Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Τα δεδομένα στην ΕΕ: Η Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειες για να αυξήσει τη διαθεσιμότητα δεδομένων και να τονώσει την ανταλλαγή δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης

Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2018

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σειρά μέτρων για την αύξηση της διαθεσιμότητας δεδομένων στην ΕΕ, βασιζόμενη σε προηγούμενες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ελεύθερης ροής δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ψηφιακή ενιαία αγορά.

Η καινοτομία βάσει δεδομένων αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την ανάπτυξη της αγοράς, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα υγείας τους και να τα διαχειρίζονται, και επιτρέπει στις δημόσιες αρχές να κάνουν καλύτερη χρήση των δεδομένων υγείας στην έρευνα, την πρόληψη ή τις μεταρρυθμίσεις του συστήματος υγείας.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς Άντρους Άνσιπ δήλωσε τα εξής: «Η ψηφιακή ενιαία αγορά διαμορφώνεται με ταχείς ρυθμούς· πλην όμως, χωρίς δεδομένα δεν θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο την τεχνητή νοημοσύνη, την πληροφορική υψηλών επιδόσεων και άλλες τεχνολογικές εξελίξεις. Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και τα δίκτυα μεταφορών και να εξοικονομήσουμε ενέργεια: αυτή ακριβώς είναι η ουσία της έξυπνης χρήσης δεδομένων. Η πρότασή μας θα απελευθερώσει περισσότερα δεδομένα του δημόσιου τομέα για περαιτέρω χρήση, μεταξύ άλλων και για εμπορικούς σκοπούς, μειώνοντας το κόστος πρόσβασης στα δεδομένα και βοηθώντας μας να δημιουργήσουμε έναν κοινό χώρο δεδομένων στην ΕΕ, ο οποίος θα τονώσει την ανάπτυξή μας.»

Η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκαμπριέλ δήλωσε σχετικά:«Με τη σημερινή ανακοίνωση, επιδιώκουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο, τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι βρισκόμαστε στην καλύτερη δυνατή θέση για να βοηθούμε τις επιχειρήσεις μας, να προσφέρουμε έρευνα υψηλού επιπέδου και να προστατεύουμε τους πολίτες της ΕΕ. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε καλύτερα προϊόντα και βελτιωμένες υπηρεσίες, καθώς όλο και περισσότερα δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα για την καινοτομία που βασίζεται στα δεδομένα.»

Ο επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Βιτένις Αντρουκάιτις δήλωσε τα εξής: «Οι προτάσεις μας αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό των ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και της ιατρικής έρευνας. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί ευκολότερη πρόσβαση στα δεδομένα υγείας, γεγονός που θα οδηγήσει στην καλύτερη πρόληψη των ασθενειών και περίθαλψη με επίκεντρο τον ασθενή, στην ταχεία αντιμετώπιση απειλών πανδημιών και σε βελτιωμένες μεθόδους θεραπείας.»

Οι σημερινές προτάσεις βασίζονται στον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, που θα αρχίσει να ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018. Με τις προτάσεις θα εξασφαλιστούν τα εξής:

  • Καλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα του δημόσιου τομέα και δυνατότητα περαιτέρω χρήσης τους: Ένα αναθεωρημένο νομοθέτημα για τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα καλύπτει τα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα στους τομείς των μεταφορών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Οι νέοι κανόνες περιορίζουν τις εξαιρέσεις που επιτρέπουν στους δημόσιους φορείς να χρεώνουν για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων τους περισσότερο από το οριακό κόστος διάδοσης των δεδομένων. Επίσης, διευκολύνουν τη δυνατότητα περαιτέρω χρήσης ανοικτών ερευνητικών δεδομένων που προκύπτουν από δημόσια χρηματοδότηση και υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές ανοικτής πρόσβασης. Τέλος, οι νέοι κανόνες απαιτούν —κατά περίπτωση— την εφαρμογή τεχνικών λύσεων, όπως διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) για την παροχή πρόσβασης στα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

  • Ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων το 2018: Μια νέα δέσμη συστάσεων καλύπτει τις αλλαγές πολιτικής και τις τεχνολογικές εξελίξεις που επήλθαν στο διάστημα από την τελευταία πρόταση της Επιτροπής για την πρόσβαση στις επιστημονικές πληροφορίες και τη διαφύλαξή τους. Οι συστάσεις παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών ανοικτής πρόσβασης σύμφωνα με τους στόχους για την ανοικτή επιστήμη, τα δεδομένα έρευνας και τη διαχείριση δεδομένων, τη δημιουργία ευρωπαϊκού ανοικτού υπολογιστικού νέφους, και την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων. Επίσης, τονίζουν τη σημασία της ύπαρξης κινήτρων, επιβραβεύσεων, δεξιοτήτων και κατάλληλων δεικτών μέτρησης για τη νέα εποχή της δικτυωμένης έρευνας.

  • Ανταλλαγή δεδομένων του ιδιωτικού τομέα μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης: Μια νέα ανακοίνωση με τίτλο «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων» παρέχει καθοδήγηση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ σχετικά με τις νομικές και τις τεχνολογικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη συνεργασία στον τομέα της ανταλλαγής δεδομένων στον ιδιωτικό τομέα.

  • Ασφάλεια των δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών με παράλληλη ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας: Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα ένα σχέδιο δράσης που δίνει την προτεραιότητα στους πολίτες όσον αφορά τα δεδομένα για την υγεία τους: με την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στα δεδομένα υγείας τους και την καθιέρωση της δυνατότητας διασυνοριακής ανταλλαγής των δεδομένων τους· με τη χρήση μεγαλύτερων συνόλων δεδομένων για πιο εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπευτική αγωγή και την καλύτερη πρόληψη επιδημιών και με την προαγωγή των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων, ώστε να είναι σε θέση οι δημόσιες αρχές να κάνουν καλύτερη χρήση των δεδομένων υγείας για σκοπούς έρευνας και μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας. Η σημερινή πρόταση καλύπτει επίσης τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών μητρώων υγείας, καθώς και έναν μηχανισμό για τον οικειοθελή συντονισμό στον τομέα της ανταλλαγής δεδομένων —συμπεριλαμβανομένων των γονιδιωματικών δεδομένων— για την πρόληψη των ασθενειών και την έρευνα.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν τις σημερινές προτάσεις αναθεωρημένων κανόνων για τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, η Επιτροπή θα διοργανώσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης υψηλού επιπέδου με θέμα την ανταλλαγή δεδομένων του ιδιωτικού τομέα μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Ιστορικό

Η αξία της ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων ανερχόταν σε 300 δισ. ευρώ το 2016. Εάν τεθούν σε εφαρμογή τα κατάλληλα νομοθετικά μέτρα και μέτρα πολιτικής, η αξία αυτή θα μπορούσε να αυξηθεί στα 739 δισ. ευρώ το 2020, ήτοι στο 4 % του ΑΕΠ της ΕΕ.

Στην ΕΕ, η περαιτέρω χρήση δεδομένων που παράγονται από φορείς του δημόσιου τομέα (π.χ. νομικά δεδομένα, δεδομένα κίνησης, μετεωρολογικά και οικονομικά δεδομένα κ.λπ.) για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς διέπεται από την οδηγία 2003/98/ΕΕ για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Το 2012 η Επιτροπή εξέδωσε δέσμη μέτρων πολιτικής που περιλαμβάνει σειρά μέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης στις επιστημονικές πληροφορίες στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η σύσταση για την πρόσβαση στις επιστημονικές πληροφορίες που προέκυψαν από δημόσια χρηματοδότηση και τη διαφύλαξή τους. Μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου του 2017, η Επιτροπή διεξήγαγε διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ανακοίνωση για την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων, στο πλαίσιο του οποίου εκφράστηκε ισχυρή υποστήριξη υπέρ της θέσπισης μη κανονιστικών μέτρων για τη μεγιστοποίηση και την οργάνωση της πρόσβασης στα δεδομένα και της περαιτέρω χρήσης τους μεταξύ επιχειρήσεων. Όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης, μια δημόσια διαβούλευση, οποία έληξε τον Οκτώβριο του 2017, διερεύνησε την ανάγκη λήψης μέτρων που θα προάγουν την ψηφιακή καινοτομία για μια καλύτερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη.

Οι σημερινές πρωτοβουλίες συμπληρώνουν το πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ, το οποίο παρουσίασε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2017 και το οποίο δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη.

Περισσότερες πληροφορίες

IP/18/3364

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar