Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Balík týkajúci sa rozširovania: Komisia uverejňuje správy o partnerských krajinách západného Balkánu a Turecku

Brusel 17. apríl 2018

Európska komisia dnes prijala svoj každoročný balík týkajúci sa rozširovania, vrátane siedmich osobitných správ, v ktorom sa hodnotí vykonávanie politiky rozširovania Európskej únie, a to na základe stanovených kritérií a spravodlivej a prísnej podmienenosti.

Pokrok na ceste do Európy je objektívny proces založený na zásluhách, ktorý závisí od konkrétnych výsledkov dosiahnutých každou jednotlivou krajinou. Jeho najvyššou prioritou je právny štát, spravodlivosť a základné práva. Dôveryhodná perspektíva rozšírenia si vyžaduje trvalé úsilie a nezvratné reformy. Rozširovanie EÚ je investíciou v záujme mieru, bezpečnosti a stability v Európe: perspektíva členstva v EÚ má na partnerov v tomto procese silný transformačný účinok, ktorý zanecháva pozitívne demokratické, politické, ekonomické a spoločenské zmeny.

Komisia dnes odporučila, aby Rada s ohľadom na dosiahnutý pokrok a zachovanie a prehĺbenie súčasnej dynamiky reforiem rozhodla začať rokovania s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko a Albánskom. Pokiaľ ide o bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko, pre ďalší pokrok tejto krajiny bude rozhodujúce, aby vykonala naliehavé reformné priority. V prípade Albánska bude mať zásadný význam dosiahnutie pokroku v kľúčovej oblasti právneho štátu, a najmä vo všetkých piatich kľúčových prioritách reforiem, a ďalšie dosahovanie konkrétnych a hmatateľných výsledkov pri preverovaní sudcov a prokurátorov (previerky). Na podporu toho by Komisia uplatnila posilnený prístup k rokovacím kapitolám týkajúcim sa súdnictva a základných práv, ako aj spravodlivosti, slobody a bezpečnosti. Tento krok vpred v rámci dlhodobého procesu je v súlade s prístupom založeným na zásluhách a s prísnou podmienenosťou, čo bolo nedávno potvrdené v stratégii Komisie pre západný Balkán. Ako sa uvádza v stratégii pre západný Balkán, EÚ musí byť z inštitucionálneho aj finančného hľadiska pripravená privítať nových členov, keď splnia požadované podmienky. Aby sa však Únia mohla rozšíriť, musí sa najprv posilniť, upevniť a zefektívniť.

Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie Federica Mogheriniová uviedla: „Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko a Albánsko dnes urobili krok vpred, ktorý je krokom vpred pre celý región západného Balkánu. Naše strategické zameranie a angažovanosť vedú k skutočnému pokroku a sú prínosom pre obyvateľov regiónu. Práca na reforme a modernizácii však musí v záujme našich partnerov i Európskej únie pokračovať.

Komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn poznamenal: „Naša politika rozširovania je aj naďalej hlavným motorom, ktorý poháňa reformy v krajinách západného Balkánu. Prispieva k modernizácii hospodárstiev a spoločností tohto regiónu, čím postupne zvyšuje jeho prosperitu a stabilitu, čo je aj skutočným záujmom EÚ. V odporúčaniach pre bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko a Albánsko, ktoré sme dnes vydali, sa oceňuje pokrok, ktorý tieto krajiny dosiahli. Ide o dôležitý krok vpred, ale jedno musí byť jasné, a to platí pre všetky krajiny západného Balkánu: cesta do EÚ nepozná skratky. Významné nedostatky pretrvávajú. Reformy, najmä v oblasti právneho štátu, sa musia realizovať intenzívnejšie a priniesť udržateľné výsledky. Tieto reformy nie sú „pre Brusel“: efektívne súdnictvo, účinný boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, účinná verejná správa, silnejšie hospodárstvo – to všetko bude mať priamy prínos pre tento región a jeho občanov a pre Európu ako celok.“

Hodnotenie dosiahnutého pokroku a identifikácia nedostatkov slúžia ako podnet a návod, ako majú dané krajiny vykonávať potrebné ďalekosiahle reformy. Aby sa perspektíva pristúpenia stala skutočnosťou, musia príslušné krajiny prioritne uskutočniť reformy v kľúčových oblastiach, ako sú právny štát, ľudské práva, demokratické inštitúcie a verejná správa, ako aj hospodársky rozvoj a konkurencieschopnosť, čo sú všetko oblasti, v ktorých stále pretrvávajú štrukturálne nedostatky. Krajiny musia zabezpečiť riadne vykonanie reforiem a musia preukázať konkrétne výsledky dosiahnuté týmito reformami. Komisia bude toto reformné úsilie naďalej podporovať, a to podporou politiky a cielenou finančnou pomocou.

Programy hospodárskych reforiem

V balíku týkajúcom sa rozširovania dnes Komisia prvý raz uverejnila aj svoje ročné posúdenie programov hospodárskych reforiem krajín západného Balkánu a Turecka. Z ročného posúdenia programov hospodárskych reforiem krajín západného Balkánu a Turecka vyplýva pokračujúci hospodársky rast a úsilie o posilnenie makroekonomickej a fiškálnej stability i napriek aktuálnym slabým miestam. Treba zachovať a posilniť solídne a zdravé politiky a zrýchliť reformy, aby sa obmedzili pretrvávajúce makroekonomické riziká, uvoľnili zdroje na udržateľný dlhodobý rast a urýchlila hospodárska konvergencia s EÚ.

Programy hospodárskych reforiem sú nevyhnutné pre lepšie plánovanie hospodárskej politiky a riadenie reforiem zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a zlepšenie podmienok pre inkluzívny rast a tvorbu pracovných miest. Partnerským krajinám pomáhajú splniť hospodárske prístupové kritériá a pripraviť sa na to, že sa po pristúpení budú zúčastňovať na európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík v EÚ. Tento rok boli oba balíky prvýkrát synchronizované, čím sa zdôraznilo, aký význam má fungujúce hospodárstvo pre posun v rokovaniach o pristúpení k EÚ.

SÚVISLOSTI

Proces rozširovania

Súčasný program rozširovania sa vzťahuje na krajiny západného Balkánu a Turecko. Prístupové rokovania sa začali s týmito kandidátskymi krajinami: Čiernou Horou (2012), Srbskom (2014) a Tureckom (2005). Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko je kandidátskou krajinou od roku 2005 a Albánsko získalo status kandidátskej krajiny v roku 2014. Bosna a Hercegovina (žiadosť o pristúpenie k EÚ bola predložená vo februári 2016) a Kosovo (dohoda o stabilizácii a pridružení nadobudla platnosť v apríli 2016) sú potenciálnymi kandidátskymi krajinami.

Ďalšie podrobnosti o zisteniach a odporúčaniach týkajúcich sa jednotlivých krajín:

Strategický dokument: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf

Čierna Hora: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3409_en.htm

Srbsko: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3406_en.htm

Turecko: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3407_en.htm

Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3405_en.htm

Albánsko: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3403_en.htm

Bosna a Hercegovina: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3408_en.htm

Kosovo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3404_en.htm

IP/18/3342

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar