Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Gegevens in de EU: Commissie zorgt voor meer beschikbaarheid en stimuleert delen van gezondheidsgegevens

Brussel, 25 april 2018

De Europese Commissie komt vandaag met een reeks maatregelen om de beschikbaarheid van gegevens in de EU te verbeteren. Daarbij wordt uitgegaan van de initiatieven die zij al heeft genomen om een impuls te geven aan het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens op de digitale eengemaakte markt.

Gegevensgestuurde innovatie is van cruciaal belang voor de groei van de markt, het scheppen van werkgelegenheid, met name in kmo's en start-ups, en het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Hierdoor krijgen burgers makkelijker toegang tot hun gezondheidsgegevens en kunnen zij die beter beheren. Daarnaast kunnen overheden die gegevens beter benutten ten behoeve van onderzoek, preventie en de hervorming van gezondheidsstelsels.

Vicevoorzitter en commissaris voor de Digitale Eengemaakte Markt Andrus Ansip: "De digitale eengemaakte markt neemt snel vorm aan, maar zonder gegevens zijn we niet in staat tot optimale prestaties op het gebied van kunstmatige intelligentie, high-performance computing en andere technologische ontwikkelingen. Deze technologieën kunnen ons helpen om de gezondheidszorg, het onderwijs en vervoersnetwerken te verbeteren en om energie te besparen: daar draait het om bij het slimme gebruik van gegevens. Dankzij ons voorstel worden meer overheidsgegevens toegankelijk voor hergebruik, onder meer voor commerciële doeleinden. Daardoor nemen de kosten voor de toegang tot gegevens af en kunnen we een gemeenschappelijke gegevensruimte in de EU creëren die de groei stimuleert."

Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving:"De mededeling van vandaag maakt deel uit van een ambitieus plan, de strategie voor de digitale eengemaakte markt: wij moeten in staat zijn om het bedrijfsleven te helpen, hoogwaardig onderzoek te doen en de EU-burgers te beschermen. De burgers en het bedrijfsleven zullen toegang krijgen tot betere producten en diensten, naarmate er meer gegevens beschikbaar worden voor gegevensgestuurde innovatie."

Vytenis Andriukaitis, Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: Onze voorstellen benutten het volledige potentieel van digitale technologieën om de gezondheidszorg en medisch onderzoek te verbeteren. Het resultaat is makkelijkere toegang tot gezondheidsgegevens, hetgeen leidt tot betere ziektepreventie en patiëntgerichte zorg, snelle reacties op pandemische bedreigingen en betere behandelingen.”

De voorstellen van vandaag bouwen voort op de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) die met ingang van 25 mei 2018 van kracht wordt. De doelstellingen zijn:

  • Betere toegang tot en herbruikbaarheid van overheidsgegevens: De herziene wet inzake overheidsinformatie heeft betrekking op gegevens die in het bezit zijn van overheidsbedrijven in de vervoers- en nutssector. Door de nieuwe regels worden de uitzonderingen beperkt op basis waarvan overheidsinstanties voor het hergebruik van hun gegevens hogere tarieven mogen vragen dan de marginale kosten voor de verspreiding van gegevens. Deze regels faciliteren verder de herbruikbaarheid van open onderzoeksgegevens waarvoor overheidsfinanciering is ontvangen en verplichten de lidstaten om beleid inzake open toegang vast te stellen. Tot slot moeten technische oplossingen zoals Application Programming Interfaces (API's) op grond van de nieuwe regels in voorkomend geval realtime toegang tot gegevens verlenen.

  • Delen van wetenschappelijke gegevens in 2018: Een nieuwe reeks aanbevelingen komt tegemoet aan de beleidsmatige en technologische veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds het laatste voorstel van de Commissie betreffende de toegang tot en de bewaring van wetenschappelijke informatie. Deze aanbevelingen geven richtsnoeren voor de uitvoering van het beleid inzake open toegang overeenkomstig de doelstellingen op het gebied van open wetenschap, voor onderzoeksgegevens en gegevensbeheer, voor de totstandbrenging van een Europese open wetenschapscloud en voor text- en datamining. Verder wordt gewezen op het belang van stimulansen, beloningen, vaardigheden en maatstaven die passend zijn voor het nieuwe tijdperk van onderzoek in netwerkverband.

  • Delen van gegevens van de particuliere sector tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden: In de nieuwe mededeling “Naar een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte” krijgen in de EU actieve bedrijven richtsnoeren over de juridische en technische beginselen die de grondslag moeten vormen voor samenwerking op het gebied van gegevensdeling in de particuliere sector.

  • Waarborgen van de gezondheidsgegevens van burgers en bevorderen van de Europese samenwerking: De Commissie komt vandaag met een actieplan waarin de burger in het middelpunt staat wat betreft gegevens over zijn gezondheid: de toegang van de burger tot zijn gezondheidsgegevens wordt gewaarborgd en hij krijgt de mogelijkheid om deze over grenzen heen te delen, er worden grotere datasets gebruikt om een meer gepersonaliseerde diagnose en medische behandeling mogelijk te maken en beter te anticiperen op epidemieën, passende digitale instrumenten worden bevorderd, waardoor overheden gezondheidsgegevens beter kunnen gebruiken voor onderzoek en de hervorming van gezondheidsstelsels. Het vandaag gepresenteerde voorstel betreft ook de interoperabiliteit van elektronische patiëntendossiers, en een mechanisme voor vrijwillige coördinatie bij het delen van gegevens – met inbegrip van genoomgegevens – voor ziektepreventie en onderzoek.

Volgende stappen

De Commissie roept het Europees Parlement en de Raad op om de voorstellen die zij vandaag heeft gedaan voor herziene regels inzake overheidsinformatie vast te stellen. Verder zal de Commissie een rondetafel op hoog niveau organiseren om het delen van gegevens in de particuliere sector tussen bedrijven en overheden te bespreken. Deze gesprekken zijn gepland voor de tweede helft van 2018 en de eerste helft van 2019.

Achtergrond

De waarde van de Europese data-economie bedroeg in 2016 300 miljard euro. Als de juiste wetgevende en beleidsmaatregelen worden genomen, kan die waarde tegen 2020 groeien tot 739 miljard euro oftewel 4 % van het bbp van de EU.

In de EU valt het hergebruik van gegevens die zijn gegenereerd door overheidsinstanties (bijv. juridische en financiële gegevens, verkeers- en weersgegevens) voor commerciële en niet-commerciële doeleinden onder Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie. In 2012 heeft de Commissie een beleidspakket aangenomen met een reeks maatregelen om de toegang tot wetenschappelijke informatie in Europa te verbeteren, waaronder de aanbeveling betreffende de toegang tot en de bewaring van wetenschappelijke informatie waarvoor overheidsfinanciering te verleend. Tussen januari en juni 2017 heeft de Commissie een dialoog met de belanghebbenden over de mededeling over het bouwen aan een Europese data-economie gevoerd. Daaruit bleek dat er brede steun is voor maatregelen van niet-regelgevende aard om de toegang tot en het hergebruik van gegevens tussen bedrijven te maximaliseren en te organiseren. Met betrekking tot de digitale transformatie van de gezondheidszorg vond tot oktober 2017 een openbare raadpleging plaats waarin werd ingegaan op de noodzaak van beleidsmaatregelen ter bevordering van de digitale innovatie ten behoeve van betere gezondheidszorg in Europa.

De initiatieven van vandaag zijn een aanvulling op het kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de EU dat de Commissie in september 2017 heeft gepresenteerd. Het Europees Parlement en de lidstaten moeten hierover nog overeenstemming bereiken.

Meer informatie

IP/18/3364

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar