Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Онлайн платформи: Комисията определя нови стандарти за прозрачност и справедливост

Брюксел, 26 април 2018 r.

Днес Европейската комисия предложи нови правила за онлайн платформите, които ще предоставят на малките предприятия повече безопасност в условията на цифровата икономика.

Новите правила ще подобрят функционирането на цифровия единен пазар в съответствие със заявеното от председателя Жан-Клод Юнкер в писмото за намеренията относно състоянието на Съюза от 13 септември 2017 г. относно запазването на справедлива, предвидима, устойчива и надеждна стопанска среда в рамките на онлайн икономиката. Целта на новите правила е да се създаде справедлива, прозрачна и предвидима бизнес среда за малките предприятия и търговците при използването на онлайн платформи. Ползи от новите правила ще имат предприятия, като например хотели, търговци, продаващи онлайн, разработчици на приложения и други подобни дружества, които разчитат на търсачки за привличане на интернет трафик към техните сайтове.

Заместник-председателят по въпросите на цифровия единен пазар Андрус Ансип заяви: „Милиони ,предимно малки ,търговци в ЕС вече зависят от онлайн платформи за достигане до потребителите в целия цифров единен пазар. Тези нови онлайн пазари стимулират растежа и иновациите в ЕС, но се нуждаем от набор от ясни и принципни правила за гарантиране на устойчива и предвидима бизнес среда. Днешното предложение осигурява по-голяма прозрачност за онлайн икономиката, предоставя на предприятията предвидимостта, от която имат нужда, и в крайна сметка ще бъде от полза за европейските потребители.“

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, посочи: Бихме искали да предотвратим фрагментирането на единния пазар, до което води многообразието от национални правила. Днес Комисията представя подход, който ще осигури на дружествата в ЕС, и по-специално на по-малките сред тях, прозрачността и средствата за защита, които ще им помогнат, за да се възползват от цифровата икономика. Той също така дава правна сигурност на платформите. "

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: Платформите и търсачките са важни канали, чрез които европейските предприятия достигат до потребителите. Ние обаче трябва да гарантираме, че те не злоупотребяват с позицията си и не вредят на бизнес потребителите. Правим изключително важна стъпка — поставяме ясни правила за прозрачност, ефективно уреждане на спорове и създаване на обсерватория за подробен анализ на практиките на онлайн платформите. Осигуряването на справедливо третиране на дружествата от страна на платформите и търсачките е от решаващо значение, включително за насърчаване на доверието в онлайн платформите в ЕС.

Почти половината (42 %) от малките и средните предприятия, участвали в неотдавнашно проучване на Евробарометър, посочват, че използват онлайн пазари, за да продават своите продукти и услуги. Според друго проучване близо 50 % от европейските дружества, които извършват дейността си чрез онлайн платформи, срещат проблеми. Проучването също така показва, че 38 % от проблемите, свързани с договорните отношения, остават нерешени, а 26 % се намират решение много трудно. Според оценките това води до директни загуби на продажби на стойност 1,27—2,35 млрд. евро.

Законодателни стъпки за осигуряване на прозрачност и справедливост при работата с платформи

Новите правила ще решат отбелязаните проблеми чрез:

  • По-голяма прозрачност: Доставчиците на посреднически онлайн услуги трябва да гарантират, че договорните условия, които предлагат на професионалните потребители, са разбираеми и лесно достъпни. Това означава предварително да се определят причините, поради които е възможно услугите към даден професионален ползвател да бъдат спрени или временно преустановени от страна на платформата. При въвеждането на промени в тези условия доставчиците трябва да съблюдават разумни минимални срокове за предизвестие. В случай че доставчикът временно преустанови или прекрати изцяло или частично предлагането на продуктите на бизнес потребителите/дружествата, той трябва да посочи причините за това. Освен това, доставчиците на тези услуги трябва да формулират и публикуват общите политики по следните въпроси: i) до какви данни, генерирани чрез техните услуги, се получава достъп, от кого и при какви условия; II) как те третират собствените си стоки или услуги в сравнение с тези, предлагани от техните професионални потребители; и iii) как те използват договорни клаузи за търсене на най-благоприятния обхват или цените на продукти и услуги, предлагани от техните професионални потребители (т.нар. клаузи за статут на „най-облагодетелствана нация“ (НОН)). И накрая, както доставчиците на посреднически онлайн услуги, така и интернет търсачките, трябва да определят общи критерии за класирането на стоките и услугите в резултатите от търсенето.

  • По-ефективно разрешаване на спорове: Доставчиците на посреднически онлайн услуги трябва да създадат вътрешна система за обработване на жалби. За да се улесни извънсъдебното разрешаване на спорове, всички доставчици на посреднически онлайн услуги ще трябва да посочат в своите договорни условия независимите и квалифицирани медиатори, с които са готови да работят добросъвестно при разрешаването на спорове. Дружествата от сектора също ще бъдат насърчени доброволно да създадат специални независими медиатори с капацитет за разрешаване на спорове, възникващи в контекста на посредническите онлайн услуги. Освен това професионалните сдружения, представляващи дружествата, ще имат право да образуват съдебни производства от името на дружествата с цел прилагане на новите правила за прозрачност и уреждане на спорове.

  • Създаване на Европейска обсерватория за наблюдение на въздействието на новите правила: Чрез нея ще се следят както текущите, така и нововъзникващите проблеми и възможности в цифровата икономика, основана на онлайн платформи, за да се даде възможност на Комисията при необходимост да предприеме последващи действия във връзка с представеното днес законодателно предложение. Специално внимание ще бъде обърнато на развитието на политиката и регулаторните подходи в цяла Европа.

    В зависимост от постигнатия напредък и въз основа на знания, натрупани чрез Обсерваторията на ЕС, Комисията ще оцени необходимостта от допълнителни мерки в рамките на три години.

Контекст

Предложеният днес регламент е в отговор на ангажимента, който Комисията пое при междинния преглед на стратегията за цифровия единен пазар, да подготви действия за преодоляване на проблемите, свързани с несправедливите договорни клаузи и търговски практики в отношенията между платформите и дружествата, посредством правила за разрешаване на спорове, критерии за справедливи практики и прозрачност. 

Предложението е резултат от двугодишно проучване за установяване на фактите, проведено под формата на широки консултации, икономически изследвания и разработване на политики, както и многобройни семинари. 

Освен това Комисията използва правомощията си в областта на защитата на конкуренцията, за да осигури възможности за лоялна конкуренция в рамките на икономиката, основана на платформи. Например, през май 2017 г. Комисията прие решение, с което стават правно обвързващи ангажиментите, предложени от Amazon относно предварителните опасения по отношение на конкуренцията във връзка с редица клаузи в споразуменията за дистрибуция на Amazon с издателства на електронни книги. През юни 2017 г. тя прие решение за забрана, според което Google е злоупотребил с господстващото си положение, като незаконно е облагодетелствал своята услуга за сравняване на условията за пазаруване услуга в резултатите от общо търсене. При необходимост Комисията ще засили правилата на ЕС за защита на конкуренцията в сектора на цифровите технологии.

За повече информация

Въприси и отгвори

Съобщение и други полезни връзки

IP/18/3372

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar