Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Data inom EU: EU-kommissionen tar krafttag för att öka tillgängligheten och förbättra delningen av hälsodata

Bryssel den 25 april 2018

I dag lägger Europeiska kommissionen fram ett åtgärdspaket för att förbättra tillgängligheten till data i EU, med utgångspunkt från dess tidigare initiativ för att främja det fria flödet av andra uppgifter än personuppgifter på den digitala inre marknaden.

Datadriven innovation är en viktig drivkraft för tillväxt och jobbskapande, särskilt för små och medelstora företag och nystartade företag, och även för utveckling av ny teknik. Den ger allmänheten möjlighet att enkelt komma åt och förvalta sina hälsodata, och möjliggör för offentliga myndigheter att bättre utnyttja hälsodata för forskning, förebyggande åtgärder eller reformer av hälso- och sjukvårdssystemen.

– Den digitala inre marknaden håller snabbt på att ta form, säger Andrus Ansip, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden. Men utan data kommer vi inte att kunna utnyttja artificiell intelligens, högpresterande datorsystem (HPC) eller andra tekniska innovationer optimalt. Sådan teknik kan hjälpa oss att förbättra hälso- och sjukvården, utbildningen och transportnäten, och att spara energi. Det är det en smart dataanvändning handlar om. Vårt förslag kommer att frigöra mer data från den offentliga sektorn för vidareutnyttjande, även i kommersiellt syfte, och pressa ner kostnaden för tillgång till uppgifter och hjälpa oss att skapa ett gemensamt dataområde i EU som kan stimulera vår tillväxt.

– Det meddelande vi lägger fram i dag ingår i en ambitiös plan, strategin för den digitala inre marknaden, som ska garantera att vi är optimalt positionerade för att hjälpa våra företag, tillhandahålla spetsforskning och skydda EU:s befolkning. Allmänheten och företagen får tillgång till bättre produkter och tjänster allt eftersom mer och mer data blir tillgängliga för datadriven innovation, tillägger Mariya Gabriel, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället.

– Våra förslag utnyttjar den fulla potentialen av digital teknik för att förbättra hälsovården och den medicinska forskningen. Detta kommer att medföra enklare åtkomst till hälso- och sjukvårdsdata, vilket i sin tur leder till bättre förebyggande av sjukdomar och patientinriktad vård, snabba reaktionstider vid hotande pandemier och bättre behandlingar, säger Vytenis Andriukaitis, kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet.

Dagens förslag bygger på den allmänna dataskyddsförordningen, som träder i kraft den 25 maj 2018. Förslagen ska säkerställa följande:

  • Bättre tillgång till och vidareutnyttjande av data från den offentliga sektorn: En reviderad lag om information från den offentliga sektorn omfattar data som innehas av offentliga företag inom transportsektorn och samhällsnyttiga tjänster. De nya reglerna begränsar de undantag som gör det möjligt för offentliga myndigheter att debitera mer än marginalkostnaderna för dataspridning för vidareutnyttjande av deras data. De underlättar också vidareutnyttjande av öppna forskningsdata som härrör från offentliga medel, och ålägger medlemsstaterna att utarbeta strategier för öppen tillgång. Slutligen kräver de nya reglerna – i tillämpliga fall – att tekniska lösningar såsom programmeringsgränssnitt (API) ska ge tillgång till data i realtid.

  • Delning av vetenskapliga data 2018: En ny uppsättning rekommendationer behandlar politiska och tekniska förändringarna sedan kommissionens senaste förslag om tillgång till och bevarande av vetenskaplig information. De erbjuder vägledning om hur man genomför strategier för öppen tillgång i linje med målen för öppen vetenskap, forskningsdata och datahantering, skapandet av ett europeiskt öppet forskningsmoln, samt text- och datautvinning. De visar också på vikten av incitament, belöningar, färdigheter och parametrar för den nya eran av sammankopplad forskning.

  • Delning av data från den privata sektorn, mellan företag och med den offentliga förvaltningen: Ett nytt meddelande om ett gemensamt europeiskt dataområde ger vägledning för företag som är verksamma i EU om de rättsliga och tekniska principer som bör styra samarbetet om datadelning i den privata sektorn.

  • Att skydda medborgarnas hälsovårdsinformation och samtidigt främja EU-samarbete: Kommissionen lägger i dag fram en handlingsplan som sätter medborgarna först när det gäller data om medborgarnas hälsa: Den säkerställer medborgarnas tillgång till sina egna hälsodata och ger dem möjlighet att dela data över gränserna. Genom att utnyttja större datamängder möjliggörs mer individanpassade diagnoser och behandlingar, och det blir lättare att förutse epidemier. Främjande av lämpliga digitala verktyg gör det möjligt för offentliga myndigheter att bättre utnyttja hälsodata för forskning samt för reformer av hälso- och sjukvårdssystemen. Dagens förslag omfattar också interoperabilitet för elektroniska patientjournaler och en mekanism för frivillig samordning vid utbyte av data, inklusive genomdata, för förebyggande av sjukdomar och forskning.

Vad händer nu?

Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att anta dagens förslag till reviderade regler om information från den offentliga sektorn. Dessutom kommer kommissionen att inrätta ett rundabordssamtal på hög nivå för att diskutera den privata sektorns datadelning med offentliga myndigheter under andra halvåret 2018 och första halvåret 2019.

Bakgrund

Värdet av den europeiska datadrivna ekonomin uppgick 2016 till 300 miljarder euro. Om rätt lagstiftningsåtgärder och politiska åtgärder vidtas kan detta värde växa till upp till 739 miljarder euro år 2020, eller 4 % av EU:s BNP.

I EU styrs vidareutnyttjandet av data som genereras av offentliga myndigheter (t.ex. rättsliga, trafik-, väder- och finansieringsdata) för kommersiella och icke-kommersiella ändamål av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. År 2012 antog kommissionen ett åtgärdspaket som innehåller en rad åtgärder för att förbättra tillgången till vetenskaplig information i Europa, bland annat rekommendationen om tillgång till och bevarande av vetenskaplig information som härrör från offentliga medel. Mellan januari och juni 2017 genomförde kommissionen en dialog med berörda parter om meddelandet om en europeisk dataekonomi, som visade att det finns ett starkt stöd för andra åtgärder för att maximera och organisera tillgång till och vidareutnyttjande av data mellan företag. Den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvård och behovet av politiska åtgärder för att främja digital innovation för bättre hälso- och sjukvård i Europa undersöktes i ett offentligt samråd som avslutades i oktober 2017.

Dagens förslag kompletterar ramen för det fria flödet av icke-personliga uppgifter i EU som kommissionen lade fram i september 2017 och som fortfarande måste godkännas av Europaparlamentet och medlemsstaterna.

Läs mer

IP/18/3364

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar