Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Bezpečnostní unie: Komise usnadňuje přístup k elektronickým důkazům

Brusel 17. dubna 2018

Komise navrhuje nová pravidla, která umožní policejním a soudním orgánům snáze a rychleji získávat elektronické důkazy (např. e-maily nebo dokumenty uložené na cloudech), jež potřebují pro vyšetřování, stíhání a usvědčování pachatelů trestné činnosti a teroristů.

Tato pravidla pomohou donucovacím orgánům členských států EU při sledování stop na internetu i za hranicemi, a současně poskytnou všem dotčeným osobám dostatečné záruky ochrany jejich práv a svobod.

První místopředseda Komise Frans Timmermans v této souvislosti prohlásil: „Význam elektronických důkazů v trestním řízení stále roste. Musíme zamezit tomu, aby pachatelé trestné činnosti a teroristé maskovali své aktivity a unikali spravedlnosti s použitím moderních, elektronických komunikačních technologií. V Evropě nesmíme pachatelům trestných činů a teroristům ponechat žádné místo, kde by se mohli ukrývat, ať na internetu či mimo něj. Dnešní návrhy představují bezprecedentní nástroje, jež nejen umožní příslušným orgánům rychle a účinně shromažďovat elektronické důkazy z jiného členského státu, nýbrž také spolehlivě zaručí ochranu práv a svobod všech dotčených.“

Komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová dodala: „Zatímco pachatelé používají při svých aktivitách rychlé, špičkové technologie, postupy donucovacích orgánů jsou stále těžkopádné. Jelikož k trestným činům se používají metody 21. století, je nezbytné, aby také donucovací orgány byly vybaveny metodami na potírání zločinnosti na úrovni 21. století.“

Pachatelé trestných činů a teroristé používají ke komunikaci textové zprávy, e-maily a aplikace. Více než polovina aktuálních vyšetřování trestných činů zahrnuje žádost jiného státu o poskytnutí elektronických důkazů, kterými disponují poskytovatelé služeb usazení v jiném členském státě nebo mimo EU. K získání takových údajů je nezbytná soudní spolupráce a vzájemná právní pomoc, tento postup je však v současné době příliš pomalý a těžkopádný. Řádně vyšetřit nebo stíhat dnes nelze téměř dvě třetiny trestných činů, u nichž se elektronické důkazy nacházejí v jiné zemi, a to hlavně kvůli dlouhé době nutné ke shromáždění těchto důkazů nebo z důvodu roztříštěnosti právního rámce. Dnes představené návrhy zrychlí a zefektivní proces získávání elektronických důkazů, čímž pomohou tento nedostatek odstranit.

Návrhy:

  • vytvoří evropský příkaz ke zpřístupnění: justiční orgán jednoho členského státu tak bude moci požádat o elektronické důkazy (např. e-maily, textové zprávy nebo zprávy v aplikacích) přímo poskytovatele služeb usazeného nebo zastupovaného v jiném členském státě, který nabízí služby v Unii, a to bez ohledu na fyzické umístění těchto dat. Daný poskytovatel služeb musí zareagovat do 10 dnů, v naléhavých případech do 6 hodin (oproti 120 dnům u stávajícího evropského vyšetřovacího příkazu nebo 10 měsícům u postupu vzájemné právní pomoci);
  • pomocí evropského příkazu ke zpřístupnění zabrání tomu, aby byly údaje vymazány: justiční orgán jednoho členského státu tak bude moci poskytovateli služeb usazenému nebo zastupovanému v jiném členském státě, který nabízí služby v Unii, nařídit, aby uchovával určité údaje. Tento orgán si bude moci později tyto údaje vyžádat prostřednictvím vzájemné právní pomoci, evropského vyšetřovacího příkazu nebo evropského příkazu ke zpřístupnění;
  • obsahují silné záruky a opravné prostředky: oba příkazy mohou být vydány pouze v rámci trestního řízení, přičemž platí všechny procesní záruky trestního práva. Nová pravidla zaručují přísnou ochranu základních práv, jako je u získávání určitých kategorií údajů účast soudních orgánů a další požadavky. Zahrnují také záruky práva na ochranu osobních údajů. Poskytovatelé služeb a osoby, jejichž údaje se vyhledávají, budou moci využívat různé záruky, jako je možnost, aby poskytovatel služeb požádal o přezkum, pokud příkaz například zjevně porušuje Listinu základních práv Evropské unie;
  • poskytovatelům služeb ukládají povinnost určit svého právního zástupce v Unii: aby bylo zajištěno, že všichni poskytovatelé služeb nabízející služby v Evropské unii budou podléhat stejným povinnostem – a to i v případě, že se jejich sídlo nachází ve třetí zemi –, musí určit svého právního zástupce v Unii pověřeného přijímáním, dodržováním a výkonem rozhodnutí a příkazů vydaných příslušnými orgány členských států za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení;
  • zajistí podnikům a poskytovatelům služeb právní jistotu: zatímco v současné době je často na dobré vůli poskytovatelů služeb, zda donucovacím orgánům poskytnou potřebné důkazy, v budoucnu se právní jistota pro státní orgány a poskytovatele služeb zvýší, jelikož pro příkazy týkající se vydání elektronických důkazů budou platit jednotná pravidla.

Souvislosti

Bezpečnost je politickou prioritou již od začátku funkčního období Junckerovy Komise a je tematizována jak v politických směrech, které současný předseda předložil v červenci 2014, tak v jeho dosud posledním projevu o stavu Unie ze dne 13. září 2017.

V rámci Evropského programu pro bezpečnost z dubna 2015 se Komise zavázala provést přezkum překážek ve vyšetřování trestných činů. V návaznosti na tragické události, k nimž došlo 22. března 2016 v Bruselu, stanovili ministři spravedlnosti a vnitra členských států EU jako prioritu přijetí opatření pro efektivnější a účinnější zajištění a získávání digitálních důkazů. Od té doby ministři o této otázce několikrát jednali a vedoucí představitelé EU ji znovu zopakovali v závěrech o zlepšení trestního soudnictví v kyberprostoru z června 2016.

Dnes předložený návrh přispívá k úsilí Komise splnit závazek přijatý v rámci společného prohlášení o legislativních prioritách EU na období 2018–2019 s cílem lépe chránit evropské občany.

Další informace

 

IP/18/3343

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar