Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Võitlus internetis leviva väärinfo vastu: komisjon teeb ettepaneku ELi-ülese tegevusjuhendi kohta

Brüssel, 26. aprill 2018

Komisjon teeb täna ettepaneku võtta vastu internetis leviva väärinfoga võitlemise meetmed, mis hõlmavad ELi-ülese väärinfo tegevusjuhendit, toetust faktikontrollijate sõltumatule võrgustikule ja rida meetmeid, mis soodustavad kvaliteetset ajakirjandust ja arendavad meediapädevust.

Hiljutised Facebooki / Cambridge Analytica paljastused näitasid ilmekalt, kuidas isikuandmeid võidakse valimiste kontekstis kasutada, ja andsid õigeaegse meeldetuletuse selle kohta, et demokraatlike protsesside vastupidavuse nimel tuleb rohkem ära teha. Täna tutvustatud meetmetega püüab Euroopa Komisjon veelgi paremini võidelda väärinfo vastu ning tagada euroopalike väärtuste ja Euroopa julgeoleku kaitse.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav komisjoni asepresident Andrus Ansip ütles: „Väärinfo ei ole poliitilise mõjutusvahendina sugugi uus. Tänapäeva tehnika, eelkõige digitaalne tehnika on oma mõjuvälja veebikeskkonna kaudu laiendanud ning ohustab meie demokraatiat ja ühiskonda. Et usaldust on internetis lihtne kaotada, kuid raske taastada, peab tööstusharu meiega selles küsimuses koostööd tegema. Veebiplatvormidel on tähtis roll võitluses väärinfo levitamise kampaaniate vastu, mida korraldavad üksikisikud ja riigid, kelle eesmärk on meie demokraatia ohtuseadmine.“

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel lisas: „Me kutsume kõiki asjaosalisi ning eelkõige platvorme ja sotsiaalvõrgustikke, kellel lasub selge vastutus, üles viima ellu tegevuskava, millega oleks võimalik ühine Euroopa lähenemisviis, et anda kodanikele vahendid ja tulemuslik kaitse väärinfo vastu. Jälgime tähelepanelikult edusamme ja võime mitterahuldavate tulemuste korral teha detsembris ettepaneku täiendavate meetmete kohta, sealhulgas kaaluda regulatiivset laadi meetmeid.“

Julgeolekuliidu volinik Sir Julian King lisas: „Interneti võltsuudistest ja väärinfost on tehtud relv, mis ohustab tõsiselt meie ühiskondade julgeolekut. Usaldusväärsete uudisteallikate rikkumine pahatahtliku ja lõhestava infosisu levitamiseks vajab selget vastulööki, mis põhineks läbipaistvusel, jälgitavusel ja vastutusel. Veebiplatvormidel on keskne roll nende taristu väärkasutuse tõkestamisel ning kasutajate ja ühiskonna kaitsmisel vaenulike jõudude eest.“

Tuginedes internetis levivate võltsuudiste ja väärinfoga tegeleva kõrgetasemelise eksperdirühma aruandele, mis avaldati märtsis 2018, ning viimase kuue kuu jooksul peetud ulatuslikumatele konsultatsioonidele, defineerib komisjon väärinfot kui tõendatavalt väära või eksitavat teavet, mida luuakse, avaldatakse ja levitatakse majandusliku kasu eesmärgil või üldsuse ettekavatsetud petmiseks ning mis võib tekitada avalikku kahju.

Viimase Eurobaromeetri uuringu kohaselt ütles 83% vastanutest, et võltsuudised ohustavad demokraatiat. Eriti mures olid vastajad tahtliku väärinfo levitamise üle valimiste ja rändepoliitika mõjutamiseks. Uuringus rõhutati ka kvaliteetmeedia tähtsust: vastajate arvates on kõige usaldusväärsem uudiste allikas traditsiooniline meedia (raadio 70%, televisioon 66%, trükimeedia 63%). Internetiuudiseid ning videoportaale usaldatakse kõige vähem — vastavalt 26% ja 27%.

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus on avaldanud võltsuudiseid ja väärinfot käsitleva uuringu. Selles märgitakse, et kaks kolmandikku veebiuudiste lugejatest eelistab tarbida neid algoritmipõhistelt platvormidelt, nagu otsingumootorid, uudisteagregaatorid ja sotsiaalmeedia saidid. Ühtlasi väidetakse, et turujõud ja tuluvood on läinud uudiste avaldajatelt platvormide operaatorite kätte, kelle käsutuses on andmed vastavalt lugejatele, artiklitele ja reklaamidele.

Internetis leviva väärinfoga võitlemise meetmed

Nende probleemide ja suundumustega tegelemiseks soovitab komisjon võtta rea meetmeid, et võidelda internetis leviva väärinfoga. Need hõlmavad järgmist.

 • Väärinfo tegevusjuhend. Kõigepealt peaksid veebiplatvormid hiljemalt juuliks töötama välja ja võtma kasutusele ühise tegevusjuhendi, mille eesmärgid on järgmised:

  • sponsitud infosisu, eriti poliitilise reklaami läbipaistvuse tagamine, sihitud poliitreklaami võimaluste piiramine ja väärinfo levitajate tulude vähendamine;

  • algoritmide toimemehhanismide selgitamine ja kontrollimise võimaldamine kolmandatele isikutele;

  • alternatiivseid seisukohti kajastavate eri uudisteallikate avastamise ja neile juurdepääsu lihtsustamine;

  • meetmete võtmine võltsitud kasutajakontode tuvastamiseks ja sulgemiseks ning robotprogrammide probleemi lahendamiseks;

  • veebis leviva väärinfo pideva jälgimise võimaldamine faktikontrollijatele, teadlastele ja riigiasutustele.

 • Faktikontrollijate sõltumatu Euroopa võrgustik. Võrgustik kehtestab ühised töömeetodid, vahetab parimaid tavasid ja töötab selle nimel, et faktiparanduste ulatus ELis oleks võimalikult lai. Faktikontrollijad valitakse rangelt oma põhimõtteid järgiva rahvusvahelise faktikontrolli võrgustiku ELi liikmete seast.

 • Turvaline Euroopa internetiplatvorm väärinfo kohta, mis toetab faktikontrollijate võrgustikku ja asjaomaseid teadlasi piiriülese andmekogumise ja analüüsiga ning võimaldab ELi-ülest juurdepääsu andmetele.

 • Meediapädevuse suurendamine. Parem meediapädevus aitab eurooplastel internetis levivat väärinfot avastada ja infosisule kriitiliselt läheneda. Selleks kutsub komisjon faktikontrollijaid ja kodanikuühenduse organisatsioone üles jagama koolidele ja koolitajatele õppematerjali ning korraldama Euroopa meediapädevuse nädala.

 • Liikmesriikide toetamine valimiste usaldusväärsuse tagamisel seoses üha keerukamaks muutuvate küberohtudega, nagu veebis leviv väärinfo ja küberrünnakud.

 • Vabatahtlike veebipõhiste tuvastussüsteemide arendamine, et parandada teabe pakkujate jälgitavust ja kindlakstegemist ning suurendada usaldust ja usaldusväärsust veebipõhistes tehingutes, teabes ja selle allikates.

 • Kvaliteetse ja mitmekesise teabe toetamine. Komisjon kutsub liikmesriike üles suurendama toetust kvaliteetajakirjandusele, et tagada pluralistlikum, mitmekesisem ja jätkusuutlikum meediakeskkond. Komisjon avaldab 2018. aastal konkursikutse Euroopa Liidu küsimusi käsitlevate kvaliteetsete uudiste tootmiseks ja levitamiseks andmepõhise uudistemeedia kaudu.

 • Komisjoni talituste loodud kooskõlastatud strateegiline kommunikatsioonipoliitika, mis ühendab ELi praegusi ja tulevasi veebis levivat väärinfot käsitlevaid algatusi liikmesriikide algatustega, kavandab teavitustegevusi, mis on suunatud Euroopa kohta levitatava valepropaganda vastu võitlemisele ja väärinfo tõkestamisele nii ELis kui ka väljaspool.

Edasised sammud

Komisjon kutsub peatselt kokku eri sidusrühmadest koosneva foorumi, et luua raamistik tõhusa koostöö tegemiseks asjaomaste sidusrühmade vahel, kaasa arvatud veebiplatvormid, reklaamitööstus ja peamised reklaamijad, ning sõlmida kokkulepe väärinfo tõkestamise alaste jõupingutuste kooskõlastamiseks ja tõhustamiseks. Foorumi esimene ettevõtmine peaks olema ELi-ülene väärinfo tegevusjuhend, mis avaldatakse 2018. aasta juulis ja mille mõõdetavat mõju on oodata 2018. aasta oktoobris. 

Hiljemalt 2018. aasta detsembris esitab komisjon aruande tehtud edusammude kohta. Aruandes käsitletakse ka vajadust täiendavate meetmete järele, et tagada kavandatavate meetmete pidev jälgimine ja hindamine.

Taust

Oma 2017. aasta mais saadetud missioonikirjas tegi president Jean-Claude Juncker digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinikule Mariya Gabrielile ülesandeks teha kindlaks, milliseid probleeme tekitavad veebiplatvormid meie demokraatiale seoses väärinfoga ja milline peaks olema ELi lahendus neile probleemidele.

2018. aasta veebruaris võttis komisjon 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi arvesse võttes vastu soovituste loetelu, milles kutsuti „liikmesriikide pädevaid asutusi […] üles selgitama liikmesriikide saadud kogemuste põhjal välja parimad tavad küberrünnakutest ja väärinfost tulenevate valimisprotsessiga seotud riskide tuvastamiseks, leevendamiseks ja juhtimiseks“.

Internetis levivate võltsuudistega tegelev kõrgetasemeline eksperdirühm andis komisjonile nõu, kuidas tõkestada väärinfo levitamist veebis. Rühma järeldused ja soovitused avaldati 12. märtsil 2018.

Juba enne nimetatud algatusi võitles Euroopa Liit aktiivselt väärinfo vastu. 2015. aastal loodi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini vastutusalasse kuuluv idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühm, millele 2015. aasta märtsis eelnes Euroopa Ülemkogu otsusvastata Venemaa käimasolevatele väärinfo levitamise kampaaniatele“. Töörühm on tegutsenud Euroopa välisteenistuse raames alates 2015. aasta septembrist, andes tulemuslikult teavet ELi poliitikast idanaabruse suunal; tugevdades idanaabruse üldist meediakeskkonda, kaasa arvatud meediavabaduse toetamine ja sõltumatu meedia arendamine, ning parandades ELi suutlikkust prognoosida ja käsitleda Kremli-meelse väärinfoga seotud tegevusi ja suurendada sellealast teadlikkust .

Lisateave

Küsimused ja vastused

Teabeleht: Võitlus internetis leviva väärinfo vastu

Avalik konsultatsioon (kokkuvõtlik aruanne)

Eurobaromeeter (täielik aruanne)

Teadusuuringute Ühiskeskuse aruanne

Võltsuudiste ja väärinfoga tegeleva kõrgetasemelise eksperdirühma aruanne

Üldine teave ELi meetmete kohta võltsuudiste vastu võitlemisel

Andmeleht idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühma kohta

EUvsDisinfo veebisait

Teatis ja muud kasulikud lingid

IP/18/3370

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar