Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Verkkoalustat: Komissio asettaa uudet normit avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta varten

Bryssel 26. huhtikuuta 2018

Euroopan komissio ehdottaa tänään uusia sääntöjä verkkoalustoille, jotta pienille yrityksille voidaan luoda turvaverkko digitaalitaloudessa.

Uusilla säännöillä parannetaan digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa. Ne noudattavat puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin 13. syyskuuta 2017 pitämää puhetta unionin tilasta. Sen mukaan on pyrittävä turvaamaan ”oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, kestävä ja luottamusta nauttiva liiketoimintaympäristö verkkotaloudessa”. Sääntöjen tavoitteena on luoda oikeudenmukainen, avoin ja ennakoitavissa oleva liiketoimintaympäristö pieniä yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia varten, jotka käyttävät verkkoalustoja. Säännöistä hyötyvät erilaiset yritykset, kuten hotellit, verkossa myyntiä harjoittavat elinkeinonharjoittajat, sovellusten kehittäjät sekä muut yritykset, jotka käyttävät hakukoneita houkutellakseen internetliikennettä verkkosivuilleen.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip totesi seuraavaa: ”Miljoonat, suurimmaksi osaksi pienet elinkeinonharjoittajat ovat riippuvaisia verkkoalustoista, kun ne haluavat saavuttaa asiakkaansa digitaalisilla sisämarkkinoilla. Nämä uudet verkossa toimivat markkinapaikat edistävät kasvua ja innovointia EU:ssa, mutta tarvitsemme selkeitä perussääntöjä kestävän ja ennakoitavissa olevan liiketoimintaympäristön varmistamiseksi. Tämänpäiväinen ehdotus tuo verkkotalouteen avoimuutta, takaa yrityksille niiden tarvitseman ennakoitavuuden ja hyödyttää viime kädessä eurooppalaisia kuluttajia.”

Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska totesi puolestaan seuraavaa: ”Haluamme estää sisämarkkinoiden hajanaisuutta, joka johtuu kansallisten sääntöjen eroista. Komissio esittää tänään lähestymistapaa, joka takaa EU:n yrityksille ja erityisesti pienille yrityksille digitaalitaloudessa tarvittavan avoimuuden ja suojamekanismit. Lisäksi se luo alustoille oikeusvarmuutta.

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komission jäsen Mariya Gabriel lisäsi: ”Verkkoalustat ja hakuohjelmat ovat EU:n yrityksille tärkeitä kanavia kuluttajien saavuttamiseksi, mutta on varmistettava, etteivät yritykset käytä valtaansa väärin yrityskäyttäjiensä vahingoksi. Tämä on merkittävä askel, joka tuo mukanaan selkeät avoimuussäännöt, toimivat järjestelyt riitojen ratkaisemiseksi sekä uuden seurantakeskuksen, joka analysoi verkkoalustojen käytäntöjä yksityiskohtaisesti. On ratkaisevan tärkeää varmistaa, että verkkoalustat ja hakukoneet kohtelevat muita yrityksiä oikeudenmukaisesti, ja lisätä luottamusta alustapohjaiseen ympäristöön.”

Hiljattain tehtyyn Eurobarometri-tutkimukseen vastanneista pienistä ja keskisuurista yrityksistä miltei puolet (42 %) ilmoitti käyttävänsä verkossa toimivia markkinapaikkoja tuotteidensa ja palvelujensa myymiseen. Erään toisen tutkimuksen mukaan miltei 50 prosenttia verkkoalustoilla toimivista EU:n yrityksistä kohtaa ongelmia. Tutkimus osoittaa myös, että sopimussuhteisiin liittyvistä ongelmista 38 prosenttia jää ratkaisematta ja 26 prosentissa tapauksia ratkaiseminen on vaikeaa. Tämän vuoksi myynnissä menetetään arviolta 1,27–2,35 miljardia euroa.

Lainsäädäntötoimet avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi verkkoalustoihin liittyvissä toimissa

Uusilla säännöillä tartutaan ongelmiin seuraavasti:

  • Avoimuuden lisääminen: Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on varmistettava, että niiden ehdot ammattimaisia käyttäjiä varten ovat helposti ymmärrettävissä ja saatavilla. Ehdoissa on esimerkiksi esitettävä syyt, joiden vuoksi ammattimainen käyttäjä voidaan poistaa alustalta lopullisesti tai väliaikaisesti. Palvelujen tarjoajien on myös ilmoitettava riittävän ajoissa ehtoihin tehtävistä muutoksista. Mikäli verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja lopettaa kokonaan tai keskeyttää yrityskäyttäjän tarjonnan välittämisen kokonaan tai osittain, sen on ilmoitettava tämän syyt. Lisäksi näiden palvelujen tarjoajien on laadittava ja julkaistava yleiset periaatteet siitä, i) mitä tietoja niiden palvelujen kautta voidaan saada, kuka niitä voi saada ja minkä ehtojen mukaisesti, ii) miten ne kohtelevat omia tuotteitaan tai palvelujaan verrattuna ammattimaisten käyttäjiensä tuotteisiin ja palveluihin ja iii) miten ne käyttävät sopimusehtoja pyytääkseen ammattimaisilta käyttäjiltään parasta valikoimaa tai hintaa niiden tarjoamista tuotteista (ns. suosituimmuuskohtelulausekkeita). Lisäksi sekä verkossa toimivien välityspalvelujen että verkossa toimivien hakukoneiden on esitettävä yleiset ehdot siitä, miten tuotteet ja palvelut asetetaan järjestykseen hakutuloksissa.

  • Riitojen ratkaisun tehostaminen: Verkossa toimivien välityspalvelujen on luotava oma järjestelmä valitusten käsittelemiseksi. Jotta helpotetaan tuomioistuinten ulkopuolisia riidanratkaisumekanismeja, kaikkien verkossa toimivien välityspalvelujen on mainittava ehdoissaan riippumattomat ja pätevät sovittelijat, joiden kanssa ne ovat valmiita työskentelemään vilpittömässä mielessä riitojen ratkaisemiseksi. Alaa myös kannustetaan nimeämään vapaaehtoisesti tiettyjä riippumattomia sovittelijoita, jotka voivat käsitellä verkossa toimiviin välityspalveluihin liittyviä riitoja. Lisäksi yrityksiä edustaville järjestöille myönnetään oikeus nostaa kanne yritysten puolesta uusien avoimuutta ja riitojen ratkaisua koskevien sääntöjen panemiseksi täytäntöön.

  • EU:n seurantakeskus uusien sääntöjen vaikutuksen seuraamiseksi: Seurantakeskus käsittelisi nykyisiä ja uusia kysymyksiä ja mahdollisuuksia digitaalitaloudessa, jotta komissio voisi tarvittaessa harkita jatkotoimia tämänpäiväiselle säädösehdotukselle. Erityistä huomiota kiinnitetään kehityksiin politiikan ja sääntelyn lähestymistavoissa kaikkialla Euroopassa.

    Komissio arvioi kolmen vuoden kuluessa lisätoimien tarvetta toimien edistymisen ja EU:n seurantakeskuksen kautta saatujen tietojen perusteella.

Tausta

Komission tänään ehdottama asetus on jatkoa digitaalisten sisämarkkinoiden strategian väliarvioinnissa ilmaistulle komission sitoumukselle. Sen mukaan valmistellaan toimenpiteitä, joilla puututaan alustojen ja yritysten välisissä suhteissa havaittuihin epäoikeudenmukaisiin sopimusehtoihin ja kauppatapoihin muun muassa tutkimalla riidanratkaisua, oikeudenmukaisten käytäntöjen kriteerejä ja läpinäkyvyyttä. 

Ehdotus on tulosta tiedonhankintaprojektista, joka on ollut käynnissä kaksi vuotta. Siihen on kuulunut laajoja kuulemisia, taloudellisia tutkimuksia, politiikan suunnittelua sekä useita työryhmiä. 

Komissio on myös käyttänyt kilpailuun liittyvää toimivaltaansa edistääkseen oikeudenmukaista kilpailua alustataloudessa. Esimerkiksi toukokuussa 2017 komissio teki päätöksen, jolla Amazonin tarjoamista sitoumuksista tehdään oikeudellisesti sitovia. Päätöksellä puututaan eräisiin lausekkeisiin Amazonin ja eurooppalaisten sähköisten kirjojen julkaisijoiden välisissä jakelusopimuksissa. Kesäkuussa 2017 komissio teki kieltopäätöksen, jonka mukaan Google oli käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa asettamalla sääntöjenvastaisesta oman hintavertailupalvelunsa etusijalle yleisissä hakutuloksissa. Komissio valvoo jatkossakin tarvittaessa EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa digitaalialalla.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia

Tiedonanto ja muita hyödyllisiä linkkejä

IP/18/3372

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar