Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Sikkerhedsunionen: Kommissionen letter adgangen til elektronisk bevismateriale

Bruxelles, den 17. april 2018

Kommissionen foreslår nye regler for at gøre det lettere og hurtigere for politiet og de retlige myndigheder at få adgang til elektronisk bevismateriale, f.eks. e-mails eller dokumenter i skyen, som de har brug for for at efterforske, retsforfølge og dømme kriminelle og terrorister.

De nye regler vil give EU-medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder mulighed for bedre at forfølge spor online og på tværs af landegrænser, samtidig med at en tilstrækkelig beskyttelse af alle berørte parters rettigheder og friheder tilvejebringes.

Førstenæstformand, Frans Timmermans, udtaler: "Elektronisk bevismateriale får stadig større betydning i straffesager. Vi kan ikke tillade, at kriminelle og terrorister udnytter de moderne elektroniske kommunikationsteknologier til at skjule deres kriminelle handlinger og unddrage sig retsforfølgning. Kriminelle og terrorister må ikke kunne finde skjulesteder i Europa, hverken online eller offline. Med de aktuelle forslag indføres hidtil usete redskaber, der sætter de kompetente myndigheder i stand til ikke blot at indhente elektronisk bevismateriale hurtigt og effektivt på tværs af grænser, men også sikrer en robust beskyttelse af alle berørte parters rettigheder og friheder."

Vĕra Jourová, EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, tilføjer: "Samtidig med, at vores retshåndhævende myndigheder stadig arbejder med besværlige metoder, benytter de kriminelle hurtig og avanceret teknologi til deres aktiviteter.Vi må udstyre de retshåndhævende myndigheder med det 21. århundredes metoder til at imødegå kriminalitet, præcis som de kriminelle benytter det 21. århundredes metoder til at begå kriminelle handlinger."

Alle kriminelle og terrorister anvender sms'er, e-mails og apps til at kommunikere. I mere end halvdelen af alle igangværende strafferetlige undersøgelser anmodes der om at erhverve elektronisk bevismateriale, der indehaves af tjenesteudbydere, som er etableret i en anden medlemsstat eller uden for EU. Retligt samarbejde og gensidig retlig bistand er påkrævet for at erhverve sådanne data, men processen er pt. alt for langsommelig og besværlig. For indeværende kan næsten to tredjedele af forbrydelser, hvor elektronisk bevismateriale befinder sig i et andet land, ikke efterforskes eller retsforfølges effektivt – primært på grund af den tid, det tager at indhente bevismaterialet, eller de fragmenterede retsregler. De aktuelle forslag vil bidrage til at lukke dette smuthul ved at lette og effektivisere den proces, hvormed elektronisk bevismateriale erhverves.

Med forslagene:

  • etableres en europæisk editionskendelse: dette vil give en retsmyndighed i én medlemsstat mulighed for at anmode om elektronisk bevismateriale (f.eks. sms'er, e-mails og apps) direkte fra en tjenesteudbyder, der udbyder tjenester i Unionen og er etableret eller repræsenteret i en anden medlemsstat, uanset hvor dataene befinder sig; tjenesteudbyderen pålægges at reagere inden 10 dage og inden 6 timer i hastetilfælde (sammenlignet med 120 dage for den eksisterende europæiske efterforskningskendelse eller 10 måneder for en procedure for gensidig retsbistand)
  • forebygges, at data slettes, med en europæisk sikringskendelse: dette vil give en retsmyndighed i én medlemsstat mulighed for at pålægge en tjenesteudbyder, der udbyder tjenester i Unionen og er etableret eller repræsenteret i en anden medlemsstat, at bevare specifikke data for at myndigheden senere kan anmode om disse oplysninger via gensidig retsbistand, en europæisk efterforskningskendelse eller en europæisk editionskendelse
  • indføres strenge beskyttelsesforanstaltninger og effektive retsmidler: begge kendelser må kun udstedes inden for rammerne af straffesager, og alle retssikkerhedsmæssige garantier i straffesager finder anvendelse. Med de nye regler sikres en streng beskyttelse af grundlæggende rettigheder såsom inddragelse af retlige myndigheder og yderligere krav til erhvervelse af visse datakategorier. Der indføres også beskyttelsesforanstaltninger angående retten til beskyttelse af personoplysninger. Tjenesteudbydere og personer, hvis data efterspørges, vil drage fordel af forskellige beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. muligheden for at anmode tjenesteudbyderen om at begære en domstolsprøvelse, hvis kendelsen eksempelvis åbenbart krænker Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder
  • pålægges tjenesteudbydere at udpege en retlig repræsentant i Unionen: for at sikre, at alle tjenesteudbydere, der udbyder tjenester i EU, er underlagt samme forpligtelser, selv om deres hovedsæde er i et tredjeland, pålægges de at udnævne en retlig repræsentant i Unionen med henblik på modtagelse, efterlevelse og håndhævelse af afgørelser og kendelser, der er udstedt af medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på at indsamle bevismateriale i straffesager
  • tilvejebringes retssikkerhed for virksomheder og tjenesteudbydere:til forskel fra den nuværende situation, hvor de retshåndhævende myndigheder ofte er afhængige af tjenesteudbyderes samarbejdsvilje med hensyn til at overdrage det nødvendige bevismateriale, vil retssikkerheden for myndighederne og tjenesteudbyderne fremover blive forbedret, idet der anvendes ens regler for at kræve elektronisk bevismateriale stillet til rådighed.

Baggrund

Spørgsmålet om sikkerhed har været en politisk prioritet, siden Juncker-Kommissionen tiltrådte — fra kommissionsformandens fremlæggelse af sine politiske retningslinjer i juli 2014 til den seneste tale om Unionens tilstand den 13. september 2017.

I den europæiske dagsorden om sikkerhed af april 2015 påtog Kommissionen sig at granske hindringer for strafferetlig efterforskning. Efter de tragiske begivenheder den 22. marts 2016 i Bruxelles tillagde EU's justits- og indenrigsministre det stor betydning at vedtage foranstaltninger med henblik på at sikre og erhverve digitalt bevismateriale mere effektivt og virkningsfuldt. Ministrene har siden drøftet emnet ved flere lejligheder, og det er taget op af de europæiske ledere i Konklusionerne om styrkelse af strafferetten i cyberspace af juni 2016.

Det aktuelle forslag bidrager til Kommissionens indsats for at levere på de forpligtelser, den påtog sig i henhold til den fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter for 2018-2019, om at beskytte europæiske borgere bedre.

Yderligere oplysninger

 

IP/18/3343

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar