Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Širitveni sveženj: Komisija objavila poročila o partnerskih državah Zahodnega Balkana in Turčiji

Bruselj, 17. aprila 2018

Evropska komisija je danes sprejela svoj letni širitveni sveženj, vključno s sedmimi poročili o posameznih državah, v katerem je ocenjeno izvajanje širitvene politike Evropske unije, ki temelji na uveljavljenih merilih ter pravičnih in strogih pogojih.

Napredek na evropski poti je objektiven, na dosežkih temelječ proces, ki je odvisen od oprijemljivih rezultatov, ki jih je posamezna država članica dosegla na najbolj prednostnih področjih, ki so pravna država, pravosodje in temeljne pravice. Za verodostojno širitveno perspektivo so potrebna stalna prizadevanja in nepovratne reforme. Širitev EU je naložba v mir, varnost in stabilnost v Evropi. Možnost članstva v EU ima pomemben preobrazbeni učinek na partnerje v procesu, saj vključuje pozitivne demokratične, politične, gospodarske in družbene spremembe.

Komisija je danes Svetu EU priporočila, naj glede na napredek sprejme sklep o začetku pristopnih pogajanj z nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in Albanijo, kar bo pripomoglo k ohranitvi in krepitvi njunega zagona pri sprejemanju reform. Za nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo bo odločilnega pomena za nadaljnji napredek države uresničevanje prednostnih nalog na področju nujno potrebnih reform, za Albanijo pa bo napredek potreben na ključnem področju pravne države, zlasti na vseh petih prednostnih reformnih področjih, potrebno pa bo tudi nadaljnje doseganje oprijemljivih rezultatov pri ponovnem ocenjevanju (preverjanju) sodnikov in tožilcev. V podporo temu bo Komisija odločneje pristopila k pogajalskim poglavjem o pravosodju in temeljnih pravicah ter pravici, svobodi in varnosti. Ta korak naprej v dolgotrajnem procesu je v skladu s pristopom, ki temelji na dosežkih in izpolnjevanju strogih pogojev ter ga je nazadnje potrdila strategija Komisije za Zahodni Balkan. Kot je navedeno v Strategiji za Zahodni Balkan, mora biti tudi EU sama – med drugim z institucionalnega in finančnega vidika – pripravljena na sprejem novih članic, ko bodo te izpolnjevale pogoje. Pred širitvijo mora biti Unija močnejša, trdnejša in učinkovitejša.

Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednica Komisije Federica Mogherini je dejala: „Današnji korak naprej za nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in Albanijo je korak naprej za celoten Zahodni Balkan. Naša strateška usmeritev in zavzetost ljudem v regiji prinašata praktični napredek in koristi. Vendar se mora delo na področju reform in modernizacije nadaljevati, kar je v interesu partnerjev in Evropske unije.

Komisar za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannes Hahn je povedal: „Naša politika glede širitve je še naprej ključno gonilo reform na Zahodnem Balkanu. Posodablja gospodarstva in družbe, s čimer bo regija sčasoma postala uspešnejše in stabilnejše območje, kar je EU tudi resnično v interesu. V danes izdanih priporočilih za nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in Albanijo se priznava opravljeni napredek. Gre za pomemben korak naprej, vendar je jasno, da na poti v EU ni bližnjic, kar velja za vse države Zahodnega Balkana. Še vedno obstajajo pomembne pomanjkljivosti. Reforme, zlasti na področju pravne države, je treba izvajati odločneje in z bolj trajnostnimi rezultati. Te reforme niso zaradi Bruslja: učinkovito sodstvo, učinkovit boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, učinkovita javna uprava, okrepitev gospodarstva – vse to bo neposredno koristilo regiji in njenim državljanom in državljankam ter Evropi kot celoti.“

Ocena doseženega napredka in opredelitev pomanjkljivosti državam dajejo spodbude in smernice za nadaljnje prizadevanje za sprejetje potrebnih daljnosežnih reform. Da bi se pristopna perspektiva uresničila, morajo države dati prednost reformam na ključnih področjih vladavine prava, človekovih pravic, demokratičnih institucij in reforme javne uprave ter gospodarskega razvoja in konkurenčnosti, vse to so področja, kjer strukturne pomanjkljivosti še vedno obstajajo. Države morajo zagotoviti, da se reforme pravilno izvajajo in imajo konkretne rezultate. Komisija bo ta reformna prizadevanja še naprej podpirala s podporo politik in usmerjeno finančno pomočjo.

Programi gospodarskih reform

Komisija je prvič skupaj s širitvenim svežnjem objavila tudi svoje letne ocene programov gospodarskih reform za Zahodni Balkan in Turčijo. V letnih ocenah programov gospodarskih reform za države Zahodnega Balkana in Turčijo se kažejo stalna gospodarska rast in prizadevanja za okrepitev makroekonomske in fiskalne stabilnosti glede na trenutne pomanjkljivosti. Dobre politike bi bilo treba ohraniti in okrepiti ter pospešiti reforme, da bi se zmanjšala še vedno prisotna makroekonomska tveganja in sprostili viri za trajnostno dolgoročno rast ter pospešilo zbliževanje z EU.

Programi gospodarskih reform imajo ključno vlogo pri izboljševanju načrtovanja gospodarske politike in usmerjanja reform za spodbujanje konkurenčnosti in izboljšanje pogojev za vključujočo rast in ustvarjanje delovnih mest. Partnerskim državam pomagajo izpolniti gospodarska merila za pristop in se pripraviti na sodelovanje v evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik v EU po pristopu. Letos sta oba svežnja prvič sočasna in kažeta na pomen delujočega gospodarstva za napredovanje na poti v EU.

OZADJE

Širitveni proces

Sedanja širitvena agenda zajema partnerje z Zahodnega Balkana in Turčijo. Pristopna pogajanja potekajo z državami kandidatkami Črno goro (2012), Srbijo (2014), Turčijo (2005). Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija je država kandidatka od leta 2005 in Albanija je status kandidatke pridobila leta 2014. Bosna in Hercegovina (vlogo za članstvo v EU vložena februarja 2016) in Kosovo (stabilizacijsko-pridružitveni sporazum je začel veljati aprila 2016) sta potencialni kandidatki.

Podrobnejše ugotovitve in priporočila za posamezne države:

Strateški dokument: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf

Črna gora: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3409_en.htm

Srbija: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3406_en.htm

Turčija: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3407_en.htm

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3405_en.htm

Albanija: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3403_en.htm

Bosna in Hercegovina: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3408_en.htm

Kosovo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3404_en.htm

IP/18/3342

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar