Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Interneto platformos. Komisija nustato naujus skaidrumo ir sąžiningumo reikalavimus

Briuselis, 2018 m. balandžio 26 d.

Šiandien Europos Komisija siūlo naujas taisykles dėl interneto platformų, kurios padės apsaugoti mažas įmones skaitmeninės ekonomikos sektoriuje.

Taisyklės parengtos vadovaujantis Komisijos Pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio 2017 m. rugsėjo 13 d. pranešimuose apie Sąjungos padėtį pateiktomis gairėmis „užtikrinti sąžiningą, nuspėjamą, tvarią ir patikimą verslo aplinką interneto ekonomikoje“. Jos pagerins bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą. Naujosiomis taisyklėmis siekiama sukurti sąžiningą, skaidrią ir nuspėjamą verslo aplinką mažoms įmonėms ir prekiautojams naudojant interneto platformas. Naujosios taisyklės bus naudingos tokioms įmonėms kaip viešbučiai, internete parduodantys prekiautojai ir programėlių kūrėjai bei kitoms panašioms įmonėms, kurios, siekdamos pritraukti interneto duomenų srautą į savo interneto svetaines, naudojasi paieškos sistemomis.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Milijonai Europos Sąjungos prekiautojų, visų pirma smulkių, norėdami pasiekti savo klientus visoje bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, dabar yra priklausomi nuo interneto platformų. Šios naujos internetinės prekyvietės skatina ES augimą ir inovacijas, tačiau turime nustatyti aiškias pagrindines taisykles, kad būtų užtikrinta tvari ir nuspėjama verslo aplinka. Dėl šiandienos pasiūlymo interneto ekonomikoje atsiras daugiau skaidrumo, įmonėms bus suteikta joms reikalingo nuspėjamumo ir tai galiausiai bus naudinga Europos vartotojams.“

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Europos Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska sakė: „Norime išvengti bendrosios rinkos susiskaidymo dėl nesuderintų nacionalinių taisyklių. Šiandien Komisija siūlo metodą, kuriuo bus padidintas skaidrumas ir ES įmonėms, ypač mažesnėms, bus suteikta teisių gynimo priemonių, kurios padės joms pasinaudoti skaitmeninės ekonomikos galimybėmis. O interneto platformoms bus suteikta teisinio tikrumo.

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel teigė: „Interneto platformos ir paieškos sistemos yra svarbios priemonės, kuriomis naudodamosi Europos įmonės gali pasiekti vartotojus, tačiau turime užtikrinti, kad šios platformos ir sistemos nepiktnaudžiautų savo galia ir nekenktų vartotojams. Nustatydami aiškias skaidrumo ir veiksmingo ginčų sprendimo taisykles bei sukurdami stebėsenos centrą, kuriam bus pavesta išsamiai nagrinėti interneto platformų veiklą, žengiame labai svarbų žingsnį. Siekiant skatinti pasitikėjimą interneto platformų aplinka Europos Sąjungoje būtina užtikrinti, kad interneto platformos ir paieškos sistemos sąžiningai elgtųsi su kitomis įmonėmis.“

Beveik pusė (42 proc.) neseniai „Eurobarometro“ apklausoje dalyvavusių mažųjų ir vidutinių įmonių teigė, kad, norėdamos parduoti savo produktus ir paslaugas, naudojasi elektroninėmis prekyvietėmis. Kitos apklausos duomenimis, beveik 50 proc. platformas naudojančių Europos įmonių patiria problemų. Apklausa taip pat parodė, kad 38 proc. su sutartiniais santykiais susijusių problemų lieka neišspręsta, o 26 proc. pavysta išspręsti, tačiau patiriant sunkumų. Apskaičiuota, kad dėl to tiesiogiai prarandamų pardavimų apimtis siekia 1,27–2,35 mlrd. EUR.

Teisėkūros veiksmai siekiant užtikrinti skaidrius ir sąžiningus komercinius santykius su interneto platformomis

Naujosiomis taisyklėmis bus sprendžiami šie klausimai:

  • Skaidrumo didinimas. Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai turi užtikrinti, kad profesionaliems naudotojams siūlomos sąlygos būtų lengvai suprantamos ir lengvai prieinamos. Be kita ko, turi būti iš anksto nurodytos priežastys, dėl kurių profesionalus naudotojas iš platformos gali būti pašalintas arba laikinai sustabdyta jo veikla. Paslaugų teikėjai taip pat turi laikytis pagrįsto minimalaus pranešimo apie sąlygų pakeitimus pateikimo termino. Jeigu internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas visiškai arba iš dalies sustabdo arba nutraukia prieigą prie verslo vartotojų pasiūlymų, šis paslaugų teikėjas turi nurodyti tokio sprendimo priežastis. Be to, šių paslaugų teikėjai turi parengti ir paskelbti bendrą politiką, nurodydami i) prie kokių duomenų, kurie buvo generuoti naudojant jų paslaugas, gali būti gauta prieiga, kas ją gali gauti ir kokiomis sąlygomis, ii) kaip jie elgiasi savo pačių prekėmis ar paslaugomis, palyginti su jų profesionalių naudotojų siūlomomis prekėmis ir paslaugomis ir iii) kaip jie naudoja sutarčių sąlygas iš savo profesionalių naudotojų reikalaudami palankiausio produktų ir paslaugų asortimento arba kainos (vadinamosios didžiausio palankumo statuso nuostatos). Galiausiai, ir internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai, ir internetinės paieškos sistemos turi parengti bendruosius kriterijus, kuriais būtų nustatyta, kaip prekės ir paslaugos klasifikuojamos paieškos rezultatuose.

  • Veiksmingesnis ginčų sprendimas. Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai privalo sukurti vidaus skundų nagrinėjimo sistemą. Kad būtų lengviau spręsti ginčus neteismine tvarka, visi internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai savo sąlygose turės nurodyti nepriklausomus ir kvalifikuotus tarpininkus, su kuriais jie yra pasirengę bendradarbiauti siekdami gera valia išspręsti ginčus. Sektorius taip pat bus skatinamas savanoriškai paskirti specialius nepriklausomus tarpininkus, galinčius spręsti ginčus, susijusius su internetinių tarpininkavimo paslaugų teikimu. Galiausiai įmonėms atstovaujančioms asociacijoms bus suteikta teisė įmonių vardu pareikšti ieškinį teisme, siekiant užtikrinti naujų skaidrumo ir ginčų sprendimo taisyklių vykdymą.

  • ES stebėsenos centro, įgalioto stebėti naujų taisyklių poveikį, sukūrimas. Kad Komisija, jei tinkama, galėtų imtis tolesnių veiksmų, susijusių su šiandien teikiamu teisės akto pasiūlymu, ES stebėsenos centras stebės esamą padėtį skaitmeninės ekonomikos sektoriuje, jame kylančias problemas ir galimybes. Ypatingas dėmesys bus skiriamas politikos ir reguliavimo metodų pokyčiams visoje Europoje.

    Atsižvelgdama į padarytą pažangą ir remdamasi ES stebėsenos centro patirtimi Komisija per trejus metus įvertins, ar reikia imtis tolesnių veiksmų.

Pagrindiniai faktai

Šiandien Komisijos pateiktu reglamentu atsižvelgiama į Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos laikotarpio vidurio peržiūroje Komisijos prisiimtą įsipareigojimą, apsvarsčius ginčų sprendimo, sąžiningos praktikos kriterijų ir skaidrumo klausimus, parengti veiksmus, kuriais būtų sprendžiamos problemos, susijusios su nesąžiningomis interneto platformų ir įmonių santykių sutartinėmis sąlygomis ir prekybos praktika. 

Šis pasiūlymas yra dvejus metus vykdomos faktų rinkimo apklausos rezultatas. Ją sudarė plataus masto konsultacijos, ekonominiai tyrimai ir politikos formavimo priemonės bei įvairūs praktiniai seminarai. 

Komisija taip pat naudojosi konkurencijos užtikrinimo įgaliojimais siekdama užtikrinti sąžiningą konkurenciją interneto platformų ekonomikos sektoriuje. Pavyzdžiui, 2017 m. gegužės mėn. Komisija priėmė sprendimą, kuriuo teisiškai privalomais pripažinti įsipareigojimai, kuriuos bendrovė „Amazon“ pasiūlė dėl preliminarių konkurencijos problemų, susijusių su tam tikromis „Amazon“ platinimo susitarimų su e. knygų leidėjais nuostatomis. 2017 m. birželio mėn. priėmė draudžiamąjį sprendimą, kuriame padarė išvadą, kad bendrovė „Google“ piktnaudžiavo savo dominuojančia padėtimi, bendruosiuose paieškos rezultatuose pirmenybę teikdama savai kainų palyginimo paslaugai. Komisija ir toliau sieks užtikrinti ES konkurencijos taisyklių laikymąsi skaitmeniniame sektoriuje.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai

Komunikatas ir kitos naudingos nuorodos

IP/18/3372

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar