Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на сигурност: Комисията улеснява достъпа до електронни доказателства

Брюксел, 17 април 2018 r.

Комисията предлага нови правила с цел да улесни и ускори получаването от полицейските и съдебните органи на електронните доказателства, като например електронни писма и документи, намиращи се в изчислителен облак, от които тези органи се нуждаят за целите на разследването, наказателното преследване и осъждането на престъпници и терористи.

Новите правила ще позволят на правоприлагащите органи в държавите — членки на ЕС, да проследяват по-добре уликите онлайн и в трансграничен контекст, като същевременно осигуряват достатъчно гаранции за правата и свободите на всички засегнати лица.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Електронните доказателства придобиват все по-голямо значение в наказателното производство. Не можем да позволим на престъпниците и терористите да използват съвременните електронни комуникационни технологии, за да прикриват своите престъпни действия и да избягват наказателна отговорност. За престъпниците и терористите в Европа не трябва да има нито онлайн, нито офлайн възможности да се укриват. Днешните предложения ще въведат нови инструменти, позволяващи на компетентните органи не само да събират електронни доказателства бързо и ефикасно в трансграничен контекст, но и да осигуряват солидни гаранции за правата и свободите на всички засегнати лица.“

Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, добави: „Докато правоприлагащите органи все още работят с тромави методи, престъпниците използват за деянията си бързи и авангардни технологии. Трябва да предоставим на правоприлагащите органи най-съвременните средства за борба с престъпността, които отговарят на най-съвременните средства за извършване на престъпления, използвани от престъпниците.

Престъпниците и терористите използват текстови съобщения, електронни писма и приложения, за да общуват помежду си. Днес повече от половината от всички наказателни разследвания включват трансгранична молба за получаване на електронни доказателства, с които разполагат доставчици на услуги, установени в друга държава членка или извън ЕС. За получаване на такива данни е необходимо да се прибегне до съдебно сътрудничество и взаимна правна помощ, но понастоящем процесът е прекалено бавен и тромав. Днес по отношение на почти две трети от престъпленията, за които има електронни доказателства в друга държава, не може да се извърши надлежно разследване или наказателно преследване, най-вече поради времето, което отнема събирането на такива доказателства, или поради фрагментираната правна уредба. Ускорявайки процеса на получаване на електронни доказателства и повишавайки неговата ефикасност, днешните предложения ще помогнат за отстраняване на този проблем.

Предложенията:

  • създават европейска заповед за представяне на доказателства: тя ще позволява на съдебните органи в една държава членка да искат електронни доказателства (например електронни писма, текстови съобщения или съобщения чрез цифрови приложения), независимо къде се намират данните, пряко от доставчик на услуги, предлагащ услуги в Съюза и установен или представен в друга държава членка, който ще бъде задължен да отговори в срок от 10 дни, а в случай на извънредна ситуация — в срок от 6 часа (в сравнение със 120 дни в контекста на действащата европейска заповед за разследване или 10 месеца в контекста на процедура за взаимна правна помощ);
  • предотвратяват посредством европейска заповед за запазване на доказателства изтриването на данни: тази заповед ще позволява на съдебен орган в една държава членка да задължи доставчик на услуги, предлагащ услуги в Съюза и установен или представен в друга държава членка, да запази конкретни данни, за да се даде възможност на съдебния орган да поиска тази информация на по-късен етап посредством взаимна правна помощ, европейска заповед за разследване или европейска заповед за представяне на доказателства;
  • включват силни гаранции и средства за защита: и двете заповеди могат да бъдат издавани единствено в рамките на наказателното производство и всички наказателнопроцесуални гаранции са приложими. Новите правила гарантират силна защита на основните права, например чрез участие на съдебни органи и допълнителни изисквания за получаването на определени категории данни. Те също така включват гаранции за правото на защита на личните данни. Доставчиците на услуги и лицата, чиито данни се искат, ще се ползват от редица гаранции, като например възможността за доставчика на услуги да поиска преразглеждане, ако заповедта явно нарушава Хартата на основните права на Европейския съюз;
  • задължават доставчиците на услуги да определят юридически представител в Съюза: за да се гарантира, че всички доставчици на услуги, които предлагат услуги в Европейския съюз, са длъжни да спазват едни и същи задължения дори ако седалището им е в трета държава, от доставчиците се изисква да определят юридически представител в Съюза за получаването и за доброволното и принудителното изпълнение на решения и заповеди, издадени от компетентни органи на държавите членки с цел събиране на доказателства в наказателното производство.
  • осигуряват правна сигурност за предприятията и доставчиците на услуги: докато понастоящем правоприлагащите органи често са поставени в зависимост от добрата воля на доставчиците на услуги за предоставяне на необходимите им доказателства, в бъдеще прилагането на еднакви правила за заповедите за предоставяне на електронни доказателства ще повиши правната сигурност както за органите, така и за доставчиците на услуги.

Контекст

Сигурността е сред политическите приоритети от самото начало на мандата на Комисията под председателството на Жан-Клод Юнкер — от политическите насоки на председателя Юнкер от юли 2014 г. до последното му Обръщение за състоянието на Съюза от 13 септември 2017 г.

В Европейската програма за сигурност от април 2015 г. Комисията пое ангажимент да направи преглед на пречките пред наказателните разследвания. След трагичните събития в Брюксел на 22 март 2016 г. министрите на правосъдието и вътрешните работи от ЕС определиха като приоритетна цел приемането на мерки за по-ефикасно и ефективно събиране и получаване на електронни доказателства. Оттогава насам този въпрос бе обсъждан няколко пъти от министрите и неговото значение беше още веднъж подчертано от европейските лидери в заключенията от юни 2016 г. относно повишаване на ефективността на наказателното правосъдие в киберпространството.

Предложението, представено днес, представлява принос в усилията на Комисията за изпълнение на поетия в съвместната декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2018—2019 г. ангажимент за по-добра защита на европейските граждани.

За повече информация:

 

IP/18/3343

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar