Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Данните в ЕС: Комисията увеличава усилията си за повишаване на достъпността и насърчаване на обмена на здравни данни

Брюксел, 25 април 2018 r.

Днес, надграждайки предишните инициативи за стимулиране на свободното движение на нелични данни в цифровия единен пазар, Европейската комисия предложи пакет от мерки за подобряване на достъпността на данните в ЕС.

Основаните на данни иновации играят ключова роля за пазарния растеж, създаването на работни места (най-вече за МСП и стартиращите предприятия) и разработването на нови технологии. Те дават възможност на гражданите да ползват и управляват по-лесно своите здравни данни, а на публичните органи — да използват по-добре тези данни за научни изследвания, профилактика и реформиране на системите на здравеопазване.

Заместник-председателят на Комисията Андрус Ансип, който отговаря за цифровия единен пазар, заяви: „Цифровият единен пазар се развива с бързи темпове, но без необходимите данни няма да можем да извлечем максимална полза от изкуствения интелект, високопроизводителните изчислителни технологии и други авангардни технологични решения. Тези технологии могат да ни помогнат за подобряване на здравеопазването, образованието и транспортните мрежи, както и за постигане на икономии на енергия: точно това означава интелигентното използване на данни. С нашето предложение ще бъдат освободени повече данни от обществения сектор за повторна употреба, в т. ч. за търговски цели, което ще понижи разходите за достъп до данни и ще помогне за създаването на общо пространство от данни в ЕС, стимулиращо икономическия растеж.“

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел добави:„Днешното съобщение е част от амбициозен план — стратегията за цифровия единен пазар, чиято цел е да ни осигури възможно най-добрата позиция, за да подкрепяме нашите предприятия, да осъществяваме научноизследователска дейност на най-високо равнище и да защитаваме гражданите на ЕС. Както гражданите, така и бизнесът ще имат достъп до по-добри продукти и услуги, тъй като все повече и повече данни ще бъдат на разположение за иновации, основани на данни.“

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис заяви: „Предложенията ни използват пълния потенциал на цифровите технологии за подобряване на здравеопазването и медицинските изследвания. Това ще доведе до по-лесен достъп до здравни данни, а оттук до по-добра профилактика и грижа за пациента, бърза реакция при опасност от пандемия и по-ефикасно лечение.“

Днешните предложения се основават на Общия регламент за защита на данните, който ще започне да се прилага от 25 май 2018 г. Те ще осигурят:

  • По-добър достъп до данните от обществения сектор и възможност за тяхното повторно използване: Преразгледаното законодателство за информацията в обществения сектор обхваща данните, съхранявани от публичните предприятия в секторите на транспорта и комуналните услуги. С новите правила се ограничават изключенията, които позволяват на публичните органи да събират такси за повторното използване на техните данни, надхвърлящи пределните разходи за разпространение на данните. Те също така улесняват повторната употреба на свободно достъпните данни от публично финансирани научни изследвания и задължават държавите членки да разработят политики за свободен достъп. И накрая, новите правила изискват, когато е приложимо, да се внедряват технически решения, осигуряващи достъп до данни в реално време, например интерфейси за приложно програмиране (API).

  • Споделяне на научни данни през 2018 г.: Подготвен е нов набор от препоръки в отговор на политическите и технологичните промени, настъпили след последното предложение на Комисията относно достъпа до научна информация и нейното съхранение. С тях се предлагат насоки за прилагането на политиките за свободен достъп в съответствие с нашите цели по инициативата за отворена наука, научноизследователските данни и управлението на данни, създаването на Европейски облак за отворена наука, както и извличане на информация от текст и данни. Те също така поставят ударението върху значението на осигуряването на стимули, награди, умения и показатели, подходящи за новата ера на свързани в мрежа научни изследвания.

  • Обмен на данни от частния сектор между предприятията и между предприятията и държавните органи: С новото съобщение „Към общо европейско пространство от данни“ се дават насоки за предприятията, развиващи дейност в ЕС, относно правните и техническите принципи, които следва да ръководят обмена на данни в частния сектор.

  • Осигуряване на данни за здравното обслужване на гражданите при засилено европейско сътрудничество в областта: Днес Комисията определи план за действие, поставящ интересите на гражданите на първо място, когато става въпрос за техните здравни данни: чрез осигуряване на достъпа на гражданите до техните здравни данни и въвеждането на възможност за трансграничното им споделяне; чрез използване на големи масиви от данни, позволяващи по-персонализирано поставяне на диагнози и лечение, както и по-добро предвиждане на епидемии; и чрез насърчаване на подходящи цифрови инструменти, които позволяват на публичните органи да използват по-добре здравните данни за научни изследвания и реформи на системите на здравеопазване. Днешното предложение обхваща също така оперативната съвместимост на електронните здравни досиета, както и механизъм за доброволна координация на обмена на данни, в т.ч. на геномни данни, във връзка с профилактиката и изследванията на заболявания.

Следващи стъпки

Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да приемат днешните предложения за изменение на правилата относно информацията в обществения сектор. Освен това Комисията ще организира през втората половина на 2018 г. и първата половина на 2019 г. кръгла маса на високо равнище, в рамките на която да бъде обсъден обменът на данни от частния сектор между предприятията и държавните органи.

Контекст

През 2016 г. обемът на европейската икономика, основана на данни, възлизаше на 300 милиарда евро. При прилагане на подходящите законодателни и политически мерки тази стойност би могла да нарасне до 739 милиарда евро — 4 % от БВП на ЕС, до 2020 г.

Повторното използване на данни в ЕС, генерирани от публични органи (например правни, транспортни, метеорологични, финансови и др.), за търговски и нетърговски цели е уредено с Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. През 2012 г. Комисията прие пакет, съдържащ редица мерки за подобряване на достъпа до научна информация в Европа, включително препоръка относно достъпа до научна информация, получена чрез публично финансиране, и нейното съхранение. Между януари и юни 2017 г. Комисията проведе диалог със заинтересованите страни във връзка със Съобщението Изграждане на европейска икономика, основана на данни, в рамките на който бе изразена широка подкрепа за нерегулаторни мерки за оптимизиране и организиране на достъпа и повторното използване на данни между предприятията. По отношение на цифровата трансформация на здравеопазването приключилата през октомври 2017 г. обществена консултация проучи необходимостта от мерки за насърчаване на цифровите иновации с цел по-добро здравеопазване в Европа.

Днешните инициативи допълват рамката за свободното движение на нелични данни в ЕС, представена от Комисията през септември 2017 г., която предстои да бъде договорена от Европейския парламент и държавите членки.

За повече информация

IP/18/3364

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar