Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Utvidgningspaketet: Kommissionen offentliggör rapporter om partnerländerna på västra Balkan och Turkiet

Bryssel den 17 april 2018

Europeiska kommissionen antog i dag sitt årliga utvidgningspaket som innehåller sju enskilda rapporter. I rapporterna görs bedömningar av EU:s utvidgningspolitik som är baserad på fastställda kriterier och rättvisa och stränga villkor.

Utvecklingen mot ett utvidgat Europa är en objektiv och resultatbaserad process som beror på de konkreta resultat som uppnåtts av varje enskilt land, med rättstatsprincipen, rättvisa och grundläggande rättigheter som högsta prioritet. Ett trovärdigt utvidgningsperspektiv kräver kontinuerliga satsningar och oåterkalleliga reformer. EU-utvidgningen är en investering i fred, säkerhet och stabilitet i Europa: möjligheten till EU-medlemskap kan djupgående förändra de berörda länderna, med positiva demokratiska, politiska, ekonomiska och samhälleliga förändringar.

Kommissionen rekommenderar idag att rådet beslutar om att anslutningsförhandlingar öppnas med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Albanien, mot bakgrund av de framsteg som hittills gjorts och med upprätthållande och fördjupning av det nuvarande reformarbetet. Att f.d. jugoslaviska republiken omsätter de brådskande reformprioriteringarna i praktiken kommer i synnerhet att vara avgörande för landets fortsatta framsteg. För Albaniens del måste landet göra framsteg i fråga om rättstatsprincipen, särskilt i alla fem centrala reformprioriteringar, och även fortsätta uppnå konkreta och påtagliga resultat i omprövningen (vetting) av domare och åklagare. För att stödja detta vill kommissionen tillämpa den förstärkta strategin för förhandlingskapitlen om rättsväsendet och de grundläggande rättigheterna samt om rättvisa, frihet och säkerhet. Detta steg framåt i en lång process är i linje med en resultatbaserad strategi och strikta villkor som nyligen bekräftades genom kommissionens strategi för västra Balkan. Såsom fastställs i strategin för västra Balkan måste EU själv vara redo för nya medlemmar – när de har uppfyllt villkoren – inklusive från ett institutionellt och ekonomiskt perspektiv. Unionen måste vara starkare, stabilare och effektivare innan den kan bli större.

– Dagens steg framåt för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Albanien är ett steg framåt för hela regionen västra Balkan. Vårt strategiska fokus och engagemang ger konkreta framsteg och fördelar för folket i regionen. Arbetet med reformer och modernisering måste emellertid fortsätta, i partnerländernas och Europeiska unionens intresse, säger Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande.

– Vår utvidgningspolitik fortsätter att vara en viktig drivkraft för reformer på västra Balkan. Den moderniserar regionens ekonomier och samhällen och gör regionen till en gradvis mer välmående och stabil plats, vilket även ligger i EU:s verkliga intresse. De rekommendationer för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Albanien som vi utfärdade idag är ett erkännande av de framsteg som gjorts. Det är ett viktigt steg framåt, men det står helt klart – och detta gäller för samtliga länder på västra Balkan – att det inte finns några genvägar på vägen till EU. Stora luckor kvarstår. Vi måste se att reformerna, särskilt när det gäller rättstatsprincipen, genomförs kraftfullare och leder till hållbara resultat. Dessa reformer görs inte ”för Bryssels skull” – ett effektivt rättsväsende, en effektiv kamp mot korruption och organiserad brottslighet, en effektiv offentlig förvaltning, en starkare ekonomi kommer att direkt gynna regionen och dess medborgare och Europa som helhet, säger Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar.

Bedömningen av de uppnådda framstegen och identifieringen av bristerna ger incitament och vägledning för länderna att genomföra de nödvändiga långtgående reformerna. För att utsikterna till medlemskap ska kunna förverkligas måste länder prioritera reformer inom de grundläggande områdena rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, demokratiska institutioner och reformering av den offentliga förvaltningen – liksom inom ekonomisk utveckling och konkurrenskraft, som alla är områden där strukturella brister kvarstår. Länderna måste se till att reformerna genomförs på ett korrekt sätt och att de omsätts i konkreta resultat. Kommissionen kommer att fortsätta att stödja dessa reformsträvanden genom politiskt stöd och riktat ekonomiskt stöd.

Ekonomiska reformprogram

För första gången offentliggjorde kommissionen också sina årliga bedömningar av de ekonomiska reformprogrammen för länderna på västra Balkan och Turkiet tillsammans med utvidgningspaketet. Den årliga utvärderingen av de ekonomiska reformprogrammen för länderna på västra Balkan och Turkiet visar på fortsatt ekonomisk tillväxt och ansträngningar för att stärka den makroekonomiska och finanspolitiska stabiliteten mot bakgrund av den rådande sårbarheten. En sund politik bör bibehållas och stärkas och reformerna bör påskyndas för att minska de kvarvarande makroekonomiska riskerna och frigöra källor till hållbar tillväxt på lång sikt och skynda på konvergensen med EU.

De ekonomiska reformprogrammen spelar en viktig roll när det gäller att förbättra reformerna av planeringen och styrningen av den ekonomiska politiken som syftar till att stärka konkurrenskraften och förbättra villkoren för en hållbar tillväxt för alla och skapa arbetstillfällen. Reformprogrammen hjälper partnerländerna att uppfylla de ekonomiska kriterierna inför anslutningen och förbereda sig för deltagande i den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken i EU efter anslutningen. I år har för första gången de två paketen samordnats, vilket understryker betydelsen av att ha en fungerande ekonomi när länderna närmar sig EU.

BAKGRUND

Utvidgningsprocessen

Den nuvarande utvidgningsagendan omfattar partnerländerna på västra Balkan samt Turkiet. Anslutningsförhandlingar har inletts med kandidatländerna Montenegro (2012), Serbien (2014) och Turkiet (2005). F.d. jugoslaviska republiken Makedonien är ett kandidatland sedan 2005 och Albanien fick status som kandidatland 2014. Bosnien och Hercegovina (ansökan om medlemskap i EU överlämnades i februari 2016) och Kosovo (stabiliserings- och associeringsavtalet trädde i kraft i april 2016) är potentiella kandidatländer.

För ingående resultat och rekommendationer för varje land:

Strategidokument: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf

Montenegro: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3409_en.htm

Serbien: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3406_en.htm

Turkiet: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3407_en.htm

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3405_en.htm

Albanien: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3403_en.htm

Bosnien och Hercegovina: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3408_en.htm

Kosovo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3404_en.htm

IP/18/3342

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar