieńkowska, kommissionär med ansvar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, fortsätter: –Vi vill förebygga en fragmentering av den inre marknaden genom lapptäcken av nationella regler. EU-kommissionen lägger i dag fram en strategi som ska ge EU:s företag – särskilt de mindre företagen – den transparens och de möjligheter att lämna klagomål som kommer att hjälpa dem att ta till sig den digitala ekonomin . Den ger också plattformarna rättssäkerhet.

Mariya Gabriel, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, har följande att säga: –Plattformarna och sökmotorerna är viktiga kanaler när företagen i EU ska nå konsumenterna, men vi måste också se till att de inte missbrukar sin ställning och därigenom skadar sina företagsanvändare. Det här är ett viktigt steg mot det målet med tydliga regler om transparens, effektiv tvistlösning och ett nytt observationsorgan vars uppgift är att mer i detalj analysera hur onlineplattformarna agerar. Att se till att plattformarna och sökmotorerna behandlar företag på ett skäligt sätt är av avgörande betydelse för att främja förtroendet för onlineplattformarna i EU.

Nästan hälften (42 %) av de små och medelstora företag som svarade på en nyligen gjord Eurobarometerundersökning uppgav att de använder internetbaserade marknader för att sälja sina produkter och tjänster. Enligt en annan studie stöter nästan 50 % av de europeiska företag som är verksamma på plattformarna på problem. Av studien framgår också att 38 % av de avtalsrelaterade problemen förblir olösta och 26 % kan endast lösas med svårighet. Uppskattningsvis 1,27–2,35 miljarder euro går förlorade direkt i försäljning till följd av detta.

Lagstiftning för transparenta och skäliga villkor i relationen till plattformarna

De nya reglerna kommer åt dessa problem genom:

  • Ökad transparens: Leverantörer av förmedlingstjänster på nätet måste se till att de villkor som de tillämpar på företagsanvändare är lättfattliga och lätt tillgängliga. Bland annat ska de i förväg ange vilka skäl som kan leda till att en företagsanvändare kan sägas upp eller stängas av från en plattform. Leverantörerna måste också förvarna i rimlig tid om de vill ändra villkoren. Om leverantörer av förmedlingstjänster stänger av eller säger upp allt eller en del av en företagsanvändares utbud måste de motivera det. Leverantörerna måste dessutom utarbeta och offentliggöra allmänna riktlinjer om i) vilka data genererade via deras tjänster som kan göras tillgängliga och av vem och på vilka villkor, ii) hur de behandlar sina egna varor eller tjänster jämfört med dem som erbjuds av deras yrkesmässiga användare, och iii) hur de använder avtalsvillkor för att kräva det fördelaktigaste sortimentet eller priset på varor och tjänster som deras yrkesmässiga användare erbjuder (s.k. klausuler om mest gynnad nation (MGN). Slutligen måste leverantörerna både av förmedlingstjänster och sökmotorer ange vilka allmänna kriterier som styr hur varor och tjänster rankas i sökresultateten.

  • Effektivare tvistlösning: Leverantörer av internetbaserade förmedlingstjänster är skyldiga att inrätta ett internt system för klagomålshantering. För att underlätta tvistlösning utanför domstol ska alla leverantörer i sina villkor uppge vilka oberoende och kvalificerade medlare som de är villiga att samarbeta med för att lösa tvister. Branschen kommer också att uppmuntras att frivilligt anlita särskilda oberoende medlare, som kan ta hand om tvister som uppstår i samband med internetbaserade förmedlingstjänster. Slutligen kommer sammanslutningar som företräder företag att få rätt att väcka talan på dessa företags vägnar för att genomdriva de nya reglerna om transparens och tvistlösning.

  • Ett nytt EU-observationsorgan som ska övervaka effekterna av de nya reglerna: Observationsorganet är tänkt att övervaka både dagens och framtidens frågeställningar och möjligheter i den digitala ekonomin så att kommissionen kan följa upp lagstiftningsförslaget om det behövs. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt hur de politiska åtgärderna och tillsynen utvecklas i hela EU.

    Beroende på framstegen och fakta som inhämtas av EU:s observationsorgan kommer kommissionen senast inom tre år att bedöma behovet av ytterligare insatser.

Bakgrund

Den förordning som kommissionen i dag föreslår är en uppföljning av kommissionens åtagande i halvtidsöversynen av strategin för den digitala inre marknaden att komma till rätta med oskäliga avtalsvillkor och affärsmetoder som upptäckts i relationerna mellan företag och plattformar genom tvistlösning, kriterier för god handelssed och transparens. 

Förslaget vilar på ett underlag som samlats in under två år genom breda samråd, ekonomisk forskning, politiskt arbete och ett stort antal seminarier. 

Kommissionen har även använt sina konkurrensbefogenheter för att skapa rättvis konkurrens inom plattformsekonomin. Exempelvis antog kommissionen i maj 2017 ett beslut som gör de åtaganden rättsligt bindande som Amazon erbjöd för att motverka preliminära konkurrensfarhågor avseende ett antal villkor i Amazons distributionsavtal med e-boksutgivare. I juni 2017 antogs ett beslut om förbud enligt vilket Google har missbrukat sin dominerande ställning genom att olagligt gynna sin egen prisjämförelsetjänst i sina allmänna sökresultat. Kommissionen tänker fortsätta att kontrollera efterlevnaden av EU:s konkurrensregler på den digitala sektorn, när så behövs.

Läs mer

Frågor och svar

Meddelande och andra användbara länkar

IP/18/3372

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar