Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Onlineplatforme: Kommissionen fastsætter nye regler for gennemsigtighed og retfærdighed

Bruxelles, den 26. april 2018

Europa-Kommissionen foreslår i dag nye regler for onlineplatforme, der skal udgøre et sikkerhedsnet for mindre virksomheder i den digitale økonomi.

De nye regler skal give et mere velfungerende digitalt indre marked og er i tråd med formand Jean-Claude Junckers erklæringer i sin tale om Unionens tilstand af 13. september 2017 om at "sikre et retfærdigt, forudsigeligt, bæredygtigt og pålideligt erhvervsklima i onlineøkonomien". Målet med de nye regler er at skabe et retfærdigt, gennemsigtigt og forudsigeligt erhvervsklima for mindre virksomheder og handlende, når de bruger onlineplatforme. Virksomheder, der vil nyde godt af de nye regler, omfatter hoteller, onlinedetailhandlende, app-udviklere og andre lignede virksomheder, som er afhængige af søgemaskiner for at tiltrække internettrafik til deres websteder.

Andrus Ansip, næstformand med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: "Millioner af især mindre detailhandlende i EU bruger i dag onlineplatforme for at nå ud til deres kunder på det digitale indre marked. Disse nye onlinemarkedspladser skaber vækst og innovation i EU, men vi har brug for nogle klare og grundlæggende regler, som kan sikre et bæredygtigt og forudsigeligt erhvervsklima. Med dagens forslag skabes der mere gennemsigtighed i onlineøkonomien, hvilket giver virksomhederne den forudsigelighed, de har behov for, og i sidste ende kommer europæiske forbrugere til gavn."

Elżbieta Bieńkowska, kommissær med ansvar for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, udtaler: "Vi vil forhindre, at det indre marked fragmenteres som følge af et kludetæppe af nationale regler. I dag fremlægger Kommissionen en tilgang, som vil give virksomhederne i EU, navnlig de mindre af slagsen, den gennemsigtighed og de klagemuligheder, som kan hjælpe dem med at tage den digitale økonomi til sig. Samtidig giver den platformene retssikkerhed.

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, udtaler: "Platforme og søgemaskiner udgør vigtige kanaler, som de europæiske virksomheder bruger til at nå ud til forbrugerne, men vi skal sikre, at de ikke misbruger deres indflydelse til at skade virksomhedsbrugerne. Vi tager hermed et meget vigtigt skridt i retning af klare regler for gennemsigtighed, effektiv tvistbilæggelse og oprettelse af et observatorium, som skal foretage mere detaljerede analyser af onlineplatformenes praksis. Det er afgørende at sørge for, at platforme og søgemaskiner behandler andre virksomheder retfærdigt, hvis vi vil fremme tilliden til onlineplatformene i EU."

Næsten halvdelen (42 %) af de små og mellemstore virksomheder, der svarede på en nylig Eurobarometerundersøgelse, angav, at de bruger onlinemarkedspladser til at sælge deres produkter og tjenester. Ifølge en anden undersøgelse oplever næsten 50 % af de europæiske virksomheder, der er aktive på den slags platforme, problemer. Undersøgelsen viser også, at 38 % af problemerne vedrørende kontraktlige forbindelser fortsat er uløste og at 26 % først løses efter store vanskeligheder. Det anslås, at virksomhederne som direkte konsekvens heraf går glip af salg til en værdi af 1,27-2,35 mia. EUR.

Lovgivningsmæssige foranstaltninger for at sikre gennemsigtighed og rimelighed på platforme

De nye regler vil tackle disse problemer ved hjælp af:

  • Øget gennemsigtighed: Leverandører af onlineformidlingstjenester skal sikre, at de vilkår og betingelser, de tilbyder professionelle brugere, er lette at forstå og let tilgængelige. Det omfatter, at det på forhånd skal fastsættes, hvilke mulige årsager der kan være til, at en professionel bruger bliver afregistreret eller suspenderet fra en platform. Leverandørerne skal også overholde en rimelig minimumsfrist i forbindelse med gennemførelse af ændringer af vilkår og betingelser. Hvis en leverandør af onlineformidlingstjenester suspenderer eller opsiger alle eller en del af de tjenester, som en virksomhedsbruger tilbyder, skal leverandøren angive årsagerne hertil. Derudover skal leverandørerne af disse tjenester udarbejde og offentliggøre generelle politikker om, i) hvilke data, der genereres via deres tjenester, som kan tilgås, af hvem og på hvilke betingelser, ii) hvordan de behandler deres egne varer og tjenester sammenlignet med dem, der tilbydes af deres professionelle brugere, og iii) hvordan de anvender kontraktlige bestemmelser til at kræve det mest fordelagtige sortiment af eller de mest fordelagtige priser på produkter og tjenester, som tilbydes af deres professionelle brugere (de såkaldte mestbegunstigelsesbestemmelser). Endelig skal både onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner fastsætte de generelle kriterier, der afgør, hvordan produkter og tjenester rangeres i søgeresultaterne.

  • Mere effektiv tvistbilæggelse: Leverandører af onlineformidlingstjenester skal oprette et internt klagehåndteringssystem. For at fremme udenretslig tvistbilæggelse skal alle leverandører af onlineformidlingstjenester i deres vilkår og betingelser opstille en liste over de uafhængige og kompetente mæglere, som de er villige til at samarbejde med i god tro med henblik på at bilægge tvister. Branchen vil også blive opfordret til frivilligt at oprette særlige uafhængige mæglere, der er i stand til at håndtere tvister, som opstår i forbindelse med onlineformidlingstjenester. Endelig vil sammenslutninger, der repræsenterer virksomhederne, få ret til at anlægge sag på vegne af virksomheder med henblik på at håndhæve de nye regler for gennemsigtighed og tvistbilæggelse.

  • Et EU-observatorium til at overvåge virkningen af de nye regler: Observatoriet ville holde øje med både nuværende og kommende problemer og muligheder i den digitale økonomi med det formål at gøre Kommissionen i stand til at følge op på dagens lovgivningsforslag, hvis det er relevant. Der vil være særligt fokus på udviklingen inden for politiske og lovgivningsmæssige tilgange over hele Europa.

    Kommissionen vil afhængigt af fremskridtene og på grundlag af de erfaringer, der indsamles via EU-observatoriet, inden for tre år vurdere behovet for yderligere indgreb.

Baggrund

Den forordning, der foreslås i dag, er en opfølgning på Kommissionens tilsagn i midtvejsevalueringen af strategien for et digitalt indre marked om at udarbejde foranstaltninger, der har til formål at gøre noget ved problemerne med uretfærdige kontraktbestemmelser og handelspraksis, som er blevet konstateret i forbindelserne mellem platforme og virksomheder, ved at se nærmere på tvistbilæggelse, kriterier for retfærdig praksis og gennemsigtighed. 

Forslaget er kulminationen på en faktaundersøgelse, som har været i gang i to år, og som har bestået af brede høringer, økonomisk forskning og politikudformning samt talrige workshops. 

Kommissionen har også gjort brug af sine håndhævelsesbeføjelser på konkurrenceområdet til at muliggøre retfærdig konkurrence i platformsøkonomien. Kommissionen vedtog eksempelvis i maj 2017 en afgørelse, der gjorde tilsagn fra Amazon i forbindelse med foreløbige konkurrencemæssige betænkeligheder vedrørende en række klausuler i Amazons distributionsaftaler med e-bogsforlag retligt bindende. I juni 2017 vedtog den en forbudsafgørelse, hvori den konkluderede, at Google har misbrugt sin dominerende stilling ved på ulovlig vis at begunstige sin egen prissammenligningstjeneste i sine almindelige søgeresultater. Kommissionen vil fortsætte med at håndhæve EU's konkurrenceregler i den digitale sektor, når det er relevant.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål & svar

Meddelelser og andre nyttige links

IP/18/3372

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar