Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

On-line platformy: Komise stanoví nové normy v oblasti transparentnosti a spravedlnosti

Brusel 26. dubna 2018

Evropská komise dnes předkládá nová pravidla pro on-line platformy, které malým podnikům poskytují záchrannou síť v digitální ekonomice.

Nová pravidla, která zlepší fungování jednotného digitálního trhu, navazují na projev o stavu Unie předsedy Junckera ze dne 13. září 2017 s cílem „zabezpečit v digitální ekonomice spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a důvěryhodné podnikatelské prostředí“. Účelem nových pravidel je vytvořit spravedlivé, transparentní a předvídatelné podnikatelské prostředí pro menší podniky a obchodníky, již využívají on-line platformy. Z nových pravidel budou mít užitek např. hotely, obchodníci prodávající na internetu, vývojáři aplikací a další obdobné podniky, které využívají internetové vyhledávače, aby na své stránky přilákaly potenciální zákazníky.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu uvedl: „Miliony povětšinou menších obchodníků v EU při oslovování zákazníků napříč celým jednotným digitálním trhem jsou nyní závislé na on-line platformách. Tato nová internetová tržiště stimulují růst a inovace v EU, avšak pro zajiištění udržitelného a předvídatelného podnikatelského prostředí potřebujeme jasná základní pravidla. Dnešní návrh vnáší do on-line ekonomiky více transparentnosti, podnikům poskytuje potřebnou předvídatelnost a v každém případě přináší prospěch evropským spotřebitelům.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, dodala: „Chceme zabránit fragmentaci jednotného trhu, kterou způsobuje směsice různých pravidel v jednotlivých členských státech. Komise dnes přichází s přístupem, který poskytne podnikům v EU – zejména těm menším – transparentnost a mechanismy odvolání, jež jim pomohou, chtějí-li se podílet na digitální ekonomice. Platformám rovněž přináší právní jistotu.

Marija Gabrielová, komisařka pro digitální ekonomiku a společnost, zdůraznila: „Platformy a internetové vyhledávače jsou zásadní pro to, aby se evropské podniky dostaly ke spotřebitelům, nicméně musíme zajistit, aby nezneužívaly své moci, a tak podniky nepoškozovaly. Jasnými pravidly ohledně transparentnosti, účinného řešení sporů a zahájením činnosti střediska, které bude podrobněji analyzovat praktiky on-line platforem, činíme velmi významný krok. Zajištění toho, aby platformy a internetové vyhledávače zacházely s jinými podniky spravedlivě, je naprosto zásadní i pro posílení důvěry v prostředí on-line platforem v EU.“

Téměř polovina respondentů (42 %) z řad malých a středních podniků uvedla v nedávném průzkumu Eurobarometr, že při prodeji svých výrobků a služeb využívá internetová tržiště. Podle jiné studie téměř 50 % evropských podniků využívajících platformy se střetlo s problémy. Studie rovněž ukazuje, že 38 % problémů týkajících se smluvních vztahů zůstává nevyřešeno a 26 % je vyřešeno, avšak s obtížemi. Odhaduje se, že v důsledku toho došlo při prodeji k přímým ztrátám ve výši 1,27 až 2,35 miliardy eur.

Legislativní kroky k zajištění transparentních a spravedlivých vztahů s platformami

Nová pravidla budou řešit zmíněné problémy takto:

  • Zvýšení transparentnosti: Poskytovatelé zprostředkovatelských on-line služeb musí zajistit, aby jejich podmínky byly pro profesionální uživatele lehce srozumitelné a snadno dostupné. To znamená, že musí předem stanovit důvody, proč může být profesionální uživatel z platformy vyloučen nebo jeho využívání platformy přerušeno. Poskytovatelé služeb rovněž musí při provádění změn v daných podmínkách dodržovat přiměřenou výpovědní lhůtu. Pokud poskytovatel zprostředkovatelských on-line služeb zcela nebo zčásti přeruší nebo ukončí nabídku nějakého podniku, bude muset uvést důvody. Kromě toho musí poskytovatelé těchto služeb zformulovat a zveřejnit obecné zásady, v nichž bude stanoveno, i) k jakým datům vygenerovaným prostřednictvím jejich služeb je možný přístup, kdo může mít tento přístup a za jakých podmínek, ii) jak nakládají se svými vlastními produkty nebo službami ve srovnání s těmi, které nabízejí jejich profesionální uživatelé, a iii) jak využívají smluvních ujednání, aby u produktů a služeb nabízených jejich profesionálními uživateli požadovali nejvýhodnější sortiment nebo cenu (tzv. doložky nejvyšších výhod). Zprostředkovatelské on-line služby i internetové vyhledávače musí rovněž stanovit obecná kritéria určující, jak jsou produkty a služby uspořádány ve výsledcích vyhledávání.

  • Účinnější řešení sporů: Od poskytovatelů zprostředkovatelských on-line služeb se vyžaduje, aby zřídili interní systém řešení stížností. Aby se usnadnilo mimosoudní řešení sporů, budou muset všichni poskytovatelé těchto služeb uvádět ve svých podmínkách nezávislé a kvalifikované mediátory, s nimiž budou chtít v dobré víře spolupracovat při řešení sporů. Kromě toho se bude od tohoto odvětví vyžadovat, aby disponovalo na dobrovolné bázi zvláštními nezávislými mediátory, kteří budou schopni řešit spory vznikající v souvislosti se zprostředkovatelskými on-line službami. Sdružení zastupující podniky budou mít za účelem prosazování nových pravidel transparentnosti a řešení sporů právo podat jménem podniků žalobu k soudu.

  • Zřízení střediska EU pro sledování dopadu nových pravidel: Středisko by sledovalo současné i nově se objevující problémy a příležitosti v digitální ekonomice, aby mohla Komise v případě potřeby dnešní legislativní návrh doplnit. Zvláštní pozornost bude věnována vývoji politického a regulačního přístupu v celé Evropě.

    Podle dosažených výsledků a informací získaných prostřednictvím střediska EU Komise do tří let posoudí, zda jsou zapotřebí další opatření.

Souvislosti

Komise dnes navrhovaným nařízením plní svůj závazek uvedený v přezkumu strategie pro jednotný digitální trh v polovině období, že připraví opatření k řešení otázek spojených s nespravedlivými smluvními podmínkami a praktikami zjištěnými při obchodování mezi platformami a podniky a prozkoumá za tím účelem způsoby řešení sporů a kritéria poctivého jednání a transparentnosti. 

Návrh završuje dva roky trvající proces shromažďování informací, jenž zahrnoval rozsáhlé konzultace, ekonomický výzkum, koncipování politiky i četné pracovní semináře. 

Aby v ekonomice založené na platformách umožnila spravedlivou soutěž, Komise rovněž využívala své pravomoci při prosazování hospodářské soutěže. V květnu 2017 například přijala rozhodnutí, kterým se jako právně závazné přijímají závazky, které nabídla společnost Amazon v souvislosti s předběžnými výhradami vůči řadě ustanovení uvedených v distribučních dohodách mezi Amazonem a vydavateli elektronických knih. V červnu 2017 pak Komise přijala rozhodnutí o zákazu, v němž došla k závěru, že Google zneužívá své dominantní postavení tím, že ve výsledcích obecného vyhledávání protiprávně zvýhodňuje svůj vlastní srovnávač cen. Komise bude i nadále v případě potřeby prosazovat pravidla hospodářské soutěže EU v digitálním odvětví.

Další informace

Prostor pro dotazy

Sdělení a další užitečné odkazy

IP/18/3372

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar