Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Duomenys Europos Sąjungoje: Komisija aktyviau skatins didinti duomenų prieinamumą ir keitimąsi sveikatos priežiūros duomenimis

Briuselis, 2018 m. balandžio 25 d.

Remdamasi ankstesnėmis iniciatyvomis skatinti laisvą ne asmens duomenų judėjimą bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, Europos Komisija šiandien pateikia priemonių, kuriomis siekiama didinti duomenų prieinamumą Europos Sąjungoje, rinkinį.

Duomenimis grindžiamos inovacijos yra vienas iš pagrindinių rinkos augimo, darbo vietų kūrimo, ypač MVĮ ir pradedančiosiose įmonėse, ir naujų technologijų plėtojimo veiksnių. Jos suteikia piliečiams galimybę lengvai susipažinti su savo sveikatos duomenimis ir juos tvarkyti, o valdžios institucijoms – galimybę geriau panaudoti duomenis atliekant mokslinius tyrimus, vykdant ligų prevenciją ir reformuojant sveikatos sistemas.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Bendroji skaitmeninė rinka sparčiai formuojasi, tačiau neturėdami duomenų neišnaudosime visų galimybių, kurias teikia dirbtinis intelektas, itin našios kompiuterinės sistemos ir kitos technologinės naujovės. Šios technologijos gali padėti mums gerinti sveikatos priežiūros ir švietimo sistemas bei transporto tinklus ir padėti sutaupyti energijos – būtent tokie yra pažangiojo duomenų naudojimo tikslai. Mūsų pasiūlymas suteiks galimybę pakartotinai, be kita ko, komerciniais tikslais, naudoti daugiau viešojo sektoriaus duomenų. Jis padės sumažinti prieigos prie duomenų kaštus ir kurti bendrą duomenų erdvę Europos Sąjungoje – tai savo ruožtu skatins mūsų ekonomikos augimą.

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel kalbėjo: "Šiandien pateikiamas komunikatas – dar vienas žingsnis įgyvendinant plataus užmojo planą – bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją. Juo siekiame sudaryti kuo palankesnes sąlygas padėti mūsų įmonėms, vykdyti aukščiausios klasės mokslinius tyrimus ir užtikrinti ES piliečių apsaugą. Gausėjant duomenų, kurių reikia duomenimis grindžiamoms inovacijoms kurti, tiek piliečiai, tiek įmonės galės naudotis geresniais produktais ir paslaugomis.

Už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Komisijos narys Vytenis Andriukaitis sakė: Mūsų pasiūlymais išnaudojamos visos skaitmeninių technologijų teikiamos galimybės siekiant gerinti sveikatos priežiūrą ir medicinos mokslinius tyrimus. Tai padės lengviau susipažinti su sveikatos duomenimis ir dėl to vykdyti geresnę ligų prevenciją bei į pacientus orientuotą priežiūrą, greitai reaguoti į pandemijos grėsmes ir taikyti geresnius gydymo metodus.“

Šiandien teikiami pasiūlymai grindžiami 2018 m. gegužės 25 d. pradėsimu taikyti Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Jai bus užtikrinta:

  • geresnė prieiga prie viešojo sektoriaus duomenų ir geresnės pakartotinio jų naudojimo galimybės. Į peržiūrėto Viešojo sektoriaus informacijos teisės akto taikymo sritį patenka transporto ir viešųjų paslaugų sektorių valstybinių įmonių turimi duomenys. Naujosiomis taisyklėmis apribojamos išimtys, suteikiančios viešosioms įstaigoms galimybę už pakartotinį jų duomenų naudojimą imti mokestį, kurio suma viršija ribines duomenų platinimo sąnaudas. Jomis taip pat sudaromos palankesnės sąlygos pakartotinai naudoti atviruosius mokslinių tyrimų duomenis, gautus naudojantis viešuoju finansavimu, o valstybės narės įpareigojamos parengti atvirosios prieigos politiką. Galiausiai naujosiose taisyklėse reikalaujama prireikus techniniais sprendimais, kaip antai programų sąsajomis (API), užtikrinti prieigą prie duomenų tikruoju laiku;

  • keitimasis duomenimis 2018 m. Parengtomis naujomis rekomendacijomis atsižvelgiama į politikos ir technologijų pokyčius, įvykusius nuo tada, kai buvo pateiktas paskutinis Komisijos pasiūlymas dėl prieigos prie mokslinės informacijos ir tos informacijos išsaugojimo. Jose pateikiama gairių dėl atvirojo mokslo tikslus atitinkančios atvirosios prieigos politikos įgyvendinimo, mokslinių tyrimų duomenų ir duomenų tvarkymo, Europos atvirojo mokslo debesijos kūrimo ir teksto bei duomenų gavybos. Jose taip pat pabrėžiama, kad labai svarbu teikti prie tinklais grindžiamų mokslinių tyrimų amžiaus pritaikytas paskatas, apdovanojimus, ugdyti tinkamus įgūdžius ir naudoti tinkamus rodiklius;

  • įmonių keitimasis privačiojo sektoriaus duomenimis tarpusavyje ir dalijimasis jais su valdžios sektoriumi. Naujame komunikate „Bendros Europos duomenų erdvės kūrimas“ Europos Sąjungoje veiklą vykdančiomis įmonėms pateikiama rekomendacijų dėl teisinių ir techninių principų, kuriais turėtų būti grindžiami keitimosi ir dalijimosi duomenimis ryšiai privačiajame sektoriuje;

  • piliečių sveikatos priežiūros duomenų apsauga kartu skatinant bendradarbiavimą Europoje. Šiandien Komisija pateikia veiksmų planą, kuriuo didžiausias dėmesys piliečių sveikatos duomenų srityje skiriamas piliečiams. Tai daroma: užtikrinant, kad piliečiai galėtų susipažinti su savo sveikatos duomenimis ir suteikiant jiems galimybę tais duomenimis keistis tarpvalstybiniu mastu; numatant naudoti didelius duomenų rinkinius siekiant taikyti labiau atskiriems asmenims pritaikytus diagnozavimo ir medicininio gydymo metodus ir geriau numatyti epidemijas; skatinant naudoti tinkamas skaitmenines priemones, suteikiančias valdžios institucijoms galimybę geriau naudoti sveikatos duomenis atliekant mokslinius tyrimus ir reformuojant sveikatos sistemas. Šiandien pateikiamame pasiūlyme taip pat aptariamas elektroninių sveikatos įrašų sąveikumo klausimas ir mechanizmas, pagal kurį bus savanoriškai koordinuojamas keitimasis duomenimis, įskaitant genomo duomenis, ligų prevencijos ir mokslinių tyrimų tikslais.

Tolesni veiksmai

Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą priimti šiandien pateikiamus peržiūrėtų viešojo sektoriaus informacijai taikomų taisyklių pasiūlymus. Be to, Komisija 2018 m. antroje pusėje–2019 m. pirmoje pusėje surengs aukšto lygio apskritojo stalo diskusijas dėl įmonių dalijimosi turimais privačiojo sektoriaus duomenimis su valdžios sektoriumi.

Pagrindiniai faktai

2016 m. Europos duomenų ekonomikos vertė buvo 300 mlrd. EUR. Taikant tinkamas teisėkūros ir politikos priemones, ši vertė iki 2020 m. galėtų padidėti iki 739 mlrd. EUR, t. y. 4 proc. ES BVP.

Viešojo sektoriaus įstaigų (pavyzdžiui, teisės, eismo, meteorologijos, finansų ir kt.) sukuriamų duomenų pakartotinis naudojimas komerciniais ir nekomerciniais tikslais Europos Sąjungoje reglamentuojamas Direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo. 2012 m. Komisija priėmė politikos dokumentų rinkinį, į kurį įėjo kelios priemonės, kuriomis siekiama pagerinti prieigą prie mokslinės informacijos Europoje, be kita ko, Rekomendacija dėl prieigos prie naudojantis viešuoju finansavimu gautos mokslinės informacijos ir tos informacijos išsaugojimo. 2017 m. sausio–birželio mėn. Komisija palaikė dialogą su suinteresuotosiomis šalimis dėl komunikato „Europos duomenų ekonomikos kūrimas“. Per šį dialogą paaiškėjo, kad daugelis suinteresuotųjų šalių pritaria tam, kad siekiant užtikrinti, jog įmonių turimi duomenys būtų kuo labiau prieinami kitoms įmonėms ir kuo daugiau jų pakartotinai naudojami, būtų taikomos nereglamentavimo priemonės. 2017 m. spalio mėn. buvo baigtos su sveikatos priežiūros sektoriaus skaitmeninimu susijusios viešos konsultacijos, per kurias aiškintasi, ar reikia parengti politikos priemonių, kuriomis būtų skatinamos skaitmeninės inovacijos siekiant užtikrinti geresnę sveikatos priežiūrą Europoje.

Šiandien pateikiamomis iniciatyvomis papildomi 2017 m. rugsėjo mėn. Komisijos pristatyti laisvo ne asmens duomenų judėjimo ES pagrindai, dėl kurių dar turi sutarti Europos Parlamentas ir valstybės narės.

Daugiau informacijos

IP/18/3364

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar