Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Turvallisuusunioni: komissio helpottaa sähköisen todistusaineiston saantia

Bryssel 17. huhtikuuta 2018

Komissio ehdottaa uusia sääntöjä, jotta poliisi- ja oikeusviranomaiset voivat saada rikollisia ja terroristeja koskevassa tutkinnassa, heidän syytteeseen asettamisessaan ja tuomitsemisessaan tarvittavaa sähköistä todistusaineistoa, kuten sähköposteja tai pilvipalveluun tallennettuja asiakirjoja, tutkittavakseen helpommin ja nopeammin.

Uusien sääntöjen ansiosta EU:n jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaiset voivat paremmin seurata johtolankoja verkossa ja rajojen yli sekä samalla antaa riittävät turvatakeet, joilla varmistetaan kaikkien asianosaisten oikeudet ja vapaudet.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan sähköisen todistusaineiston merkitys rikosoikeudellisissa menettelyissä on kasvanut merkittävästi. ”Me emme voi sallia rikollisten ja terroristien hyödyntää nykyaikaisia sähköisen viestinnän teknologioita rikollisen toimintansa salaamiseksi ja oikeuden välttämiseksi. Rikollisille ja terroristeille ei saa antaa mahdollisuutta piilotella Euroopassa, ei verkossa eikä sen ulkopuolella. Tänään esitetyillä ehdotuksilla otetaan käyttöön ennennäkemättömät keinot, joilla toimivaltaiset viranomaiset pystyvät kokoamaan sähköistä todistusaineistoa nopeasti ja tehokkaasti rajojen yli. Samalla annetaan myös vahvat turvatakeet, joilla varmistetaan kaikkien asianosaisten oikeudet ja vapaudet.”

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová puolestaan totesi lainvalvontaviranomaisten käyttämien menetelmien olevan vieläkin työläitä, kun taas rikollisilla on käytössään nopeaa huipputeknologiaa.”Lainvalvontaviranomaisten on saatava käyttöönsä 2000-luvun menetelmiä rikosten ratkaisemiseksi aivan kuten rikollisetkin käyttävät 2000-luvun menetelmiä rikosten tekemiseksi.”

Rikolliset ja terroristit käyttävät viestintään tekstiviestejä, sähköposteja ja sovelluksia. Yli puoleen kaikista rikostutkimuksista sisältyy nykyään rajat ylittävä pyyntö saada tutustua sähköiseen todistusaineistoon, joka on toisessa jäsenvaltiossa tai EU:n ulkopuolella sijaitsevan palveluntarjoajan hallussa. Kyseisen todistusaineiston saamiseksi tarvitaan oikeudellista yhteistyötä ja keskinäistä oikeusapua, koska tällä hetkellä prosessi on aivan liian hidas ja työläs. Nykyään melkein kahta kolmasosaa rikoksista, joita koskevaa sähköistä todistusaineistoa on toisessa maassa, ei voida tutkia asianmukaisesti eikä asiassa voida nostaa syytteitä lähinnä siksi, että todistusaineiston keräämiseen menee liikaa aikaa, tai lainsäädännön hajanaisuuden vuoksi. Tänään esitetyillä ehdotuksilla nopeutetaan ja tehostetaan sähköisen todistusaineiston saantia ja edistetään siten tämän porsaanreiän tukkimista.

Ehdotusten perusteella

  • luodaan todistusaineiston toimittamista koskeva eurooppalainen määräys. Tämän ansiosta yhden jäsenvaltion oikeusviranomainen voi esittää sähköisen todistusaineiston (kuten sähköpostit, tekstiviestit tai sovelluksissa lähetettävät viestit) saantia koskevan pyynnön suoraan toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle tai siellä edustettuna olevalle palveluntarjoajalle, joka tarjoaa palveluja unionissa, tiedon sijaintipaikasta riippumatta. Kyseinen palveluntarjoaja on velvoitettu vastaamaan 10 päivän kuluessa ja hätätilanteissa kuuden tunnin kuluessa (vertailun vuoksi eurooppalaisen tutkintamääräyksen osalta aika on 120 päivää ja keskinäisen oikeusapumenettelyn osalta 10 kuukautta).
  • estetään tietojen poistaminen eurooppalaisen turvaamismääräyksen nojalla. Tämän ansiosta yhden jäsenvaltion oikeusviranomainen voi velvoittaa toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan tai siellä edustettuna olevan palveluntarjoajan, joka tarjoaa palveluja unionissa, säilyttämään tietyt tiedot, jotta viranomainen voi pyytää niitä myöhemmin keskinäisen oikeusapumenettelyn, eurooppalaisen tutkintamääräyksen tai todistusaineiston toimittamista koskevan eurooppalaisen määräyksen nojalla.
  • otetaan käyttöön vahvat suojatakeet: Molemmat määräykset voidaan antaa ainoastaan rikosoikeudellisessa menettelyssä ja asiassa sovelletaan kaikkia rikosoikeudellisia menettelytakeita. Uusilla säännöillä taataan perusoikeuksien vahva suoja, johon kuuluu muun muassa oikeusviranomaisten osallistuminen ja tiettyjen tietojen saamista koskevat lisävaatimukset. Uusissa säännöissä annetaan myös takeet oikeudesta henkilötietojen suojaan. Palveluntarjoajat ja henkilöt, joita koskevia tietoja haetaan, hyötyvät erilaisista oikeudellista takeista, kuten palveluntarjoajan mahdollisuudesta pyytää uudelleentarkastelua, jos määräyksellä esimerkiksi rikotaan Euroopan unionin perusoikeuskirjaa.
  • velvoitetaan palveluntarjoajat nimeämään unioniin laillinen edustaja. Sen varmistamiseksi, että kaikkia Euroopan unionissa toimivia palveluntarjoajia koskevat samat velvoitteet myös silloin, kun niiden kotipaikka on kolmannessa maassa, palveluntarjoajien on nimettävä unioniin laillinen edustaja, joka vastaanottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten antamat päätökset ja määräykset, jotka annetaan todisteiden kokoamiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä, noudattaa niitä ja panee ne täytäntöön.
  • taataan yrityksille ja palveluntarjoajille oikeusvarmuus. Nykyään lainvalvontaviranomaiset ovat usein riippuvaisia palveluntarjoajien hyvästä tahdosta, kun ne pyytävät tarvitsemaansa todistusaineistoa. Tulevaisuudessa sähköisen todistusaineiston saantia koskeviin määräyksiin sovelletaan samoja sääntöjä, mikä parantaa viranomaisten ja palveluntarjoajien oikeusvarmuutta.

Tausta

Turvallisuus on ollut yksi komission poliittisista painopisteistä Jean-Claude Junckerin puheenjohtajakauden alusta asti. Aihe oli keskeisessä asemassa niin Junckerin komission poliittisissa suuntaviivoissa (heinäkuu 2014) kuin myös tuoreimmassa unionin tilaa käsittelevässä puheessa (13.9.2017).

Huhtikuussa 2015 hyväksytyssä Euroopan turvallisuusagendassa komissio sitoutui tarkastelemaan uudelleen rikostutkinnan esteitä. Brysselissä 22. maaliskuuta 2016 koettujen traagisten tapahtumien jälkeen EU:n oikeus- ja sisäasiainministerit asettivat etusijalle toimenpiteet, joilla sähköinen todistusaineisto turvataan ja siihen voidaan tutustua tehokkaammin ja tuloksellisemmin. Asiasta on sen jälkeen keskusteltu useaan otteeseen ministereiden kesken, ja Euroopan johtajat toistivat sen kesäkuussa 2016 annetuissa rikosoikeudellisten toimien tehostamista kybertoimintaympäristössä koskevissa päätelmissä.

Tänään esitetty ehdotus tukee komission pyrkimyksiä täyttää sitoumukset, jotka sisältyvät yhteiseen julistukseen EU:n lainsäädäntöprioriteeteista vuosiksi 2018–2019 ja joilla suojellaan Euroopan kansalaisia.

Lisätietoja

 

IP/18/3343

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar