Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Veebiplatvormid: komisjon kehtestab uued normid läbipaistvuse ja õigluse tagamiseks

Brüssel, 26. aprill 2018

Täna teeb Euroopa Komisjon ettepaneku veebiplatvormide suhtes kohaldatavate uute õigusnormide kohta, millega luuakse väikeettevõtjatele turvavõrk digitaalmajanduses osalemiseks.

Uued normid aitavad kaasa digitaalse ühtse turu paremale toimimisele ja on kooskõlas president Jean-Claude Junckeri 13. septembri 2017. aasta kõnega olukorrast Euroopa Liidus, mille kohaselt tuleb „kaitsta õiglast, etteaimatavat, jätkusuutlikku ja usaldusväärset ettevõtluskeskkonda veebipõhise majanduse valdkonnas“. Eesmärk on luua õiglane, läbipaistev ja prognoositav ettevõtluskeskkond väikeettevõtjatele ja kauplejatele, kes kasutavad veebiplatvorme. Uutest normidest saavad kasu hotellid, internetis tegutsevad jaemüüjad, rakenduste arendajad ja muud ettevõtjad, kes kasutavad oma veebisaitidele internetiliikluse ligimeelitamiseks otsingumootoreid.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip ütles: „Miljonid ELi väikeettevõtjad sõltuvad veebiplatvormidest, et jõuda oma klientideni digitaalsel ühtsel turul. Sellised uued internetipõhised kauplemiskohad hoogustavad majanduskasvu ja innovatsiooni ELis, kuid meil on jätkusuutliku ja prognoositava ettevõtluskeskkonna tagamiseks vaja selgeid ja lihtsaid eeskirju. Tänane ettepanek muudab digitaalmajanduse läbipaistvamaks, tagab ettevõtjatele vajaliku prognoositavuse ja toob lõppkokkuvõttes kasu Euroopa tarbijatele.“

Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska ütles: „Me tahame ära hoida ühtse turu killustumise, mida põhjustavad erinevad siseriiklikud eeskirjad. Täna esitab komisjon lähenemisviisi, mis tagab eelkõige ELi väikeettevõtjatele digitaalmajanduses osalemiseks vajaliku läbipaistvuse ja õiguskaitsemehhanismid. Samuti saavad veebiplatvormid vajaliku õiguskindluse. "

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel lisas: „Platvormid ja otsingumootorid on olulised kanalid, mille kaudu Euroopa ettevõtted jõuavad tarbijateni. Samas peame tagama, et ettevõtjad ei kuritarvitaks oma mõjuvõimu ega kahjustaks tarbijaid. Astume siinkohal väga olulise sammu, nähes ette selged läbipaistvusnõuded, vaidluste tõhusa lahendamise ja vaatluskeskuse, mis tegeleb veebiplatvormide tavade süvaanalüüsiga. Kui me tagame, et platvormid ja otsingumootorid kohtlevad teisi ettevõtteid õiglaselt, suurendab see ka usaldust ELi platvormisüsteemide vastu.

Eurobaromeetri uuringus väitis ligikaudu pool (42 %) väikestest ja keskmise suurusega ettevõtjatest, et nad kasutavad oma toodete ja teenuste müümiseks internetipõhiseid kauplemiskohti. Uuringu kohaselt kogevad ligikaudu pooled platvormidel tegutsevatest Euroopa ettevõtetest probleeme. Samuti selgus uuringust, et lepingulistest suhetest tulenevatest probleemidest jääb 38 % lahendamata ja 26 % lahendatakse raskustega. Sellest tulenev otsene kahju müügile on hinnanguliselt 1,27–2,35 miljardit eurot.

Õiguslikud meetmed läbipaistvuse ja õigluse tagamiseks platvormidega suhtlemisel

Uute normide kohaselt tegeletakse nende probleemidega järgmiselt:

  • Läbipaistvuse suurendamine. Veebipõhiste vahendusteenuste osutajad peavad tagama, et nende tingimused on professionaalsete kasutajatele kergesti mõistetavad ja hõlpsasti kättesaadavad. Lisaks tuleb selgitada võimalikke põhjuseid, mille alusel võib professionaalse kasutaja platvormilt eemaldada või tema tegevuse peatada. Tingimuste muutmise korral peavad teenuseosutajad järgima ka mõistlikku minimaalset etteteatamistähtaega. Kui veebipõhise vahendusteenuse osutaja peatab või lõpetab ärikliendi pakkumise tervikuna või osaliselt, peab ta seda põhjendama. Lisaks peavad kõnealuste teenuste osutajad koostama ja avaldama üldised tegevuspõhimõtted, täpsustades: i) kes ja millistel tingimustel pääsevad ligi nende teenuste kaudu loodud andmetele, ii) kuidas nad kohtlevad oma kaupu või teenuseid võrreldes professionaalsete kasutajate pakutavate kaupade või teenustega, ning iii) kuidas nad kasutavad lepingutingimusi, et nõuda professionaalsete kasutajate pakutavate toodete ja teenuste soodsaimat valikut või küsida nende eest parimat hinda (nn enamsoodustusrežiimi klauslid). Kokkuvõtteks tuleb nii veebipõhiste vahendusteenuste kui ka internetipõhiste otsingumootorite puhul kindlaks määrata üldised kriteeriumid kaupade ja teenuste järjestamiseks otsingutulemustes.

  • Vaidluste tõhusam lahendamine. Veebipõhiste vahendusteenuste osutajad on kohustatud looma ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi. Vaidluste kohtuvälise lahendamise lihtsustamiseks peavad kõik veebipõhiste vahendusteenuste osutajad oma tingimustes esitama sõltumatud ja kvalifitseeritud lepitajad, kes on valmis tegema vaidluste lahendamiseks heas usus koostööd. Samuti ärgitatakse ettevõtjaid vabatahtlikult asutama sõltumatuid vahendajaid, kes suudaksid lahendada veebipõhiste vahendusteenuste kontekstis tekkivaid vaidlusi. Lisaks antakse ettevõtjate ühendustele õigus algatada ettevõtjate nimel kohtumenetlusi, et tagada uute läbipaistvusnõuete ja vaidluste lahendamise eeskirjade täitmine.

  • ELi vaatluskeskuse loomine uute õigusnormide mõju jälgimiseks. Vaatluskeskus jälgib nii praegusi kui ka esilekerkivaid küsimusi, aga ka digitaalmajanduse võimalusi, et komisjon saaks vajaduse korral võtta tänase seadusandliku ettepaneku suhtes järelmeetmeid. Erilist tähelepanu pööratakse poliitika ja reguleerivate lähenemisviiside arengule kogu Euroopas.

    Saavutatud edu ja ELi vaatluskeskuselt saadud teabe põhjal hindab komisjon kolme aasta jooksul alates määruse jõustumisest seda, kas on vaja võtta täiendavaid meetmeid.

Taust

Täna esitatud määruse ettepanek on järg digitaalse ühtse turu strateegia rakendamise vahekokkuvõttes võetud kohustusele, mille kohaselt valmistab komisjon ette meetmed, mis käsitlevad platvormide ja ettevõtjate vahel kindlaks tehtud probleeme, nagu ebaõiglased lepingutingimused ja ebaõiglased kaubandustavad, keskendudes ka vaidluste lahendamisele, õiglaste tavade kriteeriumidele ja läbipaistvusele. 

Ettepanekuni on jõutud tänu kaks aastat kestnud faktide kogumisele, mis hõlmas laiaulatuslikke konsultatsioone, majandusuuringuid, poliitika kujundamist ning arvukaid õpikodasid. 

Lisaks on komisjon kasutanud oma konkurentsipoliitika jõustamise volitusi õiglase konkurentsi tagamiseks platvormimajanduses. Näiteks võttis komisjon 2017. aasta mais vastu otsuse, millega muudeti õiguslikult siduvaks Amazoni võetud kohustused, et lahendada esialgsed konkurentsiprobleemid seoses mitme sättega turustamiskokkulepetes, mille Amazon oli sõlminud e-raamatute väljaandjatega. Juunis 2017 võttis komisjon vastu keelava otsuse, milles järeldati, et Google on kuritarvitanud turgu valitsevat seisundit, eelistades oma otsingutulemuste lehtedel süstemaatiliselt oma hinnavõrdlusteenust. Komisjon jätkab vajaduse korral ELi konkurentsiõiguse normide jõustamist digitaalsektoris.

Lisateave

K&V

Teatis ja muud kasulikud lingid

IP/18/3372

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar